نویسنده = کاظم پوستینی
تاثیر حذف برگ بر فعالیت فتوسنتزی برگ پرچم و رشد دانه در گندم نان

1-37، شماره 3، فروردین 1385

مهدی جودی؛ علی احمدی؛ کاظم پوستینی؛ فرزاد شریف‌زاده


اثرتنش خشکی و زمان‌بندی مصرف کود نیتروژنه بر انتقال مجدد نیتروژن، کیفیت نانوایی و الگوی نواری پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه گندم

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

حمیدرضا عیسوند؛ علی احمدی؛ علی اکبر شاه‌نجات بوشهری؛ کاظم پوستینی؛ محمدرضا جهانسوز


واکنش فتوسنتزی 4 رقم یونجه بومی ایران نسبت به تنش شوری

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

بابک درویشی؛ کاظم پوستینی؛ رضا توکل افشاری


شناسائی ژنوتیپ های متحمل به شوری گندم نان از طریق کشت بافت وآزمون جوانه زنی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

احمدرضا قنادها؛ منصور امیدی؛ روح‌اله عبدالشاهی؛ کاظم پوستینی


عوامل روزنه‌ای و غیر روزنه‌ای کنترل کننده فتوسنتز و ارتباط آن با مقاومت به خشکی در ارقام گندم

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383

عادل سی و سه مرده؛ علی احمدی؛ کاظم پوستینی؛ حسن ابراهیم زاده


تاثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در ارقام نخود سفید(Cicer arietinum L.)

دوره 34، شماره 4، تیر 1382

ناصر مجنون حسینی؛ هومن محمدی؛ کاظم پوستینی؛ حسن زینالی خانقاه


واکنش دو رقم گندم از نظر جذب و توزیع فسفر در برابر تنش شوری

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

کاظم پوستینی؛ محمدعلی ابوطالبیان


اثرات کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی چندرقم لوبیاچیتی

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

علیرضاطالعی؛ کاظم پوستینی؛ سعیددوازده امامی


واکنش های فیزیولوژیکی وزراعتی دو رقم توتون بارلی نسبت به کود ازته

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379

کاظم پوستینی؛ محمد تقی شامل رستمی


اثر تنش شوری روی جذب و توزیع ازت در دو رقم گندم

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378

کاظم پوستینی؛ مجتبی یوسفی راد


اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

کاظم پوستینی؛ حمید نجفی نژاد


اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1376

حسین نجفی؛ ناصر خدابنده؛ کاظم پوستینی؛ حسن زینالی؛ حشمت اله پوردوایی


واکنش فتوسنتزی دو رقم گندم نسبت به شوری

دوره 1، شماره 0، فروردین 1373

کاظم پوستینی؛ د.آ. بیکر


بررسی عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1371

کاظم پوستینی؛ بهمن یزدی صمدی