نویسنده = علیرضا طلائی
بررسی روشهای مختلف تکثیر رویشی پایهF12/1 گیلاس (Prunus aviumL.)

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

شاهپور خانقلی؛ علیرضا طلائی؛ مصطفی مصطفوی


اثر کم آبیاری در آخر فصل بر ترکیبات میوه انگور رقم «مرلوت»

دوره 34، شماره 4، تیر 1382

ولی ربیعی؛ علیرضا طلائی؛ انریکو پترلونگر؛ علی عبادی؛ علی احمدی


مطالعه گرده افشانی سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون

دوره 33، شماره 4، تیر 1381

علی اصغر زینانلو؛ علیرضا طلائی؛ حسن ابراهیم زاده؛ محمود عظیمی


اثر تنش رطوبتی بر صفات کمی و کیفی میوه هلو

دوره 33، شماره 4، تیر 1381

فرهاد کرمی؛ علیرضا طلائی؛ حسین لسانی؛ سعید رسول زاده


بررسی و معرفی مناسب ترین دانه گرده برای نارنگی پیچ

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381

علیرضا طلائی؛ یونس ابراهیمی؛ علی وزوائی


اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی بر تشکیل میوه بادام

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

علی وزوائی؛ ناصر قادری؛ علیرضا طلائی؛ مصباح بابالار


تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

رضا گودرزی؛ اسلام مجیدی؛ علیرضا طلائی؛ مصطفی مصطفوی