تعداد مقالات: 1307
227. اثر دور آبیاری برعملکرد محصول دانه جو و رشد آن

دوره 3، شماره 0، فروردین 1374

حسین فرداد؛ عظیم شیردلی


229. بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی در کلکسیون لوبیای ایران

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1369

سیروس عبدمیشانی؛ حسن میرزایی ندوشن


233. مقایسه دو روش نگهداری برای دو رقم از انارهای ایران

دوره 1، شماره 0، فروردین 1372

محمد شاهدی باغ خندان؛ فاطمه بهنام قراجلو


235. بررسی ژنتیکی هشت صفت کمی در سویا (Glycine max L. Merr.)

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1365

بهمن یزدی صمدی؛ فرشید قاسمی


236. جاذبه های اصلی شغل مروجی

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1366

یوسف حجازی


240. مقایسه صفات کمی وکیفی نخودهای سفید ایرانی

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1359

منصور توکلی؛ اشرف علوی؛ جمشید جعفری


242. بررسی ومقایسه لینه های اف 3 با والدین درسه رقم کنجد

1و2، شماره 0، آذر 1356

دکتر احمد صرافی؛ دکتر کیانوش سعادتی


243. اثرات آزاد سازی تجاری بر اقتصاد برنج ایران

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1376

امید گیلانپور؛ سعید یزدانی


245. هزینه های پراکندگی اراضی کشاورزی در استان فارس

3و4، شماره 0، فروردین 1370

محمد بخشوده؛ بهاءالدین نجفی


248. بررسی خصوصیات هیدرولیکی وفنی لوله های دریچه دار انعطاف پذیر

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377

تیمور سهرابی؛ شعبان زارعی؛ محمد حسین امید


250. اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376

کاظم پوستینی؛ حمید نجفی نژاد