کلیدواژه‌ها = آبیاری
بررسی تأثیر میزان آب آبیاری و کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاری

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385

علیرضا فرهمند؛ حسین فرداد؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدالکریم کاشی


اثرات آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیک بر روی برخی از صفات ژنوتیپ‌های جوبهاره

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

سعید فتح باهری؛ عزیز جوانشیر؛ حمداله کاظمی؛ سعید اهری‌زاد


مقایسه اثر خاکپوشهای پلی اتیلن و آلی بر عملکرد پنبه

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381

حمید ایران نژاد؛ محمدرضا قنادها؛ علیرضا نژاد محمد نامقی


اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزای پاییزه

دوره 32، شماره 4، تیر 1380

غلامرضا محسن آبادی؛ ناصر خدابند؛ یوسف عرشی؛ سیدعلی پیغمبری


اثر کود نیتروژن وآبیاری بر باروری ‹رشد، عملکرد دانه ومواد موثره ›کتان روغنی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

رضا امید بیگی؛ سیدمحمد فخر طباطبایی؛ تقی اکبری


اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی وشیاری

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377

تیمور سهرابی؛ علیرضا کیانی؛ ابراهیم پذیرا


بررسی رواناب درسیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت کم فشار

دوره 1، شماره 0، تیر 1376

تیمور سهرابی؛ فرداد فتح اله زاده