نویسنده = رضا اسدی مقدم
اثر سطوح مختلف زئولیت همراه با اوره روی توان تولیدی بره‌های پرواری نر و ماده ورامینی

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

ناصر صالحی؛ علی نیکخواه؛ رضا اسدی مقدم؛ سیدرضا میرایی آشتیانی


مطالعه اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی توان تولیدی بره های نر پرواری نژاد ورامینی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

علی نیکخواه؛ علی بابا پور؛ محمد مرادی شهر بابک؛ رضا اسدی مقدم


بررسی آثار آبستنی،شیردهی،سن و جنس بر کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

احمد زارع شحنه؛ حسن محمدی عمارت؛ ناصر کاشانیان؛ رضا اسدی مقدم


بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376

رضا اسدی مقدم؛ جعفر زاخری؛ ناصرکاشیان؛ سراین رزاق زاده


اثر سه جیره غذایی انرژی مختلف روی توان پرواری بره های گروه ژنتیکی آتابای وزل

دوره 2، شماره 0، خرداد 1372

علی نیکخواه؛ رضا اسدی مقدم؛ آشور محمدقره باش


مطالعه ظرفیت پروار چهار گروه ژنتیکی گوساله های بومی ایران

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1371

رضا اسدی مقدم؛ علی نیکخواه؛ اصغرحسنین