نمایه نویسندگان

آ

 • آبیار، نورمحمد تحلیل‌های استانی (خرد) و ملی(جمعی) واکنش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در ایران (مطالعه موردی گندم، جو، سیب‌زمینی، آفتاب‌گردان و پنبه) [2-38، شماره 3، 1387]
 • آشتیانی، سید رضا میرائی اثر ماهیت آستانه ای یک صفت قابل دسته بندی بر برآوردهای وراثت پذیری حاصل از مدل خطی و آستانه ای [2-38، شماره 2، 1387]
 • آشتیانی، سیدرضا میرائی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران [2-38، شماره 2، 1387]

ا

 • ابوطالبی، عبدالحسین اثر شوری بر غلظت عناصر پر مصرف در شاخساره پنج گونه مرکبات [2-38، شماره 2، 1387]
 • ارزانی، کاظم تغییرات فصلی رشد و نمو میوه چهار ژنوتیپ گلابی آسیایی [2-38، شماره 2، 1387]
 • اسدی، حسین ارزیابی مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری در شرایط آزمایشگاهی [2-38، شماره 2، 1387]
 • اسدی، علی اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر پایداری نظام کشت سیب زمینی (مطالعه موردی: شهرستان فریدون شهر) [2-38، شماره 3، 1387]
 • اسدی، علی توسعه مشارکتی فناوری (PTD) رهیافتی نوین برای تولید و انتقال فناوری مناسب کشاورزان خرده‌پا [2-38، شماره 3، 1387]
 • اسدی، علی تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی [2-38، شماره 3، 1387]
 • اسکو، ترانه بررسی تأثیر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز(FFS) بر دانش ونگرش شالیکاران پیرامون مبارزه بیولوژیک بر علیه کرم ساقه‌خوار برنج(مطالعه موردی در استان مازندران) [2-38، شماره 3، 1387]
 • اصغری، علی بررسی سازگاری اکوتیپ‌های زعفران به شرایط اقلیمی اردبیل [2-38، شماره 2، 1387]
 • امام، یحیی اثر شوری بر غلظت عناصر پر مصرف در شاخساره پنج گونه مرکبات [2-38، شماره 2، 1387]
 • امید، محمود بررسی اثرات سرعت پیشروی، دور کوبنده و فاصله کوبنده - ضدکوبندة کمباین [2-38، شماره 2، 1387]
 • ایروانی، هوشنگ اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر پایداری نظام کشت سیب زمینی (مطالعه موردی: شهرستان فریدون شهر) [2-38، شماره 3، 1387]
 • ایروانی، هوشنگ تحلیل مقایسه ای میزان آشنایی و بکارگیری فناوری اطلاعات توسط کارشناسان ترویج کشاورزی ایران [2-38، شماره 3، 1387]

ب

 • باقری، مهرداد بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی:مطالعه موردی استان فارس [2-38، شماره 3، 1387]
 • برادران، مسعود شناسایی دیدگاه دانشجویان درخصوص عناصر اصلی سازوکار ارزشیابی کیفیت تدریس و برآورد تأثیر متغیرهای منتخب بر این دیدگاه در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان) [2-38، شماره 3، 1387]
 • برقعی، علیمحمد بررسی و مقایسه سختی تیغه دروگرهای رفت و برگشتی ساخت ایران [2-38، شماره 2، 1387]
 • بیگی، امیرحسین علی تحلیلی بر دانش و نگرش کارشناسان ترویج نسبت به کشاورزی پایدار [2-38، شماره 3، 1387]

پ

 • پور، حسن روحی ارزیابی مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری در شرایط آزمایشگاهی [2-38، شماره 2، 1387]
 • پور، حسین نعیمی تخمین پارامترها و روند ژنتیکی تولید شیر، چربی و درصد چربی گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدلهای دام تک صفتی و تکرارپذیری [2-38، شماره 2، 1387]
 • پور، عقیل محمودی تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های کاج مطبق (Araucaria excelsa L.‌) در شرایط درون شیشهای [2-38، شماره 2، 1387]
 • پور، علی رجبی بررسی و مقایسه سختی تیغه دروگرهای رفت و برگشتی ساخت ایران [2-38، شماره 2، 1387]
 • پوررحیم، رضا شناسائی مناطق مستعد جهت تولید سیب‌زمینی بذری در استان همدان [2-38، شماره 2، 1387]

ت

 • ترشیزی، رسول واعظ بررسی اثر عوامل مادری بر صفات تولید و تولید مثل مرغان بومی استان مازندران [2-38، شماره 2، 1387]
 • ترکمانی، جواد اثرات مخارج عمرانی دولت بر رشد بهره‌وری در مناطق روستایی ایران [2-38، شماره 3، 1387]
 • تفضلی، عنایت اله اثر شوری بر غلظت عناصر پر مصرف در شاخساره پنج گونه مرکبات [2-38، شماره 2، 1387]

ث

 • ثانی، مسعود فهرستی بررسی تأثیر سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی بر کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران [2-38، شماره 3، 1387]

ج

 • جعفری، سیروس اثر آبیاری جویچه ای یک در میان روی عملکرد نیشکر در مزارع نیشکر جنوب اهواز [2-38، شماره 2، 1387]
 • جعفری، محمد بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک‌های شور [2-38، شماره 2، 1387]
 • جوارمی، اردشیر نجاتی بررسی اثر عوامل مادری بر صفات تولید و تولید مثل مرغان بومی استان مازندران [2-38، شماره 2، 1387]
 • جوارمی، اردشیر نجاتی اثر ماهیت آستانه ای یک صفت قابل دسته بندی بر برآوردهای وراثت پذیری حاصل از مدل خطی و آستانه ای [2-38، شماره 2، 1387]
 • جوقی، علیرضا سلطانی قلعه تاثیر بار محوری واستفاده از دیفرانسیل دوم بر ظرفیت مزرعه ای [2-38، شماره 2، 1387]

چ

 • چاهوکی، محمدعلی زارع بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک‌های شور [2-38، شماره 2، 1387]
 • چرم، مصطفی مطالعه ویژگیهای جذب سطحی عناصر منگنز و روی در خاک های [2-38، شماره 2، 1387]
 • چیذری، محمد نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی پیرامون حرفه کشاورزی به عنوان شغل آتی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس) [2-38، شماره 3، 1387]
 • چیذری، محمد بررسی تأثیر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز(FFS) بر دانش ونگرش شالیکاران پیرامون مبارزه بیولوژیک بر علیه کرم ساقه‌خوار برنج(مطالعه موردی در استان مازندران) [2-38، شماره 3، 1387]

ح

 • حسینی، سید صفدر تحلیل‌های استانی (خرد) و ملی(جمعی) واکنش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در ایران (مطالعه موردی گندم، جو، سیب‌زمینی، آفتاب‌گردان و پنبه) [2-38، شماره 3، 1387]
 • حسینی، سیدصفدر الگوی تحلیل آثار هزینه‌های مبادله بر استراتژی فروش زارعین(مطالعه موردی: انتخاب بازار فروش برای برنج در استان مازندران) [2-38، شماره 3، 1387]
 • حسینی، سید محمود توسعه مشارکتی فناوری (PTD) رهیافتی نوین برای تولید و انتقال فناوری مناسب کشاورزان خرده‌پا [2-38، شماره 3، 1387]
 • حسینی، سید محمود تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی [2-38، شماره 3، 1387]
 • حسینی، سیدمحمود بررسی میزان پایداری اکولوژیکی نظام زراعی خرده‌مالکی در بخش صالح‌آباد-همدان [2-38، شماره 3، 1387]

خ

 • خالدی، محمد الگوی تحلیل آثار هزینه‌های مبادله بر استراتژی فروش زارعین(مطالعه موردی: انتخاب بازار فروش برای برنج در استان مازندران) [2-38، شماره 3، 1387]
 • خلدبرین، بهمن اثر شوری بر غلظت عناصر پر مصرف در شاخساره پنج گونه مرکبات [2-38، شماره 2، 1387]

د

 • دشتگل، علی شینی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان روی عملکرد نیشکر در مزارع نیشکر جنوب اهواز [2-38، شماره 2، 1387]
 • دهکایی، فریدون پاداشت باروری جنسی و تیپ‌های آمیزشی (mating types) در گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان [2-38، شماره 2، 1387]

ر

 • راستین، ناهید صالح ارزیابی توان تولید هورمونهای اکسینی(IAA) و آنزیم ACC- دآمیناز توسط سویه های ریزوبیومی خاکهای ایران و اثرات کاربرد سویه های برتر بر شاخص های رشدگیاه [2-38، شماره 2، 1387]
 • رسولی، سیده فاطمه بررسی تأثیر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز(FFS) بر دانش ونگرش شالیکاران پیرامون مبارزه بیولوژیک بر علیه کرم ساقه‌خوار برنج(مطالعه موردی در استان مازندران) [2-38، شماره 3، 1387]
 • رضوانی، علی شناسائی مناطق مستعد جهت تولید سیب‌زمینی بذری در استان همدان [2-38، شماره 2، 1387]
 • رفاهی، حسینقلی ارزیابی مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری در شرایط آزمایشگاهی [2-38، شماره 2، 1387]
 • رفیعی، شاهین بررسی و مقایسه سختی تیغه دروگرهای رفت و برگشتی ساخت ایران [2-38، شماره 2، 1387]
 • رکوعی، محمد تخمین پارامترها و روند ژنتیکی تولید شیر، چربی و درصد چربی گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدلهای دام تک صفتی و تکرارپذیری [2-38، شماره 2، 1387]
 • روزبهانی، علیرضا کریمی شناسائی مناطق مستعد جهت تولید سیب‌زمینی بذری در استان همدان [2-38، شماره 2، 1387]

ز

 • زاده، احمد تقی بررسی ارتعاش صندلی تراکتور یونیورسال 650 ام [2-38، شماره 2، 1387]
 • زاده، محیا عباس باروری جنسی و تیپ‌های آمیزشی (mating types) در گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان [2-38، شماره 2، 1387]
 • زاده، نوید قوی حسین اثر ماهیت آستانه ای یک صفت قابل دسته بندی بر برآوردهای وراثت پذیری حاصل از مدل خطی و آستانه ای [2-38، شماره 2، 1387]
 • زاده، نوید قوی حسین برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران [2-38، شماره 2، 1387]
 • زاده، یداله مهرعلی شناسایی دیدگاه دانشجویان درخصوص عناصر اصلی سازوکار ارزشیابی کیفیت تدریس و برآورد تأثیر متغیرهای منتخب بر این دیدگاه در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان) [2-38، شماره 3، 1387]
 • زاغری، مجتبی اثرات افزودن آنزیم زایلاناز- پروتئاز در جیره های حاوی سطوح [2-38، شماره 2، 1387]

س

 • سخدری، بهناز اثرات افزودن آنزیم زایلاناز- پروتئاز در جیره های حاوی سطوح [2-38، شماره 2، 1387]
 • سراج، ابوالقاسم بررسی اثر عوامل مادری بر صفات تولید و تولید مثل مرغان بومی استان مازندران [2-38، شماره 2، 1387]
 • سرایی، علی بررسی ارتعاش صندلی تراکتور یونیورسال 650 ام [2-38، شماره 2، 1387]
 • سلامی، حبیب اله بررسی تأثیر سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی بر کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران [2-38، شماره 3، 1387]
 • سلطانی، هرمز شناسائی مناطق مستعد جهت تولید سیب‌زمینی بذری در استان همدان [2-38، شماره 2، 1387]

ش

 • شاهرودی، علی اصغر نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی پیرامون حرفه کشاورزی به عنوان شغل آتی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس) [2-38، شماره 3، 1387]
 • شرفا، مهدی ارزیابی مدل WEPP برای برآورد فرسایش بین‌شیاری در شرایط آزمایشگاهی [2-38، شماره 2، 1387]
 • شکوهیان، علی اکبر بررسی سازگاری اکوتیپ‌های زعفران به شرایط اقلیمی اردبیل [2-38، شماره 2، 1387]
 • شیوازاد، محمود اثرات افزودن آنزیم زایلاناز- پروتئاز در جیره های حاوی سطوح [2-38، شماره 2، 1387]

ص

 • صالح، ایرج بررسی تأثیر سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی بر کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران [2-38، شماره 3، 1387]
 • صفا، لیلا تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات(ICTs) در آموزش‌های فنی و حرفه ای کشاورزی(مطالعه موردی استان زنجان) [2-38، شماره 3، 1387]
 • صیادنژاد، محمدباقر تخمین پارامترها و روند ژنتیکی تولید شیر، چربی و درصد چربی گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدلهای دام تک صفتی و تکرارپذیری [2-38، شماره 2، 1387]

ط

 • طالبی، محمد جواد بررسی و مقایسه سختی تیغه دروگرهای رفت و برگشتی ساخت ایران [2-38، شماره 2، 1387]
 • طویلی، علی بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک‌های شور [2-38، شماره 2، 1387]

ع

 • عباسی، نظام الدین بنی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان روی عملکرد نیشکر در مزارع نیشکر جنوب اهواز [2-38، شماره 2، 1387]
 • عبدالهی، فرشید مطالعه ویژگیهای جذب سطحی عناصر منگنز و روی در خاک های [2-38، شماره 2، 1387]
 • عشری، محمود اثنی تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های کاج مطبق (Araucaria excelsa L.‌) در شرایط درون شیشهای [2-38، شماره 2، 1387]
 • علیخانی، حسینعلی ارزیابی توان تولید هورمونهای اکسینی(IAA) و آنزیم ACC- دآمیناز توسط سویه های ریزوبیومی خاکهای ایران و اثرات کاربرد سویه های برتر بر شاخص های رشدگیاه [2-38، شماره 2، 1387]
 • علیمردانی، رضا بررسی اثرات سرعت پیشروی، دور کوبنده و فاصله کوبنده - ضدکوبندة کمباین [2-38، شماره 2، 1387]

غ

 • غلامرضائی، سعید تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی [2-38، شماره 3، 1387]

ف

 • فر، همایون فرهنگ تخمین پارامترها و روند ژنتیکی تولید شیر، چربی و درصد چربی گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدلهای دام تک صفتی و تکرارپذیری [2-38، شماره 2، 1387]
 • فرهادیان، همایون نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی پیرامون حرفه کشاورزی به عنوان شغل آتی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس) [2-38، شماره 3، 1387]
 • فلکی، ملیحه تحلیل مقایسه ای میزان آشنایی و بکارگیری فناوری اطلاعات توسط کارشناسان ترویج کشاورزی ایران [2-38، شماره 3، 1387]
 • فمی، حسین شعبانعلی تحلیل مقایسه ای میزان آشنایی و بکارگیری فناوری اطلاعات توسط کارشناسان ترویج کشاورزی ایران [2-38، شماره 3، 1387]
 • فمی، حسین شعبانعلی شناسایی دیدگاه دانشجویان درخصوص عناصر اصلی سازوکار ارزشیابی کیفیت تدریس و برآورد تأثیر متغیرهای منتخب بر این دیدگاه در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان) [2-38، شماره 3، 1387]

ق

 • قبادیان، برات بررسی ارتعاش صندلی تراکتور یونیورسال 650 ام [2-38، شماره 2، 1387]

ک

 • کاشفی، بهاره تغییرات فصلی رشد و نمو میوه چهار ژنوتیپ گلابی آسیایی [2-38، شماره 2، 1387]
 • کرمی، امید تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های کاج مطبق (Araucaria excelsa L.‌) در شرایط درون شیشهای [2-38، شماره 2، 1387]
 • کریمی، آصف تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات(ICTs) در آموزش‌های فنی و حرفه ای کشاورزی(مطالعه موردی استان زنجان) [2-38، شماره 3، 1387]
 • کریمیان، نجفعلی اثر شوری بر غلظت عناصر پر مصرف در شاخساره پنج گونه مرکبات [2-38، شماره 2، 1387]
 • کلانتری، خلیل بررسی میزان پایداری اکولوژیکی نظام زراعی خرده‌مالکی در بخش صالح‌آباد-همدان [2-38، شماره 3، 1387]

ل

 • لشگری، مجید بررسی اثرات سرعت پیشروی، دور کوبنده و فاصله کوبنده - ضدکوبندة کمباین [2-38، شماره 2، 1387]
 • لغوی، محمد تاثیر بار محوری واستفاده از دیفرانسیل دوم بر ظرفیت مزرعه ای [2-38، شماره 2، 1387]

م

 • مبلی، حسین بررسی اثرات سرعت پیشروی، دور کوبنده و فاصله کوبنده - ضدکوبندة کمباین [2-38، شماره 2، 1387]
 • مبلی، حسین بررسی و مقایسه سختی تیغه دروگرهای رفت و برگشتی ساخت ایران [2-38، شماره 2، 1387]
 • محتسبی، سید سعید بررسی اثرات سرعت پیشروی، دور کوبنده و فاصله کوبنده - ضدکوبندة کمباین [2-38، شماره 2، 1387]
 • محمدی، ایرج ملک توسعه مشارکتی فناوری (PTD) رهیافتی نوین برای تولید و انتقال فناوری مناسب کشاورزان خرده‌پا [2-38، شماره 3، 1387]
 • محمدی، حمید موحد تحلیل مقایسه ای میزان آشنایی و بکارگیری فناوری اطلاعات توسط کارشناسان ترویج کشاورزی ایران [2-38، شماره 3، 1387]
 • محمدی، حمید موحد تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی [2-38، شماره 3، 1387]
 • مختارنیا، محمد تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات(ICTs) در آموزش‌های فنی و حرفه ای کشاورزی(مطالعه موردی استان زنجان) [2-38، شماره 3، 1387]
 • مروج، حسین تخمین پارامترها و روند ژنتیکی تولید شیر، چربی و درصد چربی گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدلهای دام تک صفتی و تکرارپذیری [2-38، شماره 2، 1387]
 • معززی، فاطمه بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی:مطالعه موردی استان فارس [2-38، شماره 3، 1387]
 • مقدم، الهام جمالی اثرات مخارج عمرانی دولت بر رشد بهره‌وری در مناطق روستایی ایران [2-38، شماره 3، 1387]
 • مقصودی، طهماسب اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر پایداری نظام کشت سیب زمینی (مطالعه موردی: شهرستان فریدون شهر) [2-38، شماره 3، 1387]
 • مهدیی، کریم نادری بررسی میزان پایداری اکولوژیکی نظام زراعی خرده‌مالکی در بخش صالح‌آباد-همدان [2-38، شماره 3، 1387]
 • موحدمحمدی، حمید اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر پایداری نظام کشت سیب زمینی (مطالعه موردی: شهرستان فریدون شهر) [2-38، شماره 3، 1387]
 • موحدمحمدی، حمید شناسایی دیدگاه دانشجویان درخصوص عناصر اصلی سازوکار ارزشیابی کیفیت تدریس و برآورد تأثیر متغیرهای منتخب بر این دیدگاه در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان) [2-38، شماره 3، 1387]

ن

 • نجاتیان، محمدعلی تغییرات فصلی رشد و نمو میوه چهار ژنوتیپ گلابی آسیایی [2-38، شماره 2، 1387]
 • نجفی، بهاءالدین بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی:مطالعه موردی استان فارس [2-38، شماره 3، 1387]
 • نژاد، صدیقه موسی باروری جنسی و تیپ‌های آمیزشی (mating types) در گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان [2-38، شماره 2، 1387]
 • نصرآبادی، مرجان شفیع زاده بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک‌های شور [2-38، شماره 2، 1387]
 • نیکخواه، محمد جوان باروری جنسی و تیپ‌های آمیزشی (mating types) در گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان [2-38، شماره 2، 1387]

و

 • ورکوهی، شیدا برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران [2-38، شماره 2، 1387]

ه

 • هشتجین، تیمور توکلی بررسی ارتعاش صندلی تراکتور یونیورسال 650 ام [2-38، شماره 2، 1387]
 • همتا، محمدرضا بی ارزیابی توان تولید هورمونهای اکسینی(IAA) و آنزیم ACC- دآمیناز توسط سویه های ریزوبیومی خاکهای ایران و اثرات کاربرد سویه های برتر بر شاخص های رشدگیاه [2-38، شماره 2، 1387]

ی

 • یگانه، حسن مهربانی اثر ماهیت آستانه ای یک صفت قابل دسته بندی بر برآوردهای وراثت پذیری حاصل از مدل خطی و آستانه ای [2-38، شماره 2، 1387]
 • یگانه، حسن مهربانی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران [2-38، شماره 2، 1387]