تعداد مقالات: 1307
326. مقاومت سیتوژنتیکی شته سبز هلوMyzus persicae (Sulzer) نسبت به سم فسفره (دیازینون) در ایران

دوره 1، شماره 0، فروردین 1372

پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمدجواد مراداسحقی؛ سید حسن حجت


327. اثر فاصله ردیف وتراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو رقم سویا

3و4، شماره 0، فروردین 1367

غلامعلی رنجبر؛ مهدی کریمی؛ محمد رضا خواجه پور


328. اثر رژیم های مختلف آبیاری ومیزان بذر بر عملکرد گندم پاییزه

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1365

سیروس عبدمیشانی؛ جمشید جعفری شبستری


331. بررسی کاربرد ملاس پودر شده در تغذیه مرغهای تخمگذار

3و4، شماره 0، فروردین 1371

سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ تقی قاسمی


337. بر آورد تابع آبدهی قناتهای یزد

3و4، شماره 0، فروردین 1366

دکتر کاظم صدر؛ مجید سجادی نائینی


344. تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378

ابوالقاسم گلیان؛ قدرت الله میرزاده


346. تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم در تناوب با ذرت

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

مجید روزبه؛ معصومعلی پوسکانی


347. مطالعه سازگاری و ارزیابی عملکرد اسانس توده های بومی علف لیموی ایران

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

محمد حسین میرجلیلی؛ سید محمد فخر طباطبایی؛ رضا امید بیگی


349. انتخاب متغیرها به منظور پهنه بندی اقلیم بارش ایران با روشهای چند متغیره

دوره 34، شماره 4، تیر 1382

یعقوب دین‌پژوه؛ احمد فاخری فرد؛ محمد مقدم واحد؛ سعید جهانبخش؛ میر کمال میرنیا