تعداد مقالات: 1307
276. بررسی اثر دمای هوای ورودی و عمق خشک‌کن بستر ثابت آزمایشگاهیبر میزان ترک‌خوردگی پوست دو رقم بذر سویا

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

محمدحسین کیانمهر؛ اسداله حجازی؛ سیدرضا حسن بیگی بیگدلی؛ غلامعلی اکبری


277. مطالعات سرولوژیکی و الکتروفورزی روی جدایههای مختلف باکتریهایA.tumefaciens biovar1 و Agrobacterium vitis

دوره 38، شماره 3، آذر 1386

عباس صلاحی اردکانی؛ سیدمحسن تقوی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ کرامت ا... ایزدپناه؛ رضا ارغنده جونقانی؛ علی غفاری؛ مجید عمیدپور


278. ارزیابی مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری در شرایط آزمایشگاهی

2-38، شماره 2، آذر 1387

حسین اسدی؛ حسن روحی پور؛ حسینقلی رفاهی؛ مهدی شرفا


281. ارزیابی عوامل موثر بر صفات رشد در گوسفند کرمانی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

فریدون افتخاری شاهرودی؛ محمدرضا بحرینی؛ دیل ون دولک؛ محسن دانش مسگران


282. اثر سویه و غلظت باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس روی رشد و نمو ریشه ارقام گندم

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381

ریحانه عمو آقایی؛ اکبر مستاجران؛ گیتی امتیازی


283. بررسی های مقدماتی در مورد نحوه وراثت عطر وطعم در برنج ( Oryza sativa L)

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381

قربانعلی نعمت زاده؛ محمد تقی کربلایی


286. بررسی تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد علوفه و خصوصیات کیفی ارزن علوفه ای نوتریفید

دوره 31، شماره 4، تیر 1379

بابک ناخدا؛ ابوالحسن هاشمی دزفولی؛ ناصر بنی صدر


287. بررسی نفوذ پذیری خاک های گچی طی فرآیند آبشویی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379

امیر پویان نژاد هاشمی؛ شهلا محمودی؛ حسن رحیمی


288. استفاده از آزمایش رسوب sds جهت پیشگویی ارزش نانوایی گندمهای ایران

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378

علی مسعودی نژاد؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ محمد نبی سربلوکی؛ معصومه فیروزی


289. تجزیه کلاستر ارقام کلکسیون سویای ایران و به دست آوردن توابع محیطی مربوط به آنها

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

محمود دانایی؛ محمد رضا احمدی؛ عباس گرامی


290. بررسی وارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری میکرو درسطح استان سمنان

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

تیمور سهرابی؛ غلامعلی سلامت منش


291. بررسی رابطه وزن میش در زمان آمیزش با بازده تولید مثل در گوسفند نژاد بلوچی در شرایط پرورش سنتی

دوره 4، شماره 0، تیر 1378

محمدعلی امامی میبدی؛ آدم ترکمن زهی؛ ناصرامام جمعه کاشان؛ شعبان رحیمی؛ علی اکبرقره داغی؛ رسول واعظ ترشیزی


298. بررسی اثر عوامل محیطی روی صفات قبل از شیر گیری و پارامترهای ژنتیکی آن صفات در یک گله گوسفند بلوچی

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1371

رسول واعظ ترشیزی؛ ناصر امام جمعه؛ علی نیکخواه؛ مجتبی حجازی