نویسنده = حسن رحیمی
بررسی جریان‌ آشفته درون محیط‌های متخلخل سنگریزه‌ای تحت فشار

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

رضا صالحی؛ حسن رحیمی؛ محمدحسین امید


پدیدة واگرائی فیزیکی در خاکهای غیر چسبنده و معیارهای ارزیابی آن

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383

حسن رحیمی؛ حسین داورزنی؛ نادر عباسی


بررسی نفوذ پذیری خاک های گچی طی فرآیند آبشویی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379

امیر پویان نژاد هاشمی؛ شهلا محمودی؛ حسن رحیمی


بررسی اثر آبشویی بر تحکیم پذیری خاکهای گچی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378

حسن رحیمی؛ امیر پویان نژاد هاشمی


بررسی مشخصات فنی لوله های پلی اتیلین ساخت ایران

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377

حسن رحیمی؛ احمد رضا انصاری پور


ارزیابی برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاکهای گچی ومقایسه آن با روشهای متداول استاندارد

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

حسن رحیمی؛ سیاوش تاتلاری؛ امیر پویان نژاد هاشمی


ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

حسن رحیمی؛ احمد مواساتی؛ محمدحسین امید