نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 61
52. بررسی عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1371

کاظم پوستینی؛ بهمن یزدی صمدی


55. بررسی تنوع جغرافیایی و ژنتیکی در ارقام عدس (lens culinaris Medic.)

3و4، شماره 0، فروردین 1370

سید علی پیغمبری؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباسعلی زالی


57. بررسی ژنتیکی هشت صفت کمی در سویا (Glycine max L. Merr.)

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1365

بهمن یزدی صمدی؛ فرشید قاسمی