نویسنده = شهلا محمودی
بررسی نفوذ پذیری خاک های گچی طی فرآیند آبشویی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379

امیر پویان نژاد هاشمی؛ شهلا محمودی؛ حسن رحیمی