نویسنده = مجید کوپاهی
تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

هماتاجیانی؛ مجید کوپاهی


بررسی آثار تغییرات قیمت بر الگوی کشت محصولات مهم زراعی استان خراسان

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

حمید آماده؛ محمود دانشور کاخکی؛ مجید کوپاهی