نمایه نویسندگان

ا

 • اعتباریان، حسن رضا اثر درجه حرارت روی واکنش ارقام مختلف جونسبت به بیماری زنگ قهوه ای جو [3و4، شماره 0، 1367]
 • افلاطونی، محمد اندازه گیری تبخیر وتعرق در حالت ماندگار در شرایط وجود سطح ایستایی وتعیین ماکزیمم سرعت تبخیر آب موئینه ای [3و4، شماره 0، 1367]

پ

ح

 • حسینی، ناصر مجنون بررسی کنترل علفهای هرز در سیستم کشت مخلوط لپه هندی –ماش [3و4، شماره 0، 1367]

خ

 • خدابنده، ناصر بررسی اثرات و باکتری ریزوبیوم روی ویژگیهای اگرونومیکی ‘میزان روغن سه واریته سویا [3و4، شماره 0، 1367]

ر

 • رنجبر، غلامعلی مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در تاریخ کاشتهای مختلف در اصفهان [3و4، شماره 0، 1367]
 • رنجبر، غلامعلی اثر فاصله ردیف وتراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو رقم سویا [3و4، شماره 0، 1367]

ش

ص

 • صمدی، بهمن یزدی بررسی اثرات و باکتری ریزوبیوم روی ویژگیهای اگرونومیکی ‘میزان روغن سه واریته سویا [3و4، شماره 0، 1367]

ع

 • عبادی، رحیم مقایسه عملکرد پنج نژاد و هیبرید خارجی زنبورعسل با نژاد بومی ایران درمنطقه اصفهان [3و4، شماره 0، 1367]
 • عبدمیشانی، سیروسی ارزیابی ارقام گندم برای مقاومت به خشکی [3و4، شماره 0، 1367]

ک

 • کریمی، مهدی مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در تاریخ کاشتهای مختلف در اصفهان [3و4، شماره 0، 1367]
 • کریمی، مهدی تخمین مساحت برگ پنبه [3و4، شماره 0، 1367]
 • کریمی، مهدی اثر فاصله ردیف وتراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو رقم سویا [3و4، شماره 0، 1367]
 • کولار، پروفسور جی .اس. بررسی کنترل علفهای هرز در سیستم کشت مخلوط لپه هندی –ماش [3و4، شماره 0، 1367]

م

ن