نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی، محمدرضا بررسی تنوع کلزاهای سنتتیک Brassica napus L. var. olrifera [1و2، شماره 0، 1369]
 • اخوت، محمود مطالعه تاثیر بیماری بلاست روی میزان محصول برنج [1و2، شماره 0، 1369]
 • اشتیاقی، حسن مطالعه تاثیر بیماری بلاست روی میزان محصول برنج [1و2، شماره 0، 1369]

ب

پ

ت

ر

 • راوری، بهجت اله منزوی کرباسی بر آ وردهای قابلیت ترکیب پذیری و وارثت پذیری درصد پروتیئن دانه وخصوصیات مرتبط با آن در گندم پائیزه(Triticum aestivum L.) [1و2، شماره 0، 1369]
 • رحیمی، حسن مسائل سازه های آبی درخاکهای شور (مطالعه موردی- شبکه آبیاری گتوند) [1و2، شماره 0، 1369]
 • رسولیها، شاپور حاج بررسی چگونگی تجمع برخی از عناصر در ریشه و بخش هوایی گیاه اسپرس تحت تنش شوری [1و2، شماره 0، 1369]
 • رضائی، عبدالحمید بر آ وردهای قابلیت ترکیب پذیری و وارثت پذیری درصد پروتیئن دانه وخصوصیات مرتبط با آن در گندم پائیزه(Triticum aestivum L.) [1و2، شماره 0، 1369]
 • رضائی، عبدالحمید تعیین ضریب پخشیدگی آب و منحنیهای پیشروی جبهه رطوبتی در سه خاک استان اصفهان [1و2، شماره 0، 1369]
 • رضائی، عبدالمجید بررسی ژنتیکی خصوصیات ریشه در گندم پائیزه [1و2، شماره 0، 1369]
 • رضائی، عبدالمجید بررسی ژنتیکی درصد پروتئین دانه در تلاقیهای بین گونه ای یولاف ژ(Avena spp.) [1و2، شماره 0، 1369]

ز

 • زاده، بهروز مصطفی مقایسه پیشروی آب در آبیاری با جریانهای پیوسته و سرج درسه مزرعه در اصفهان [1و2، شماره 0، 1369]

س

 • سرمدنیا، غلامحسین بررسی اثر کلرور سدیم برشاخصهای رشد گیاه لوبیا در شرایط اقلیمی مختلف [1و2، شماره 0، 1369]
 • سرمدنیا، غلامحسین بررسی چگونگی تجمع برخی از عناصر در ریشه و بخش هوایی گیاه اسپرس تحت تنش شوری [1و2، شماره 0، 1369]
 • سلامی، حبیب اله نقش سرمایه گذاری و لایروبی درکاهش تلفات آبدهی وحفاظت قناتهای استان فارس [1و2، شماره 0، 1369]

ص

 • صدر، سید کاظم نقش سرمایه گذاری و لایروبی درکاهش تلفات آبدهی وحفاظت قناتهای استان فارس [1و2، شماره 0، 1369]

ع

 • عبادی، رحیم تأثیر عمل گرده افشانی زنبور عسل (Apis mellifera L.) و زمان کاشت روی میزان تولید وکیفیت بذر سه واریته پیاز(Allium cepa L.) در اصفهان. [1و2، شماره 0، 1369]
 • عبدمیشانی، سیروس بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی در کلکسیون لوبیای ایران [1و2، شماره 0، 1369]
 • عشری، محمود اثنی تأثیر عمل گرده افشانی زنبور عسل (Apis mellifera L.) و زمان کاشت روی میزان تولید وکیفیت بذر سه واریته پیاز(Allium cepa L.) در اصفهان. [1و2، شماره 0، 1369]

ک

 • کریمی، مهدی اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر روند رشد سویا [1و2، شماره 0، 1369]

م

 • محلاتی، مهدی نصیری بررسی اثر کلرور سدیم برشاخصهای رشد گیاه لوبیا در شرایط اقلیمی مختلف [1و2، شماره 0، 1369]
 • مسعودی، حیدر قلی بررسی کیفیت فاضلابهای شهر تهران و پیشنهاد روش تصفیه آن جهت آبیاری [1و2، شماره 0، 1369]
 • موسوی، فرهاد تعیین ضریب پخشیدگی آب و منحنیهای پیشروی جبهه رطوبتی در سه خاک استان اصفهان [1و2، شماره 0، 1369]

ن