تعداد مقالات: 1307
451. مطالعه روابط بین صفات مختلف زراعی در ار قام نخود سیاه وسفید

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383

محمدرضا جهانسوز؛ محمدرضا نقوی؛ مهدی دولتی تپه‌رشت


452. مطالعه رشد نهال های یکساله رقم زرد زیتون در حضور نماتد Meloidogyne javanica و قارچ Verticillium dahliae

دوره 38، شماره 1، آذر 1386

آیت اله سعیدی زاده؛ احمد خیری؛ سید محمود اخوت؛ جواد زاد؛ سید عباس حسینی نژاد


453. اصول ایمن سنجی در طراحی پارکها

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

محسن کافی؛ مرتضی عسکرزاده؛ سید امیر منصوری


455. بررسی ارتعاش صندلی تراکتور یونیورسال 650 ام

2-38، شماره 2، آذر 1387

احمد تقی زاده؛ علی سرایی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ برات قبادیان


459. اثر هورمون های گیاهی بر جوانه زائی مستقیم از جدا کشت های گیاه چغندر قند

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381

پیمان نوروزی؛ محمد علی ملبوبی؛ بهمن یزدی صمدی


461. نسبت K+/Na+ و انتقال انتخابی یونها در واکنش به تنش شوری در گندم

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

کاظم پوستینی؛ عادل سی وسه مرده


462. اثر کود نیتروژن وآبیاری بر باروری ‹رشد، عملکرد دانه ومواد موثره ›کتان روغنی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

رضا امید بیگی؛ سیدمحمد فخر طباطبایی؛ تقی اکبری


465. اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378

محمد رضا میرزائی؛ محمد علی رستمی؛ مجید دهقان شعار


467. تأثیر شرایط تغلیظ و نگهداری بر رنگدانه های آب انار

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

مرتضی خان احمدی؛ محمد شاهدی


469. بررسی ترجیح میزبانی تریپس توت Pseudodendrothrips mori Niwa(Thy;Thripidae) در شرایط مزرعه وآزمایشگاه

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

کیوان اعتباری؛ جلال جلالی سندی؛ محمدرضا تک سخن


472. استفاده از سنگهای فسفات معادن ایران بجای دی کلسیم فسفات در تغذیه مرغان تخمگذار

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1372

محمود شیوازاد؛ تقی قاسمی؛ علی نیکخواه


474. مصرف ضایعات چای در تغذیه گوساله های پرواری

1و2و3و4، شماره 0، فروردین 1364

علی نیکخواه؛ جعفر حسینی