نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، محمد عبدالهی عزت محاسبة هزینه های جنبی آبکشی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی مطالعة موردی شهرستان رفسنجان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • آذرنیا، ثریا مطالعة نحوة انتقال مواد ازته، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم از دلمه به آب-نمک در طی دوره رسیدن پنیر سفید ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1378]

ا

 • ابراهیمی، حسین بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع استان خراسان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • احسانی، محمد رضا مطالعة نحوة انتقال مواد ازته، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم از دلمه به آب-نمک در طی دوره رسیدن پنیر سفید ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • احمدی، سید محمد علی بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی جریان در سرریزهای مورب لبه پهن [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • اردلان، محمد انتخاب عصاره گیر مناسب برای استخراج روی قابل استفاده ذرت در بعضی از خاکهای مازندران [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • اسماعیلی، مرتضی مقایسه فرمولاسیون گرانول و امولسیون چند حشره کش برای کنترل سن معمولی گندم Eurygaster integriceps put. (Het. Scutelleridae) [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • اکبری، احمد بررسی تقاضای کالاهای وارداتی به ایران با استفاده از سیستم تقاضای نسبتاً ایده آل [دوره 1، شماره 0، 1378]

ب

 • بخشوده، محمد بررسی تقاضای کالاهای وارداتی به ایران با استفاده از سیستم تقاضای نسبتاً ایده آل [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • بیک، محمد علی شاه آثار تیمارهای قرنطینه ای گرما و اتمسفر اصلاح شده در بسته های میوه بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا [دوره 1، شماره 0، 1378]

پ

 • پناهی، مهران عنایتی شریعت بررسی دورگ گیری بین گونه ای (Hordeum vulgare L.*H.bulbosum L.) به منظور تولید هاپلوئید و هیبرید [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • پور، بهروز جعفر شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه سیب زمینی در استان خراسان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • پور، رضا بزرگی بررسی دورگ گیری بین گونه ای (Hordeum vulgare L.*H.bulbosum L.) به منظور تولید هاپلوئید و هیبرید [دوره 1، شماره 0، 1378]

ت

 • تهرانی، پریچهره احمدیان بررسی تنوع ژنتیکی گندم دیپلوئید وحشی Triticum tauschii با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه [دوره 1، شماره 0، 1378]

ث

 • ثواقبی، غلامرضا انتخاب عصاره گیر مناسب برای استخراج روی قابل استفاده ذرت در بعضی از خاکهای مازندران [دوره 1، شماره 0، 1378]

خ

 • خوجینی، علی ولی بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی جریان در سرریزهای مورب لبه پهن [دوره 1، شماره 0، 1378]

د

ر

 • رستگار، ماهرخ فلاحتی شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه سیب زمینی در استان خراسان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • رستمی، محمد علی تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • رستمی، محمد علی اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1378]

س

 • سبحانی، امیر بررسی اثر بقایای علفهای هرز روی خصوصیات زراعی سه رقم گندم ایرانی در شرایط طبیعی غیر مزرعه ای [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • سراج، علی اصغر تزریق حشره کشها داخل تنه درختان مرکبات: یک متد جدید برای کنترل آفات [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • سربلوکی، محمد نبی استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • سلطانی، غلامرضا محاسبة هزینه های جنبی آبکشی بیش از حد از منابع آب زیرزمینی مطالعة موردی شهرستان رفسنجان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • سهرابی، تیمور بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی در مزارع استان خراسان [دوره 1، شماره 0، 1378]

ش

 • شعار، مجید دهقان اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • شناس، علیرضا حق مقایسه فرمولاسیون گرانول و امولسیون چند حشره کش برای کنترل سن معمولی گندم Eurygaster integriceps put. (Het. Scutelleridae) [دوره 1، شماره 0، 1378]

ص

 • صادقی، حسین بررسی کمیت و ترکیب روغن زیتون "رقم زرد" در مناطق مهم زیتون کاری ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • صلاتی، منصور شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه سیب زمینی در استان خراسان [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • صمدی، بهمن یزدی استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]

ط

 • طالبی، خلیل مقایسه فرمولاسیون گرانول و امولسیون چند حشره کش برای کنترل سن معمولی گندم Eurygaster integriceps put. (Het. Scutelleridae) [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • طلایی، علیرضا بررسی کمیت و ترکیب روغن زیتون "رقم زرد" در مناطق مهم زیتون کاری ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]

ع

 • عبدمیشانی، سیروس استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • علامه، عبدالامیر بررسی کمیت و ترکیب روغن زیتون "رقم زرد" در مناطق مهم زیتون کاری ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • علامه، عبدالرسول مطالعة نحوة انتقال مواد ازته، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم از دلمه به آب-نمک در طی دوره رسیدن پنیر سفید ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1378]

ف

 • فیروزی، معصومه استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]

ق

 • قنادها، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی گندم دیپلوئید وحشی Triticum tauschii با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • قنادها، محمد رضا اثر برداشت دانه با رطوبتهای متفاوت بر عملکرد، کیفیت نانوایی و درصد سن زدگی چند رقم گندم [دوره 1، شماره 0، 1378]

ک

 • کریمی، اسدالله میر اثر روغن پاشی در کاهش جمعیت شته ها و کنه های انبار در ورامین [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • کشاورز، پیمان انتخاب عصاره گیر مناسب برای استخراج روی قابل استفاده ذرت در بعضی از خاکهای مازندران [دوره 1، شماره 0، 1378]

م

 • مبلی، حسین تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • محمدی، ولی اله بررسی تنوع ژنتیکی گندم دیپلوئید وحشی Triticum tauschii با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • میرزائی، محمد رضا اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • میشانی، سیروس عبد بررسی تنوع ژنتیکی گندم دیپلوئید وحشی Triticum tauschii با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • مظهری، محمد بررسی بهره وری و کارآیی گندمکاران در استان خراسان (مطالعه موردی شهرستان چناران) [دوره 1، شماره 0، 1378]
 • مقدم، حسین اثر برداشت دانه با رطوبتهای متفاوت بر عملکرد، کیفیت نانوایی و درصد سن زدگی چند رقم گندم [دوره 1، شماره 0، 1378]

ن

 • نژاد، علی مسعودی استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران [دوره 1، شماره 0، 1378]

و

 • والنسیا، ناول و آثار تیمارهای قرنطینه ای گرما و اتمسفر اصلاح شده در بسته های میوه بر روی عمر انباری پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا [دوره 1، شماره 0، 1378]

ه

 • هشتجین، تیمور توکلی تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی [دوره 1، شماره 0، 1378]

ی

 • یزدانی، سعید بررسی بهره وری و کارآیی گندمکاران در استان خراسان (مطالعه موردی شهرستان چناران) [دوره 1، شماره 0، 1378]