نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اعتباریان، حسن رضا بررسی بیماری سفیدک داخلی تریچه ومبارزه شیمیایی با آن [3و4، شماره 0، 1368]
 • اکبر، محمد کریم مقایسه ژنتیکی – اقتصادی صفات اصلی در سه گروه تجارتی جوجه ها ی گوشتی [3و4، شماره 0، 1368]

ت

 • توکلی، حسین اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر رشد رویشی و زایشی ذرت [3و4، شماره 0، 1368]

ح

 • حجازی، یوسف علل گرایش دانشجویان به رشته کشاورزی [3و4، شماره 0، 1368]

د

 • دارابی، قاسم مقایسه ژنتیکی – اقتصادی صفات اصلی در سه گروه تجارتی جوجه ها ی گوشتی [3و4، شماره 0، 1368]

ر

 • رسولیان، غلامرضا بررسی کاهش محصول و پروتئین یونجه توسط شته سبز نخود فرنگی و شته خالدار یونجه در کرج [3و4، شماره 0، 1368]
 • رسولیها، شاپور حاج بررس اثرات تنش شوری درگیاه اسپرس (onobrychis viciifolia scop) در مرحله گیاهچه [3و4، شماره 0، 1368]
 • رضائی، عبدالحمید مطالعه سازگاری ایزولاین یولاف (Avena sativa L.) [3و4، شماره 0، 1368]

س

 • سرمدنیا، غلامحسین بررس اثرات تنش شوری درگیاه اسپرس (onobrychis viciifolia scop) در مرحله گیاهچه [3و4، شماره 0، 1368]

ش

ع

 • عشری، محمود اثنی میزان گلهای کامل‘ خصوصیت گرده افشانی وریزش میوه درسه رقم زیتون (olea europea L.) محلی ایران‘ روغنی‘ ماری و فیشمی [3و4، شماره 0، 1368]

غ

 • غلامی، منصور میزان گلهای کامل‘ خصوصیت گرده افشانی وریزش میوه درسه رقم زیتون (olea europea L.) محلی ایران‘ روغنی‘ ماری و فیشمی [3و4، شماره 0، 1368]

ف

 • فرای، ک.ج. مطالعه سازگاری ایزولاین یولاف (Avena sativa L.) [3و4، شماره 0، 1368]

ق

 • قنبلانی، قدیر نوری بررسی مقدماتی از زیست شناسی سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (say)(col,chroysomelidae) [3و4، شماره 0، 1368]

ک

 • کریمی، مهدی اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر رشد رویشی و زایشی ذرت [3و4، شماره 0، 1368]

م

 • محمدی، ایرج ملک ویژگیها وماهیت نظام ترویج ومیزان تأثیر آن در توسعه کشاورزی ایران (از نظر خبرگان ترویج) [3و4، شماره 0، 1368]
 • محموداخوت، اثر چند قارچ کش روی بیماری بلاست برنج pyricularia oryzae Cav [3و4، شماره 0، 1368]
 • موسوی، سید فرهاد اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر رشد رویشی و زایشی ذرت [3و4، شماره 0، 1368]

ن