کلیدواژه‌ها = جو
شناسایی ارقام متحمل به خشکی در جو

1-37، شماره 3، فروردین 1385

عزت کرمی؛ محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محسن مردی


ارزیابی مقاومت به خشکی در جو

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

عزت کرمی؛ محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محسن مردی


مقایسه فاصله ژنتیکی ومرفولوژیکی با هتروزیس براساس نشانگر RAPD درهیبریدهای جو

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

سپیده ترابی؛ منصور امیدی؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمدرضا قنادها


بررسی نحوه توارث برخی صفات کمی در جو از طریق تجزیه میانگین نسلها

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

امین باقی زاده؛ علیرضا طالعی؛ محمدرضا نقوی؛ حسن زینالی خانقاه


ترسیم نقشه ژنتیکی جو بر اساس نشانگرهای AFLP

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری


مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

منصور امیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمد رضا قنادها؛ علی اکبرشاه نجات بوشهری


تجزیه ژنتیکی مقاومت به سفیدک سطحی در جو

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381

محمدرضا نقوی؛ محمدرضا قنادها


القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

منصور امیدی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی


بررسی پلی مورفیسم در جو با استفاده از روش STS-PCR

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379

بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ تاکائوکوماتسودا


بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

منصورامیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ محمدعلی رستمی


ارزیابی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور نسبت به بیماری سفیدک سطحی

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

سکینه شفاء الدین؛ محمد ترابی؛ محمدعلی دهقان؛ مهران پات پور


روشهای مختلف فرآوری جو در تغدیه جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377

محمود شیوازد؛ علیرضا آذربایجانی؛ علی اکبر یوسف حکیمی


تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377

سید قاسم حسینی سالکده؛ سیروس عبدمیشانی؛ پریچهره احمدیان؛ منصور امیدی