کلیدواژه‌ها = گندم
استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378

علی مسعودی نژاد؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ محمد نبی سربلوکی؛ معصومه فیروزی


شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین)

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

علی مسعودی نژاد؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ محمد نبی سربلوکی؛ معصومه فیروزی


تأثیرکشت درهم دو رقم گندم درکاهش بیماری سفیدک سطحی

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377

محمود اخوت؛ داراب یزدانی


توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محمد ترابی


بررسی فاکتورهای مختلف د رتولید گندم هاپلوئید از طریق تلاقی با ذرت

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

سید محسن حسام زاده حجازی؛ حسن زینالی؛ ابوالقاسم حسن پور


شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین

دوره 1، شماره 0، تیر 1376

علی مسعودی نژاد؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ محمد نبی سر بلوکی


مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

علی اصغر نصرالله نژاد؛ محمدرضا قنادها؛ محمد ترابی