نویسنده = علیرضا طلایی
انتخاب بهترین رقم گرده زا برای برخی از ارقام تجاری سیب ایرانی

دوره 38، شماره 3، آذر 1386

علیرضا طلایی؛ بهاره واحدی؛ محمدعلی عسکری؛ احمد ارشادی


اثر تنش سدیم کلرید بر شاخص های رشد و میزان عناصر پنج رقم زیتون

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385

مهدی رضایی؛ حسین لسانی؛ مصباح بابالار؛ علیرضا طلایی


مطالعه آثار تیمارهای آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار )رقم ملس ساوه(

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

محمدعلی عسگری سرچشمه؛ علیرضا طلایی؛ فیروزه بهادران؛ داریوش شرافتیان


بررسی تمایز و تکامل جوانه گل در گلابی شاه میوه توسط میکروسکوپ الکترونی

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

عبدالرحمان محمد خانی؛ حسین لسانی؛ علیرضا طلایی؛ مصباح بابالار


اثر محلول‌پاشی بُر (B) و روی (Zn) و غلظت این عناصر در برگ و میوه و برخی صفات میوة بادام

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

ناصر قادری؛ علی وزوایی؛ علیرضا طلایی؛ مصباح بابالار


اثر محلول پاشی با نیتروژن ، بور و روی بر کمیت و کیفیت میوه زیتون

دوره 32، شماره 4، تیر 1380

علیرضا طلایی؛ مهدی طاهری بادمحمود؛ محمد جعفر ملکوتی


اثر محلول پاشی برگی برخی ریز مغذی ها و انبار سرد بر کیفیت میوه سیب گلدن دلیشز

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

لطفعلی ناصری؛ مصباح با بالار؛ محمد علی عسگری؛ علیرضا طلایی


بررسی اثر تنش های رطوبتی روی رشد رویشی و باردهی درختان هلو

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379

علیرضا طلایی؛ فرهاد کرمی؛ حسین لسانی؛ سعید رسولزاده


بررسی کمیت و ترکیب روغن زیتون "رقم زرد" در مناطق مهم زیتون کاری ایران

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378

حسین صادقی؛ علیرضا طلایی؛ عبدالامیر علامه


اثر دانه گرده در خصوصیات فیزیکی خرمای مضافتی جیرفت

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376

علیرضا طلایی؛ بهمن پناهی