نمایه نویسندگان

آ

 • آقایا، غلامحسین بررسی عوامل موثر بر عملکرد گندم درمزارع گندمکاران طرف قرار داد طرح محوری گندم در استان اصفهان [دوره 2، شماره 0، 1372]

ا

 • احمدی، محمدرضا بررسی ارزش زراعی لاینهای سنتتیک کلزا (Brassica mapus L.) ونسلهای اولیه حاصل از ترکیب آنها با ارقام اصلاح شده [دوره 2، شماره 0، 1372]

ب

 • باش، آشور محمدقره اثر سه جیره غذایی انرژی مختلف روی توان پرواری بره های گروه ژنتیکی آتابای وزل [دوره 2، شماره 0، 1372]
 • باشی، موسی مسگر تأثیر مقادیر مختلف کود سرک ازته روی میزان عملکرد و پروتئین دو رقم گندم در اهواز [دوره 2، شماره 0، 1372]
 • بحرانی، جعفر تأثیر مقادیر مختلف کود سرک ازته روی میزان عملکرد و پروتئین دو رقم گندم در اهواز [دوره 2، شماره 0، 1372]

ج

 • جمعه، ناصر امام مطالعه خصوصیات پرواری و لاشه بره های دو نژاد گوسفند شال وزندی و آمیخته آنها [دوره 2، شماره 0، 1372]

د

 • دانشور، ماشااله اثر کمبود آب برعملکرد دانه و آب مصرفی چهار رقم سورگرم دانه ای درمنطقه اصفهان [دوره 2، شماره 0، 1372]
 • دخانی، شهرام مطالعه در فرایند و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیرهای سفید تخمیری ایرانی از شیر باز ساخته (ریکمباین) [دوره 2، شماره 0، 1372]

ش

 • شیوازاد، محمود استفاده از سنگهای فسفات معادن ایران بجای دی کلسیم فسفات در تغذیه مرغان تخمگذار [دوره 2، شماره 0، 1372]

ق

 • قاسمی، تقی استفاده از سنگهای فسفات معادن ایران بجای دی کلسیم فسفات در تغذیه مرغان تخمگذار [دوره 2، شماره 0، 1372]
 • قنبلانی، قدیر نوری بررسی میزان مقاومت دو گونه سیب زمینی وحشی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی (Col,chrysomelidae)(say) Leptinotarsa decemlineata [دوره 2، شماره 0، 1372]

ک

 • کاشی، عبدالکریم اثر دور آبیاری وکاربرد ضایعات چای روی صفات کمی و کیفی هندوانه چارلستون گری [دوره 2، شماره 0، 1372]
 • کوپاهی، مجید بررسی عوامل موثر بر عملکرد گندم درمزارع گندمکاران طرف قرار داد طرح محوری گندم در استان اصفهان [دوره 2، شماره 0، 1372]

م

 • محمدافلاطونی، یک روش ساده آزمایشگاهی برای تخمین تبخیر از سطح خاک لخت بدون وجود سطح ایستایی [دوره 2، شماره 0، 1372]
 • محمدافلاطونی، اثر کمبود آب برعملکرد دانه و آب مصرفی چهار رقم سورگرم دانه ای درمنطقه اصفهان [دوره 2، شماره 0، 1372]
 • مقدم، رضا اسدی اثر سه جیره غذایی انرژی مختلف روی توان پرواری بره های گروه ژنتیکی آتابای وزل [دوره 2، شماره 0، 1372]

ن

 • نیکخواه، علی استفاده از سنگهای فسفات معادن ایران بجای دی کلسیم فسفات در تغذیه مرغان تخمگذار [دوره 2، شماره 0، 1372]
 • نیکخواه، علی اثر سه جیره غذایی انرژی مختلف روی توان پرواری بره های گروه ژنتیکی آتابای وزل [دوره 2، شماره 0، 1372]

ه

 • هنرنژاد، رحیم اثر محیطهای کشت مختلف بر جنین زائی و تشکیل گیاهان هاپلوئید از میکروسپورهای گیاه جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 2، شماره 0، 1372]