نویسنده = علی نیکخواه
اثر سطح و منبع چربی جیره بر عملکرد پروار گوساله های نر کردی

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

علی نیکخواه؛ حسن صادقی پناه؛ احمدزارع شحنه؛ پرویز جامعی


تأثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه ای چند گونه مرتعی

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

حسین ارزانی؛ جواد ترکان؛ محمد جعفری؛ عادل جلیلی؛ علی نیکخواه


آثار توازن کاتیون-آنیون جیره غذایی روی توان تولیدی گاوهای شیرده

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

علی نیکخواه؛ علی مصطفوی تهرانی؛ پرویز جامعی


تعیین ارزش غذایی دانه لوبیا چشم بلبلی استان همدان به روش in vivo و ترکیب شیمیایی بوته آن

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

محمدمهدی طباطبایی؛ حسن علی عربی؛ علی نیکخواه؛ سیدرضا میرایی آشتیانی


اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی روی تولید وترکیب شیر،pH شکمبه و مدفوع گاو هلشتاین

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379

علی نیکخواه؛ مجید گودرزی؛ سید رضا میرائی آشتیانی


اثر نمک های کلسیمی اسیدهای چرب بر صفات تولیدی مرغان تخمگذار

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379

علیرضا طالبیان مسعودی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان


جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت در جیره های غذایی جوجه های گوشتی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378

هوشنگ لطف الهیان؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه


اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

سیدرضا میرایی آشتیانی؛ همایون ظهیر الدینی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه


تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377

امیر رشیدی؛ فریدون شاهرودی؛ علی نیکخواه؛ یحیی اصغری


اثر گل گوگرد وکاه غنی شده برخصوصیات پشم بره ها

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

نصرت اله طاهر پوردری؛ علی نیکخواه؛ منوچهر منعم؛ ناصرکاشانیان


اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

علی نیکخواه؛ محمدحسن نسری فتحی؛ غلامعلی نهضتی


استفاده از روش ترقیق اوره برای تخمین ترکیب بدن گوساله

دوره 1، شماره 0، تیر 1375

علی محرری؛ ابوالقاسم گلیان؛ علی نیکخواه


اثر سطوح پروتئین و ژنوتیپ برروی رشد وکیفیت لاشه خطوط پدری لاینهای گوشتی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375

مجتبی زاغری؛ علی نیکخواه؛ محمود شیوازاد


جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت درجیره های غذائی مرغان تخمگذار

دوره 3، شماره 0، تیر 1374

محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان


اثر سه جیره غذایی انرژی مختلف روی توان پرواری بره های گروه ژنتیکی آتابای وزل

دوره 2، شماره 0، خرداد 1372

علی نیکخواه؛ رضا اسدی مقدم؛ آشور محمدقره باش


مطالعه ظرفیت پروار چهار گروه ژنتیکی گوساله های بومی ایران

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1371

رضا اسدی مقدم؛ علی نیکخواه؛ اصغرحسنین


بررسی اثر عوامل محیطی روی صفات قبل از شیر گیری و پارامترهای ژنتیکی آن صفات در یک گله گوسفند بلوچی

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1371

رسول واعظ ترشیزی؛ ناصر امام جمعه؛ علی نیکخواه؛ مجتبی حجازی


تعیین ارزش غذایی پوش کشمش در تغذیه بره های در حال رشد (گوسفندان مهربان)

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1371

مهدی طباطبایی؛ منوچهر سوری؛ علی نیکخواه