کلیدواژه‌ها = گندم
شناسائی نژادهای فیزیولوژیک قارچ Blumeria graminis f.sp.tritici در سیستان و بررسی مقاومت ارقامی از گندم به بیماری سفیدک سطحی

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

محمد سالاری؛ سیدمحمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ سیدجواد زاد5؛ مجتبی محمدی


ارزیابی شاخص های مقومت به خشکی در گندم نان

دوره 32، شماره 4، تیر 1380

فرید نورمند موید؛ محمد علی رستمی؛ محمد رضا قنادها


واکنش دو رقم گندم از نظر جذب و توزیع فسفر در برابر تنش شوری

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

کاظم پوستینی؛ محمدعلی ابوطالبیان


ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با نشانگرهای AFLP

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری


ژنتیک بیماری زایی puccinia recondite f.sp. tritici‘عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

محمد ترابی؛ کیومرث نظری؛ فرزاد افشاری


کروموزومها و تعداد ژنهای کنترل کننده تاریخ خوشه دهی و وزن هزار دانه با استفاده از رگه های جایگزین در گندم

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

حسین دشتی؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمد رضا قنادها؛ سیروس عبدمیشانی؛ احمد صرافی


بررسی پاسخ به کشت بساک درتعدادی از ارقام گندم بهاره ایرانی ‹Triticum aestivum L. ›

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

علی اکبر عبادی؛ احمد معینی؛ رضا بزرگی پور


بررسی ژنتیکی مقاومت به سن (E.integriceps put.)

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

توحید نجفی میرک؛ عبدالهادی حسین زاده؛ محمدرضا قنادها