نویسنده = محمود شیوازاد
اثرات افزودن آنزیم زایلاناز- پروتئاز در جیره های حاوی سطوح

2-38، شماره 2، آذر 1387

بهناز سخدری؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری


اثر سطوح مختلف رنگدانه و منبع چربی، با و بدون آنزیم بر عملکرد و رنگ زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار

دوره 38، شماره 3، آذر 1386

فائقه زعفریان؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ احمد زارع شحنه؛ محمد علی فرقانی اله آبادی؛ سیدمحمد اعرابی


تاثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا با و بدون آنزیم بر توان تولیدی گله‌های مادر گوشتی

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385

اردشیر شیخ احمدی؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری؛ احمد زارع شحنه


مطالعه ضایعات آسیب شناسی کبد و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده از ذرت آلوده به‌ آفلاتوکسین آمونیاکی شده

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

علیرضا صفامهر؛ عبدالامیر علامه؛ محمود شیوازاد؛ محمد مرادی شهر بابک؛ سید احمد میر هادی


اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

محمد شاه نظری؛ محمود شیوازاد؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه


اثر نمک های کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی مرغان تخمگذار

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379

علیرضا طالبیان مسعودی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان


بررسی ارزش غذایی پروتئینهای تک یاخته تولید ایران در تغذیه جوجه های گوشتی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378

رسول پیرمحمدی؛ محمود شیوازاد؛ علی اکبر یوسف حکیمی


جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت در جیره های غذایی جوجه های گوشتی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378

هوشنگ لطف الهیان؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه


اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

سیدرضا میرایی آشتیانی؛ همایون ظهیر الدینی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه


بررسی استفاده از ویناس چغندر قند در تغذیه نیمچه های گوشتی

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیک خواه


اثر سطوح پروتئین و ژنوتیپ برروی رشد وکیفیت لاشه خطوط پدری لاینهای گوشتی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375

مجتبی زاغری؛ علی نیکخواه؛ محمود شیوازاد


جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت درجیره های غذائی مرغان تخمگذار

دوره 3، شماره 0، تیر 1374

محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان


بررسی کاربرد ملاس پودر شده در تغذیه مرغهای تخمگذار

3و4، شماره 0، فروردین 1371

سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ تقی قاسمی


استفاده از ملاس چغندرقند درتغذیه جوجه ها ی گوشتی

3و4، شماره 0، فروردین 1370

سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه