نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی، الهام بررسی بیواکولوژی موش مهاجر Cricetulus migratorius (Pall.) در مزارع گندم و جو استان تهران [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • اربابی، مسعود بررسی بیواکولوژی موش مهاجر Cricetulus migratorius (Pall.) در مزارع گندم و جو استان تهران [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • اردکانی، محمد امیری تعهد سازمانی و موفقیت فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • اسدی، علی آنالیز فاکتوری سازه های تاثیر گزار بر آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی از دیدگاه هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی چند شکلی های DNA بین جمعیت های سن گندم Eurygaster integriceps put. در ایران با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • الاسلامی، محمد جواد ثقه اثر برگ چینی بر الگوی تجمع مادة خشک و عملکرد نهایی ذرت دانه ای (Zea mays L.) [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • الهیان، هوشنگ لطف جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت در جیره های غذایی جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • امام، یحیی اثر برگ چینی بر الگوی تجمع مادة خشک و عملکرد نهایی ذرت دانه ای (Zea mays L.) [دوره 2، شماره 0، 1378]

پ

 • پیرمحمدی، رسول بررسی ارزش غذایی پروتئینهای تک یاخته تولید ایران در تغذیه جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • پوستینی، کاظم اثر تنش شوری روی جذب و توزیع ازت در دو رقم گندم [دوره 2، شماره 0، 1378]

ت

 • ترکمانی، جواد عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری [دوره 2، شماره 0، 1378]

ج

 • جامعی، پرویز بررسی اثر تعادل کاتیون- آنیون جیره ها بر روی عملکرد رشد، تعادل اسید- باز خون و خصوصیات لاشة بره های پرواری ورامینی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • جوادزاد، آنالیز فاکتوری سازه های تاثیر گزار بر آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی از دیدگاه هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 0، 1378]

ح

 • حکیمی، علی اکبر یوسف بررسی ارزش غذایی پروتئینهای تک یاخته تولید ایران در تغذیه جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • حمایتی، سعید صادق زاده تجزیه و تحلیل رشد سه رقم سیب زمینی در سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته [دوره 2، شماره 0، 1378]

خ

 • خلیقی، احمد اثرات سرما، ژیبرلین و تاریخ کاشت در بهبود کمی و کیفی و پیش رس کردن لاله واژگون (Fritillaria imperialis.L) [دوره 2، شماره 0، 1378]

د

 • دزفولی، سید ابوالحسن هاشمی تجزیه و تحلیل رشد سه رقم سیب زمینی در سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • دوز، شهرام کسب تعیین مناسب ترین گزینه توزیع آب در شبکه آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری قوریچای) [دوره 2، شماره 0، 1378]

ر

 • راد، مجتبی یوسفی اثر تنش شوری روی جذب و توزیع ازت در دو رقم گندم [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • رأفت، سید عباس بررسی زمان کرک ریزی و مراحل مختلف چرخه فولیکولی در بز کرکی رائینی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • رحیمی، حسن بررسی اثر آبشویی بر تحکیم پذیری خاکهای گچی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • رنانی، حمید رضا انصاری بررسی زمان کرک ریزی و مراحل مختلف چرخه فولیکولی در بز کرکی رائینی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • رئوفت، محمد حسین تعیین فاصله بهینه بین تیغه های گاو آهن کج ساق متقابل برای دستیابی به خاکورزی مطلوب [دوره 2، شماره 0، 1378]

ز

 • زاده، صلاح کوچک تعیین مناسب ترین گزینه توزیع آب در شبکه آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری قوریچای) [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • زاده، مصطفی ولی تجزیه و تحلیل رشد سه رقم سیب زمینی در سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • زاده، مهدی میراب ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانهای ساخت داخل [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • زمانی، غلامحسین تعهد سازمانی و موفقیت فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز [دوره 2، شماره 0، 1378]

س

 • سیادت، سید عطاء ا... تجزیه و تحلیل رشد سه رقم سیب زمینی در سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • سعدی، حشمت الله آنالیز فاکتوری سازه های تاثیر گزار بر آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی از دیدگاه هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • سعیدی، زریر بررسی چند شکلی های DNA بین جمعیت های سن گندم Eurygaster integriceps put. در ایران با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • سهرابی، تیمور ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانهای ساخت داخل [دوره 2، شماره 0، 1378]

ش

 • شحنه، احمد زارع بررسی زمان کرک ریزی و مراحل مختلف چرخه فولیکولی در بز کرکی رائینی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • شیوازاد، محمود بررسی ارزش غذایی پروتئینهای تک یاخته تولید ایران در تغذیه جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • شیوازاد، محمود جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت در جیره های غذایی جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 0، 1378]

ط

 • طالبی، خلیل بررسی چند شکلی های DNA بین جمعیت های سن گندم Eurygaster integriceps put. در ایران با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • طلایی، علیرضا اثرات سرما، ژیبرلین و تاریخ کاشت در بهبود کمی و کیفی و پیش رس کردن لاله واژگون (Fritillaria imperialis.L) [دوره 2، شماره 0، 1378]

ع

 • عبداللهی، غلامعباس بررسی چند شکلی های DNA بین جمعیت های سن گندم Eurygaster integriceps put. در ایران با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • عبدمیشانی، سیروس بررسی چند شکلی های DNA بین جمعیت های سن گندم Eurygaster integriceps put. در ایران با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 2، شماره 0، 1378]

ف

 • فیاضی، جمال بررسی اثر تعادل کاتیون- آنیون جیره ها بر روی عملکرد رشد، تعادل اسید- باز خون و خصوصیات لاشة بره های پرواری ورامینی [دوره 2، شماره 0، 1378]

ق

 • قربانی، محمد عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • قنادها، محمدرضا عمل ژن برای مقاومت در مرحله بلوغ نسبت به زنگ زرد در گندم [دوره 2، شماره 0، 1378]

گ

 • گلیان، ابوالقاسم تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی [دوره 2، شماره 0، 1378]

م

 • محمدی، ایرج ملک آنالیز فاکتوری سازه های تاثیر گزار بر آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی از دیدگاه هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • میرزاده، قدرت الله تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • میرکریمی، اسدالله بررسی اونتوژنی Asaphes suspensus (Nees) (Hym. Pteromalidae) هیپرپارازیتوئید شته سیب زمینی Macrosiphum euphorbiae Thomas (Hom. Aphidiae [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • مشرفی، معصومه معمار اثرات سرما، ژیبرلین و تاریخ کاشت در بهبود کمی و کیفی و پیش رس کردن لاله واژگون (Fritillaria imperialis.L) [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • میغانی، حمید مشهدی تعیین فاصله بهینه بین تیغه های گاو آهن کج ساق متقابل برای دستیابی به خاکورزی مطلوب [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • منعم، محمد جواد تعیین مناسب ترین گزینه توزیع آب در شبکه آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری قوریچای) [دوره 2، شماره 0، 1378]

ن

 • نیا، فرزاد اکرام ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانهای ساخت داخل [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • نیکخواه، علی بررسی اثر تعادل کاتیون- آنیون جیره ها بر روی عملکرد رشد، تعادل اسید- باز خون و خصوصیات لاشة بره های پرواری ورامینی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • نیکخواه، علی جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت در جیره های غذایی جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 0، 1378]

و

 • وثوقی، غلامحسین بررسی بیواکولوژی موش مهاجر Cricetulus migratorius (Pall.) در مزارع گندم و جو استان تهران [دوره 2، شماره 0، 1378]

ه