نویسنده = حسینقلی رفاهی
ارزیابی مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری در شرایط آزمایشگاهی

2-38، شماره 2، آذر 1387

حسین اسدی؛ حسن روحی پور؛ حسینقلی رفاهی؛ مهدی شرفا


بررسی اثرات مصرف کود دامی وکود زیستی (ریزوبیوم) درتولید محصول عدس

دوره 38، شماره 3، آذر 1386

منوچهر گرجی اناری؛ حسینقلی رفاهی؛ حسینعلی علیخانی


تخمین پارامترهای معادلات نفوذ توسط خصوصیات فیزیکی خاک

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

محمدحسین محمدی؛ حسینقلی رفاهی


تأثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش و رواناب خاک‎های شور ـ سدیمی

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

علی شهبازی؛ فریدون سرمدیان؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی


پهنه‌بندی خطر فرسایش در حوزه آبخیز گُل‌آباد اصفهان با استفاده از مدل MPSIAC و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

مجید محمودآبادی؛ امیرحسین چرخابی؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی


بررسی اثر ماده شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر فرسایش و رواناب خاکها

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

حسین شکفته؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی


بررسی کارآئی رو شهای پردازش رقومی تصاویر ماهوار های به منظور تهیه نقشه و شناسائی فرسایش خاک

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

مهران رئوفی؛ حسینقلی رفاهی؛ نادر جلالی؛ فریدون سرمدیان


مطالعه اثر فرسایش خاک بر توان تولید با ارزیا بی محصول عدس در منطقه قزوین و تأثیر کوددهی درکنترل آن

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383

منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ صابر شاهویی؛ محمدرضا قنادها


مقایسه و ارزیابی دو مدل MPSIAC و MUSLE در برآورد رسوبدهی حوزه آبخیز درکه در شمال تهران

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382

احمد سرخوش؛ حسینقلی رفاهی؛ محمود عرب خدری؛ مجتبی پاک پرور


بررسی کارایی مدل های EPM وMPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخیز طالقان به کمک GIS

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

رضا بیات؛ حسینقلی رفاهی؛ علی اصغر درویش صفت؛ فریدون سرمدیان


تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در حرکت وجابجایی خاک اراضی زراعی شیبدار(روش قطعات فلزی)

دوره 4، شماره 0، تیر 1378

بهزاد آزادگان؛ حسینقلی رفاهی؛ صابرشاهویی؛ سیداحمدطباطبائی فر


بررسی رابطه فرسایش پذیری خاک(K)وپایداری خاکدانه ها در سریهای عمده خاکهای دشت قزوین

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

آرش صباح؛ منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ صابر شاهوئی


ارزیابی ضریب رواناب ناشی از بارش درحوزه معرف کسیلیان

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375

محمود شریفی؛ حسینقلی رفاهی؛ محمد معزاردلان


بررسی شوری آبهای سطحی حوزه آبخیز آجی چای ونقش فرسایش در آن

دوره 3، شماره 0، تیر 1374

منوچهر گرجی اناری؛ حسینقلی رفاهی