نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری میکرو درسطح استان سمنان [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • آبیاری میکرو بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری میکرو درسطح استان سمنان [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • آب انار تأثیر شرایط تغلیظ و نگهداری بر رنگدانه های آب انار [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • آفتابگردان بررسی تغییرات اجزای عملکرد ورگرسیون چندگانه بین برخی صفات در آفتابگردان در واکنش به تغییر الگوی کاشت [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • آنتوسیانین تأثیر شرایط تغلیظ و نگهداری بر رنگدانه های آب انار [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • آهن و ریبوفلاوین بررسی تأثیر فرآیند تهیه نان و افزودن بیکربنات سدیم و اسیداسکوربیک برنان بربری غنی شده با آهن و ریبوفلاوین [دوره 3، شماره 0، 1378]

ا

 • اثرات محیطی اثر عوامل محیطی وژنتیکی بر صفات بیده در بزهای مرخز (آنقوره ایران) [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • اجزاء عملکرد بررسی تغییرات اجزای عملکرد ورگرسیون چندگانه بین برخی صفات در آفتابگردان در واکنش به تغییر الگوی کاشت [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی کم آبیاری روی محصول چغندر قند جهت بهینه سازی مصرف آب [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • ارزیابی و سمنان بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری میکرو درسطح استان سمنان [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • اسانس روغن وروغن بررسی اثرتنش آبی در مراحل رشد و نمو،کمیت وکیفیت اسانس و مقدار روغن دانه سیاه دانه Nigella sativa L. [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • اسیداسکوربیک بررسی تأثیر فرآیند تهیه نان و افزودن بیکربنات سدیم و اسیداسکوربیک برنان بربری غنی شده با آهن و ریبوفلاوین [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • اعتبار ضرایب فنی و روش رگرسیونی کاربرد روشهای رگرسیونی دربرآورد ضرایب فنی الگوهای برنامه ریزی خطی [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • الگوی کاشت بررسی تغییرات اجزای عملکرد ورگرسیون چندگانه بین برخی صفات در آفتابگردان در واکنش به تغییر الگوی کاشت [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • الگوهای برنامه ریزی خطی کاربرد روشهای رگرسیونی دربرآورد ضرایب فنی الگوهای برنامه ریزی خطی [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • انرژی و پروتئین اثر سطوح مختلف تغذیه(انرژی و پروتئین)برروی فعالیت فولیکولهای پوست،ریزش الیاف وکمیت و کیفیت پشم گوسفند ورامینی [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • انگور تأثیر سطوح مختلف هرس بر عملکرد رقم انگوربیدانه سفید [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • اوره اثر مقادیر مختلف اوره روی تجمع نیترات وتغییرات فسفر وپتاسیم در سوخ وبرگ ارقام پیاز(Allium Cepa L.) [دوره 3، شماره 0، 1378]

ب

 • بزمرخز اثر عوامل محیطی وژنتیکی بر صفات بیده در بزهای مرخز (آنقوره ایران) [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • بیکربنات سدیم بررسی تأثیر فرآیند تهیه نان و افزودن بیکربنات سدیم و اسیداسکوربیک برنان بربری غنی شده با آهن و ریبوفلاوین [دوره 3، شماره 0، 1378]

پ

 • پایداری خاکدانه بررسی رابطه فرسایش پذیری خاک(K)وپایداری خاکدانه ها در سریهای عمده خاکهای دشت قزوین [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • پیاز اثر مقادیر مختلف اوره روی تجمع نیترات وتغییرات فسفر وپتاسیم در سوخ وبرگ ارقام پیاز(Allium Cepa L.) [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • پتاسیم د رخاکهای شالیزاری مقایسه چهارعصاره گیر شیمیایی برای برآورد پتاسیم قابل استفاده درخاکهای شالیزاری شمال ایران [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • پتاسیم قابل استخراج با استات آمونیم مقایسه چهارعصاره گیر شیمیایی برای برآورد پتاسیم قابل استفاده درخاکهای شالیزاری شمال ایران [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • پتاسیم قابل استخراج با اسیدسولفوریک سرد مقایسه چهارعصاره گیر شیمیایی برای برآورد پتاسیم قابل استفاده درخاکهای شالیزاری شمال ایران [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • پتاسیم قابل استخراج با اسید نیتریک جوشان مقایسه چهارعصاره گیر شیمیایی برای برآورد پتاسیم قابل استفاده درخاکهای شالیزاری شمال ایران [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • پتاسیم قابل استخراج با نیترات منیزیم مقایسه چهارعصاره گیر شیمیایی برای برآورد پتاسیم قابل استفاده درخاکهای شالیزاری شمال ایران [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • پژمردگی فوزاریومی مقایسه کنترل شیمیایی وبیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی زیره سبز(Fusarium oxysporum f.sp.cumini)درشرایط آزمایشگاه وگلخانه [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • پشم اثر سطوح مختلف تغذیه(انرژی و پروتئین)برروی فعالیت فولیکولهای پوست،ریزش الیاف وکمیت و کیفیت پشم گوسفند ورامینی [دوره 3، شماره 0، 1378]

ت

 • تابع تولید ارزیابی اقتصادی کم آبیاری روی محصول چغندر قند جهت بهینه سازی مصرف آب [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • تجمع نیترات اثر مقادیر مختلف اوره روی تجمع نیترات وتغییرات فسفر وپتاسیم در سوخ وبرگ ارقام پیاز(Allium Cepa L.) [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • تراکم استاتیکی مقایسه مقادیر نفوذپذیری ونشست پذیری خاکهای رسی متراکم شده با دوروش تراکم استاتیکی ودینامیکی [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • تراکم دینامیکی مقایسه مقادیر نفوذپذیری ونشست پذیری خاکهای رسی متراکم شده با دوروش تراکم استاتیکی ودینامیکی [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • تناوب برنج-شبدر بررسی تغییرات جمعیت ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار تریفولی ونیاز به تلقیح آن در چند ایستگاه زیر تناوب برنج-شبدر در استان مازندران [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • توارث بررسی تغییرات اجزای عملکرد ورگرسیون چندگانه بین برخی صفات در آفتابگردان در واکنش به تغییر الگوی کاشت [دوره 3، شماره 0، 1378]

ج

 • جنین نارس بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • جو بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • جوانه تأثیر سطوح مختلف هرس بر عملکرد رقم انگوربیدانه سفید [دوره 3، شماره 0، 1378]

خ

 • خاکهای دشت قزوین بررسی رابطه فرسایش پذیری خاک(K)وپایداری خاکدانه ها در سریهای عمده خاکهای دشت قزوین [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • خرد آبیاری بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری میکرو درسطح استان سمنان [دوره 3، شماره 0، 1378]

د

 • دماو اکسیژن تأثیر شرایط تغلیظ و نگهداری بر رنگدانه های آب انار [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • دوردیفه بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو [دوره 3، شماره 0، 1378]

ر

 • رب تأثیر شرایط تغلیظ و نگهداری بر رنگدانه های آب انار [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • ریزش الیاف اثر سطوح مختلف تغذیه(انرژی و پروتئین)برروی فعالیت فولیکولهای پوست،ریزش الیاف وکمیت و کیفیت پشم گوسفند ورامینی [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار تریفولی بررسی تغییرات جمعیت ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار تریفولی ونیاز به تلقیح آن در چند ایستگاه زیر تناوب برنج-شبدر در استان مازندران [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • رشد ونمو بررسی اثرتنش آبی در مراحل رشد و نمو،کمیت وکیفیت اسانس و مقدار روغن دانه سیاه دانه Nigella sativa L. [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • رگرسیون چندگانه بررسی تغییرات اجزای عملکرد ورگرسیون چندگانه بین برخی صفات در آفتابگردان در واکنش به تغییر الگوی کاشت [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • روغن های سفید امولسیون شونده و سموم مسی قارچکش اثر روغن پاشی به تنهایی وهمراه با اکسی کلرورمس جهت کنترل مینوز برگ مرکبات [دوره 3، شماره 0، 1378]

س

 • سیاه دانه بررسی اثرتنش آبی در مراحل رشد و نمو،کمیت وکیفیت اسانس و مقدار روغن دانه سیاه دانه Nigella sativa L. [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • سطح بحرانی پتاسیم در خاکهای شالیزاری مقایسه چهارعصاره گیر شیمیایی برای برآورد پتاسیم قابل استفاده درخاکهای شالیزاری شمال ایران [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • سن گندم بررسی ژنتیکی مقاومت به سن (E.integriceps put.) [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • سوخ و برگ پیاز اثر مقادیر مختلف اوره روی تجمع نیترات وتغییرات فسفر وپتاسیم در سوخ وبرگ ارقام پیاز(Allium Cepa L.) [دوره 3، شماره 0، 1378]

ش

 • شبدربرسیم بررسی تغییرات جمعیت ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار تریفولی ونیاز به تلقیح آن در چند ایستگاه زیر تناوب برنج-شبدر در استان مازندران [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • شش ردیفه بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو [دوره 3، شماره 0، 1378]

ص

 • صفات کمی بررسی تغییرات اجزای عملکرد ورگرسیون چندگانه بین برخی صفات در آفتابگردان در واکنش به تغییر الگوی کاشت [دوره 3، شماره 0، 1378]

ع

 • عصاره گیرپتاسیم مقایسه چهارعصاره گیر شیمیایی برای برآورد پتاسیم قابل استفاده درخاکهای شالیزاری شمال ایران [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • عملکرد تأثیر سطوح مختلف هرس بر عملکرد رقم انگوربیدانه سفید [دوره 3، شماره 0، 1378]

غ

 • غنی سازی بررسی تأثیر فرآیند تهیه نان و افزودن بیکربنات سدیم و اسیداسکوربیک برنان بربری غنی شده با آهن و ریبوفلاوین [دوره 3، شماره 0، 1378]

ف

 • فرسایش پذیری خاک بررسی رابطه فرسایش پذیری خاک(K)وپایداری خاکدانه ها در سریهای عمده خاکهای دشت قزوین [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • فولیکول پوست اثر سطوح مختلف تغذیه(انرژی و پروتئین)برروی فعالیت فولیکولهای پوست،ریزش الیاف وکمیت و کیفیت پشم گوسفند ورامینی [دوره 3، شماره 0، 1378]

ق

 • قطرتنه و ظرفیت رشد تأثیر سطوح مختلف هرس بر عملکرد رقم انگوربیدانه سفید [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • قطره ای بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری میکرو درسطح استان سمنان [دوره 3، شماره 0، 1378]

ک

 • کالوس بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • کلون ها بررسی مقایسه ای ارقام حاصل از کلون،گرده افشانی آزاد و خودگشنی در یونجه [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • کم آبیاری چغندرقند ارزیابی اقتصادی کم آبیاری روی محصول چغندر قند جهت بهینه سازی مصرف آب [دوره 3، شماره 0، 1378]

گ

 • گندم بررسی ژنتیکی مقاومت به سن (E.integriceps put.) [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • گوسفند اثر سطوح مختلف تغذیه(انرژی و پروتئین)برروی فعالیت فولیکولهای پوست،ریزش الیاف وکمیت و کیفیت پشم گوسفند ورامینی [دوره 3، شماره 0، 1378]

م

 • مبارزه بیولوژیک مقایسه کنترل شیمیایی وبیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی زیره سبز(Fusarium oxysporum f.sp.cumini)درشرایط آزمایشگاه وگلخانه [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • محیطMS بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • مقایسه ارقام بررسی مقایسه ای ارقام حاصل از کلون،گرده افشانی آزاد و خودگشنی در یونجه [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • مقاومت بررسی ژنتیکی مقاومت به سن (E.integriceps put.) [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • موهر اثر عوامل محیطی وژنتیکی بر صفات بیده در بزهای مرخز (آنقوره ایران) [دوره 3، شماره 0، 1378]

ن

 • نان بررسی تأثیر فرآیند تهیه نان و افزودن بیکربنات سدیم و اسیداسکوربیک برنان بربری غنی شده با آهن و ریبوفلاوین [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • نتایج حاصل از گرده افشانی آزاد بررسی مقایسه ای ارقام حاصل از کلون،گرده افشانی آزاد و خودگشنی در یونجه [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • نتایج خودگشنی بررسی مقایسه ای ارقام حاصل از کلون،گرده افشانی آزاد و خودگشنی در یونجه [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • نژاد ورامینی اثر سطوح مختلف تغذیه(انرژی و پروتئین)برروی فعالیت فولیکولهای پوست،ریزش الیاف وکمیت و کیفیت پشم گوسفند ورامینی [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • نشست پذیری مقایسه مقادیر نفوذپذیری ونشست پذیری خاکهای رسی متراکم شده با دوروش تراکم استاتیکی ودینامیکی [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • نفوذپذیری مقایسه مقادیر نفوذپذیری ونشست پذیری خاکهای رسی متراکم شده با دوروش تراکم استاتیکی ودینامیکی [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • نقطه جوش تأثیر شرایط تغلیظ و نگهداری بر رنگدانه های آب انار [دوره 3، شماره 0، 1378]

و

 • واکشت بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • وراثت پذیری و آثار ژن بررسی ژنتیکی مقاومت به سن (E.integriceps put.) [دوره 3، شماره 0، 1378]

ه

 • هرس تأثیر سطوح مختلف هرس بر عملکرد رقم انگوربیدانه سفید [دوره 3، شماره 0، 1378]
 • همبستگی وارزش ارثی اثر عوامل محیطی وژنتیکی بر صفات بیده در بزهای مرخز (آنقوره ایران) [دوره 3، شماره 0، 1378]

ی

 • یونجه بررسی مقایسه ای ارقام حاصل از کلون،گرده افشانی آزاد و خودگشنی در یونجه [دوره 3، شماره 0، 1378]