نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اصغرحسنین، مطالعه ظرفیت پروار چهار گروه ژنتیکی گوساله های بومی ایران [3و4، شماره 0، 1371]
 • اعتباریان، حسن رضا بررسی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی ومبارزه شیمیایی با آن در منطقه ورامین [3و4، شماره 0، 1371]
 • امیدی، منصور کشت مریستم در اسپرس [3و4، شماره 0، 1371]

پ

 • پور، محمدرضا خواجه تأثیر مقادیر کودهای ازت ‘ فسفر و پتاسیم بر رش و عملکردسیب زمینی رقم کوزیما [3و4، شماره 0، 1371]
 • پوستینی، کاظم بررسی عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم [3و4، شماره 0، 1371]

ت

 • ترشیزی، رسول واعظ بررسی اثر عوامل محیطی روی صفات قبل از شیر گیری و پارامترهای ژنتیکی آن صفات در یک گله گوسفند بلوچی [3و4، شماره 0، 1371]

ث

ج

 • جمعه، ناصر امام بررسی اثر عوامل محیطی روی صفات قبل از شیر گیری و پارامترهای ژنتیکی آن صفات در یک گله گوسفند بلوچی [3و4، شماره 0، 1371]

ح

 • حجازی، مجتبی بررسی اثر عوامل محیطی روی صفات قبل از شیر گیری و پارامترهای ژنتیکی آن صفات در یک گله گوسفند بلوچی [3و4، شماره 0، 1371]

خ

 • خلیقی، احمد انتخاب بهترین تلقیح کننده برای گیلاس سیاه مشهد [3و4، شماره 0، 1371]

ر

 • رسولیان، غلامرضا تأثیر ارقام مختلف سیب زمینی بر طول عمر ‘ نسبت زنده ماندن و قدرت تولید مثل شته سبز هلو(Aphididae .hom) Myzus persicce sulzer [3و4، شماره 0، 1371]
 • رئیسی، فرهود تأثیر مقادیر کودهای ازت ‘ فسفر و پتاسیم بر رش و عملکردسیب زمینی رقم کوزیما [3و4، شماره 0، 1371]

ز

س

 • سوری، منوچهر تعیین ارزش غذایی پوش کشمش در تغذیه بره های در حال رشد (گوسفندان مهربان) [3و4، شماره 0، 1371]

ش

 • شیوازاد، محمود بررسی کاربرد ملاس پودر شده در تغذیه مرغهای تخمگذار [3و4، شماره 0، 1371]

ص

 • صمدی، بهمن یزدی بررسی عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم [3و4، شماره 0، 1371]
 • صمدی، بهمن یزدی مقایسه 64 رقم یونجه ایرانی وخارجی از نظر خصوصیات زراعی وکیفی [3و4، شماره 0، 1371]

ط

 • طباطبایی، مهدی تعیین ارزش غذایی پوش کشمش در تغذیه بره های در حال رشد (گوسفندان مهربان) [3و4، شماره 0، 1371]
 • طلب، مجید متقی استفاده زا آزولا در تغذیه گاوهای شیرده [3و4، شماره 0، 1371]

ف

 • فرد، پروانه آزمایش بررسی مرفولوژی و بیولوژی مگس پیاز درکرج Hylemyia antique Meig. Syns: Delia antique Meig chorthophila antique Meig [3و4، شماره 0، 1371]
 • فضلی، حسین مقایسه 64 رقم یونجه ایرانی وخارجی از نظر خصوصیات زراعی وکیفی [3و4، شماره 0، 1371]

ق

 • قاسمی، تقی بررسی کاربرد ملاس پودر شده در تغذیه مرغهای تخمگذار [3و4، شماره 0، 1371]

ک

 • کاشی، عبدالکریم بررسی کشت توام خیار با فلفل دلمه ای و بادنجان [3و4، شماره 0، 1371]
 • کاوه، فریدون بررسی یک معادله جدید تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک [3و4، شماره 0، 1371]

گ

م

 • مشاری، اصغر کشت مریستم در اسپرس [3و4، شماره 0، 1371]
 • میشانی، سیروس عبد ترکیب پذیری و هتروزیس برای عملکرد‘ درصد کیل و طول الیاف اراقم پنبه [3و4، شماره 0، 1371]
 • مصطفوی، مصطفی انتخاب بهترین تلقیح کننده برای گیلاس سیاه مشهد [3و4، شماره 0، 1371]
 • مظاهری، داریوش بررسی تأثیر تاریخ کاشت ومیزان بذر برعملکرد دانه جو والفجر [3و4، شماره 0، 1371]
 • مقدم، رضا اسدی مطالعه ظرفیت پروار چهار گروه ژنتیکی گوساله های بومی ایران [3و4، شماره 0، 1371]
 • منیعی، عباس انتخاب بهترین تلقیح کننده برای گیلاس سیاه مشهد [3و4، شماره 0، 1371]

ن

 • نژاد، زهره حسینی ترکیب پذیری و هتروزیس برای عملکرد‘ درصد کیل و طول الیاف اراقم پنبه [3و4، شماره 0، 1371]
 • نیکخواه، علی مطالعه ظرفیت پروار چهار گروه ژنتیکی گوساله های بومی ایران [3و4، شماره 0، 1371]
 • نیکخواه، علی بررسی اثر عوامل محیطی روی صفات قبل از شیر گیری و پارامترهای ژنتیکی آن صفات در یک گله گوسفند بلوچی [3و4، شماره 0، 1371]
 • نیکخواه، علی تعیین ارزش غذایی پوش کشمش در تغذیه بره های در حال رشد (گوسفندان مهربان) [3و4، شماره 0، 1371]
 • نیکخواه، علی استفاده زا آزولا در تغذیه گاوهای شیرده [3و4، شماره 0، 1371]

و

 • وجدانی، پرویز انتخاب بهترین تلقیح کننده برای گیلاس سیاه مشهد [3و4، شماره 0، 1371]