نویسنده = محمود اخوت
تعداد مقالات: 11
1. بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست بر Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی در شرایط گلخانه

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

فاطمه جمالی؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمود اخوت؛ زهرا ذاکری


2. بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ Pythium ultimum Trow عامل پوسیدگی بذر لوبیا

دوره 34، شماره 4، تیر 1382

مسعود احمد‌زاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ جواد زاد؛ محمود اخوت؛ مجتبی محمدی


3. خالص سازی وتعیین غلظت دوویروس عامل موزائیک روی چغندر قند در منطقه کرج

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

محمود اخوت؛ صادق جلالی؛ غلامحسین مصاحبی؛ شیرین قربانی


4. بررسی علایم ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی

دوره 31، شماره 4، تیر 1379

افشین اسماعیلی فر؛ غلامحسین مصاحبی؛ مجتبی محمدی؛ محمود اخوت؛ جواد زاد


6. تأثیرکشت درهم دو رقم گندم درکاهش بیماری سفیدک سطحی

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377

محمود اخوت؛ داراب یزدانی


10. بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی با بیماری خال سیاه سیب زمینی بوسیله قارچ Trichoderma pers . ex Fr

دوره 1، شماره 0، خرداد 1373

محمود اخوت؛ دوستمراد ظفری؛ علیرضا کریمی روزبهانی؛ حیمد روحانی


11. مطالعه تاثیر بیماری بلاست روی میزان محصول برنج

1و2، شماره 0، فروردین 1369

محمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ حسن اشتیاقی