نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری و تحت فشار ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانهای ساخت داخل [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • آبشویی بررسی اثر آبشویی بر تحکیم پذیری خاکهای گچی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • آنزیم و جوجه های گوشتی جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت در جیره های غذایی جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 0، 1378]

ا

 • ارزیابی ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانهای ساخت داخل [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • استرس گرمایی و جوجه های گوشتی تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • الگوی کاشت * وزن خشک برگ تجزیه و تحلیل رشد سه رقم سیب زمینی در سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • انرژی تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی [دوره 2، شماره 0، 1378]

ب

 • بره پرواری ورامینی بررسی اثر تعادل کاتیون- آنیون جیره ها بر روی عملکرد رشد، تعادل اسید- باز خون و خصوصیات لاشة بره های پرواری ورامینی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • بز کرکی رائینی بررسی زمان کرک ریزی و مراحل مختلف چرخه فولیکولی در بز کرکی رائینی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • بیواکولوژیکی بررسی بیواکولوژی موش مهاجر Cricetulus migratorius (Pall.) در مزارع گندم و جو استان تهران [دوره 2، شماره 0، 1378]

پ

 • پاپیل و داسی شکل بررسی اونتوژنی Asaphes suspensus (Nees) (Hym. Pteromalidae) هیپرپارازیتوئید شته سیب زمینی Macrosiphum euphorbiae Thomas (Hom. Aphidiae [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • پروتئین تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • پروتئین تک یاخته ای و کیفیت پروتئین بررسی ارزش غذایی پروتئینهای تک یاخته تولید ایران در تغذیه جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 0، 1378]

ت

 • تابع تقاضای بیمه عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • تجزیه میانگین نسلها عمل ژن برای مقاومت در مرحله بلوغ نسبت به زنگ زرد در گندم [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • تجمع ازت اثر تنش شوری روی جذب و توزیع ازت در دو رقم گندم [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • تریتیکاله جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت در جیره های غذایی جوجه های گوشتی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • تعادل کاتیون-آنیون بررسی اثر تعادل کاتیون- آنیون جیره ها بر روی عملکرد رشد، تعادل اسید- باز خون و خصوصیات لاشة بره های پرواری ورامینی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • تعهد سازمانی تعهد سازمانی و موفقیت فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • توزیع آب تعیین مناسب ترین گزینه توزیع آب در شبکه آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری قوریچای) [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • تولید ماده خشک و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی اثر برگ چینی بر الگوی تجمع مادة خشک و عملکرد نهایی ذرت دانه ای (Zea mays L.) [دوره 2، شماره 0، 1378]

خ

 • خاکهای گچی و تحکیم پذیری بررسی اثر آبشویی بر تحکیم پذیری خاکهای گچی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • خاکورزی عمیق تعیین فاصله بهینه بین تیغه های گاو آهن کج ساق متقابل برای دستیابی به خاکورزی مطلوب [دوره 2، شماره 0، 1378]

د

 • دانشجویان کارشناسی ارشد آنالیز فاکتوری سازه های تاثیر گزار بر آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی از دیدگاه هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 0، 1378]

ر

 • رشد بررسی اثر تعادل کاتیون- آنیون جیره ها بر روی عملکرد رشد، تعادل اسید- باز خون و خصوصیات لاشة بره های پرواری ورامینی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • رشد الیاف بررسی زمان کرک ریزی و مراحل مختلف چرخه فولیکولی در بز کرکی رائینی [دوره 2، شماره 0، 1378]

ز

 • زیرشکنی تعیین فاصله بهینه بین تیغه های گاو آهن کج ساق متقابل برای دستیابی به خاکورزی مطلوب [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • زنگ زرد (نواری) عمل ژن برای مقاومت در مرحله بلوغ نسبت به زنگ زرد در گندم [دوره 2، شماره 0، 1378]

س

 • ساختار سایه انداز گیاهی اثر برگ چینی بر الگوی تجمع مادة خشک و عملکرد نهایی ذرت دانه ای (Zea mays L.) [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • سیب زمینی تجزیه و تحلیل رشد سه رقم سیب زمینی در سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • سرعت خالص تجزیه و تحلیل رشد سه رقم سیب زمینی در سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • سرعت زراعی تجزیه و تحلیل رشد سه رقم سیب زمینی در سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • سن گندم و چند شکلیهای dna بررسی چند شکلی های DNA بین جمعیت های سن گندم Eurygaster integriceps put. در ایران با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 2، شماره 0، 1378]

ش

ف

ق

 • قاعده اول اطمینان و ریسک عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • قطر کرک بررسی زمان کرک ریزی و مراحل مختلف چرخه فولیکولی در بز کرکی رائینی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • قطره چکان ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانهای ساخت داخل [دوره 2، شماره 0، 1378]

گ

 • گاو آهن کج ساق و فاصله بهینه بین تیغه های خاکورز تعیین فاصله بهینه بین تیغه های گاو آهن کج ساق متقابل برای دستیابی به خاکورزی مطلوب [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • گزینش دانشجو آنالیز فاکتوری سازه های تاثیر گزار بر آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی از دیدگاه هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • گلهای پیازی اثرات سرما، ژیبرلین و تاریخ کاشت در بهبود کمی و کیفی و پیش رس کردن لاله واژگون (Fritillaria imperialis.L) [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • گندم عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • گندم عمل ژن برای مقاومت در مرحله بلوغ نسبت به زنگ زرد در گندم [دوره 2، شماره 0، 1378]

ل

 • لاله واژگون اثرات سرما، ژیبرلین و تاریخ کاشت در بهبود کمی و کیفی و پیش رس کردن لاله واژگون (Fritillaria imperialis.L) [دوره 2، شماره 0، 1378]

م

 • محاسبه تعداد ژنهای مقاوم عمل ژن برای مقاومت در مرحله بلوغ نسبت به زنگ زرد در گندم [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • مدیریت آموزش عالی و آزمون ورودی کارشناسی ارشد آنالیز فاکتوری سازه های تاثیر گزار بر آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی از دیدگاه هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • مدل هیدرودینامیک تعیین مناسب ترین گزینه توزیع آب در شبکه آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری قوریچای) [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • مقاومت در مرحله بلوغ عمل ژن برای مقاومت در مرحله بلوغ نسبت به زنگ زرد در گندم [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • موش مهاجر بررسی بیواکولوژی موش مهاجر Cricetulus migratorius (Pall.) در مزارع گندم و جو استان تهران [دوره 2، شماره 0، 1378]

ن

و

 • ورنالیزاسیون و ژیبرلین اثرات سرما، ژیبرلین و تاریخ کاشت در بهبود کمی و کیفی و پیش رس کردن لاله واژگون (Fritillaria imperialis.L) [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • وزن بیده بررسی زمان کرک ریزی و مراحل مختلف چرخه فولیکولی در بز کرکی رائینی [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • وزن خشک کل تجزیه و تحلیل رشد سه رقم سیب زمینی در سطوح مختلف الگوی کاشت و تراکم بوته [دوره 2، شماره 0، 1378]

ه

 • هیپرپارازیتوئید بررسی اونتوژنی Asaphes suspensus (Nees) (Hym. Pteromalidae) هیپرپارازیتوئید شته سیب زمینی Macrosiphum euphorbiae Thomas (Hom. Aphidiae [دوره 2، شماره 0، 1378]
 • هیدرولیک ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانهای ساخت داخل [دوره 2، شماره 0، 1378]