نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنیا، ثریا باکتریهای کلی فرم ومیزان پایداری آنها در طی رسانیدن پنیر سفید آب –نمکی ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • آقایی، جعفر بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش جغرافیایی برای پروتئین های ذخیره ای دانه د رکلکسیون گندم دوروم ایران [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • آقایا، غلامحسین پیش بینی قیمت تمام شده محصولات کشاورزی [دوره 1، شماره 0، 1375]

ا

 • احسانی، محمدرضا باکتریهای کلی فرم ومیزان پایداری آنها در طی رسانیدن پنیر سفید آب –نمکی ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • احسانی، محمد رضا تأثیر درجه حرارت نگهداری پنیر سفید آب – نمکی ایرانی بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • احمدی، احمد اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در سیب گلدن دلیشس [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • احمدی، محمد رضا بررسی عملکرد دانه وتاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پاییزه گلرنگ [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • احمدیان، پریچهر توصیف کروموزومی وکاریوتیپ چند گروه نژادی از مرغهای بومی ایران [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • اخوت، محمود مبارزه بیولوژیک با جدا شده هایی از قارچها ی آنتاگونیست علیه Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه لوبیا [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • اخوت، محمود مبارزه بیولوژیک با قارچ pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه نخود توسط قارچهای آنتاگونیست [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • اخوت، محمود تاثیر قارچکشها بنومیل و ایپرودیون – کاربندازیم روی قارچ عامل پوسیدگی سیاه ریشه نخود [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • الاشرافی، مهریار صد بررسی مسائل بازار رسانی برنج در استان گیلان [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • الاشرافی، مهریار صدر ارزیابی اثرات تولیدی اعتبارات بانک کشاورزی در استان خراسان [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • امام، یحیی بررسی اثرات کلرمکوات کلراید(CCC) بررشد ونمو گندم قدس [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • امید، محمد حسین بررسی عملکرد جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • امیدی، امیر حسن بررسی عملکرد دانه وتاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پاییزه گلرنگ [دوره 1، شماره 0، 1375]

ب

 • بابالار، مصباح بررسی اثرات نوع پایه بر روی تولید اتیلن ‘ اندازه ‘ شکل و برخی از صفات کیفی میوه سیب رددلیشس در مراحل مختلف رشد تازمان برداشت. [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • بابالار، مصباح اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در سیب گلدن دلیشس [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • باروتکوب، شهرام ترک خوردگی پوشش بتنی کانالها بر اثر پتانسیل پنهان تورم [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • بازگیر، عیدی مبارزه بیولوژیک با جدا شده هایی از قارچها ی آنتاگونیست علیه Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه لوبیا [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • بیگی، امیر حسین بررسی میزان ترکیب پذیری و هتروزیس در ارقام گندم نان به روش دو رگ گیری دی آلل [دوره 1، شماره 0، 1375]

پ

 • پارسایی، سیامک استفاده از ضایعات بو جاری گندم در تغذیه مرغهای تخمگذار [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • پیرمرادیان، محسن بررسی اثرات نوع پایه بر روی تولید اتیلن ‘ اندازه ‘ شکل و برخی از صفات کیفی میوه سیب رددلیشس در مراحل مختلف رشد تازمان برداشت. [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • پور، سعید نواب برآورد پارامترهای ژنتیکی برای عملکرد دانه وسایر خصوصیات وابسته در سورگوم [دوره 1، شماره 0، 1375]

ت

 • ترکمانی، جواد استفاده از برنامه ریزی ریاضی توام با ریسک درتعیین کارایی بهره برداران کشاورزی [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • تفضیلی، عنایت اله بررسی اثرات کلرمکوات کلراید(CCC) بررشد ونمو گندم قدس [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • تهرانی، عباس شریفی تاثیر قارچکشها بنومیل و ایپرودیون – کاربندازیم روی قارچ عامل پوسیدگی سیاه ریشه نخود [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • تورچی، محمود ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری عمومی لاینهای نر عقیم سورگوم از نظر عملکرد دانه و خصوصیات وابسته [دوره 1، شماره 0، 1375]

ج

 • جلالیان، احمد لایه های نفوذ ناپذیر و پراکندگی نمک در خاکهای منطقه رودشت اصفهان [دوره 1، شماره 0، 1375]

خ

 • خدابنده، ناصر مطالعه پلی مورفیسم آیزوزایم های استراز وگلوتامات اگسالات ترانس آمیناز در توده های بومی جو ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • خدابنده، ناصر بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش جغرافیایی برای پروتئین های ذخیره ای دانه د رکلکسیون گندم دوروم ایران [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • خضاب، محمود توصیف کروموزومی وکاریوتیپ چند گروه نژادی از مرغهای بومی ایران [دوره 1، شماره 0، 1375]

د

 • دوست، زرین تاج محقق بررسی اثرات کلرور سدیم بررشد و انباشت ترکیبات آلی و معدنی درگندم [دوره 1، شماره 0، 1375]

ذ

 • ذاکری، زهرا وضعیت بیماری باکتریائی آتشک روی درختان میوه د رمنطقه کرج 1374-1368 [دوره 1، شماره 0، 1375]

ر

 • ربیعی، فرزاد اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در سیب گلدن دلیشس [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • رحیمی، حسن ترک خوردگی پوشش بتنی کانالها بر اثر پتانسیل پنهان تورم [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • رضایی، عبدالمجید رابطه بین کیفیت آرد وزیر واحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا در گندم [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • رضائی، عبدالحمید ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری عمومی لاینهای نر عقیم سورگوم از نظر عملکرد دانه و خصوصیات وابسته [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • رضائی، عبدالمجید برآورد پارامترهای ژنتیکی برای عملکرد دانه وسایر خصوصیات وابسته در سورگوم [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • رفاهی، حسینقلی ارزیابی ضریب رواناب ناشی از بارش درحوزه معرف کسیلیان [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • روحانی، حمید مبارزه بیولوژیک با قارچ pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه نخود توسط قارچهای آنتاگونیست [دوره 1، شماره 0، 1375]

ز

 • زاده، بهروز مصطفی لایه های نفوذ ناپذیر و پراکندگی نمک در خاکهای منطقه رودشت اصفهان [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • زاده، بهروز مصطفی کاربردمدل موج جنبشی در ارزیابی سیستم آبیاری شیاری [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • زاغری، مجتبی اثر سطوح پروتئین و ژنوتیپ برروی رشد وکیفیت لاشه خطوط پدری لاینهای گوشتی [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • زهی، آدم ترکمی توصیف کروموزومی وکاریوتیپ چند گروه نژادی از مرغهای بومی ایران [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • زهتابیان، غلامرضا بررسی اثر کاهش شدت نور بر روی رشد ونمو ذرت [دوره 1، شماره 0، 1375]

ش

 • شاه، حمیدرضا کریمی مزرعه بررسی اثرات کلرمکوات کلراید(CCC) بررشد ونمو گندم قدس [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • شاهمرادی، مجید اثر کاشت زرانول بر توان پرواری وخصوصیات لاشه بره های نر واخته نژاد قزل [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • شریعتی، محمد تقی نقش آموزشهای ترویجی درافزایش تولید وگسترش کارگاههای پرورش ماهی در گیلان [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • شریفی، محمود ارزیابی ضریب رواناب ناشی از بارش درحوزه معرف کسیلیان [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • شهبازی، مریم بررسی اثرات کلرور سدیم بررشد و انباشت ترکیبات آلی و معدنی درگندم [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • شهریاری، داریوش مبارزه بیولوژیک با قارچ pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه نخود توسط قارچهای آنتاگونیست [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • شیوازاد، محمود اثر سطوح پروتئین و ژنوتیپ برروی رشد وکیفیت لاشه خطوط پدری لاینهای گوشتی [دوره 1، شماره 0، 1375]

ص

 • صدرالاشرافی، مهریار پیش بینی قیمت تمام شده محصولات کشاورزی [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • صفایی، هما اثرات پتانسیلهای مختلف رطوبتی روی جوانه زدن و رشد گیاهچه شش رقم گندم (Triticum aestivum L.) در آزمایشگاه [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • صمدی، بهمن یزدی مطالعه پلی مورفیسم آیزوزایم های استراز وگلوتامات اگسالات ترانس آمیناز در توده های بومی جو ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1375]

ط

 • طالعی، علیرضا بررسی میزان ترکیب پذیری و هتروزیس در ارقام گندم نان به روش دو رگ گیری دی آلل [دوره 1، شماره 0، 1375]

غ

 • غدیری، حسین اثرات پتانسیلهای مختلف رطوبتی روی جوانه زدن و رشد گیاهچه شش رقم گندم (Triticum aestivum L.) در آزمایشگاه [دوره 1، شماره 0، 1375]

ف

 • فتاحی، روح الله کاربردمدل موج جنبشی در ارزیابی سیستم آبیاری شیاری [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • فر، رضا شاهین ارزیابی اثرات تولیدی اعتبارات بانک کشاورزی در استان خراسان [دوره 1، شماره 0، 1375]

ق

 • قالیباف، محمداخوان لایه های نفوذ ناپذیر و پراکندگی نمک در خاکهای منطقه رودشت اصفهان [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • قربانی، غلامرضا اثر کاشت زرانول بر توان پرواری وخصوصیات لاشه بره های نر واخته نژاد قزل [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • قیصری، عباسعلی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین دوره پرورش بر عملکرد مرغهای بومی درطی دوره تخمگذاری [دوره 1، شماره 0، 1375]

ک

 • کازرونی، کیانا باکتریهای کلی فرم ومیزان پایداری آنها در طی رسانیدن پنیر سفید آب –نمکی ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • کردمحله، مصطفی حسن پور مقدم بررسی مسائل بازار رسانی برنج در استان گیلان [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • کرمپور، فرزاد تاثیر چند جداشده از قارچهای آنتاگونیست علیه پوسیدگی سیاه ریشه نخود Fusarium solani در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • کرمپور، فرزاد تاثیر قارچکشها بنومیل و ایپرودیون – کاربندازیم روی قارچ عامل پوسیدگی سیاه ریشه نخود [دوره 1، شماره 0، 1375]

گ

 • گلیان، ابوالقاسم بررسی امکان استفاده عملی از انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در جیره نویسی طیور [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • گلیان، ابوالقاسم استفاده از ضایعات بو جاری گندم در تغذیه مرغهای تخمگذار [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • گلیان، ابوالقاسم اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین دوره پرورش بر عملکرد مرغهای بومی درطی دوره تخمگذاری [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • گلیان، ابوالقاسم استفاده از روش ترقیق اوره برای تخمین ترکیب بدن گوساله [دوره 1، شماره 0، 1375]

ل

م

 • مجیدی، علیرضا توصیف کروموزومی وکاریوتیپ چند گروه نژادی از مرغهای بومی ایران [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • محرری، علی استفاده از روش ترقیق اوره برای تخمین ترکیب بدن گوساله [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • محمدی، ایرج ملک نقش آموزشهای ترویجی درافزایش تولید وگسترش کارگاههای پرورش ماهی در گیلان [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • محموداخوت، تاثیر چند جداشده از قارچهای آنتاگونیست علیه پوسیدگی سیاه ریشه نخود Fusarium solani در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • میرهادی، سید هادی تأثیر درجه حرارت نگهداری پنیر سفید آب – نمکی ایرانی بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • میشانی، سیروس عبد مطالعه پلی مورفیسم آیزوزایم های استراز وگلوتامات اگسالات ترانس آمیناز در توده های بومی جو ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • میشانی، سیروس عبد بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش جغرافیایی برای پروتئین های ذخیره ای دانه د رکلکسیون گندم دوروم ایران [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • معزاردلان، محمد ارزیابی ضریب رواناب ناشی از بارش درحوزه معرف کسیلیان [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • معینی، محمد سالار بررسی امکان استفاده عملی از انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در جیره نویسی طیور [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • موسوی، فرهاد لایه های نفوذ ناپذیر و پراکندگی نمک در خاکهای منطقه رودشت اصفهان [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • موسوی، فرهاد کاربردمدل موج جنبشی در ارزیابی سیستم آبیاری شیاری [دوره 1، شماره 0، 1375]

ن

 • نیا، ثریا آذر تأثیر درجه حرارت نگهداری پنیر سفید آب – نمکی ایرانی بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • نبی، بهرام شریفی وضعیت بیماری باکتریائی آتشک روی درختان میوه د رمنطقه کرج 1374-1368 [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • نظری، علی حق مطالعه پلی مورفیسم آیزوزایم های استراز وگلوتامات اگسالات ترانس آمیناز در توده های بومی جو ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • نظریان، عباس تأثیر درجه حرارت نگهداری پنیر سفید آب – نمکی ایرانی بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • نیکخواه، علی اثر سطوح پروتئین و ژنوتیپ برروی رشد وکیفیت لاشه خطوط پدری لاینهای گوشتی [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • نیکخواه، علی استفاده از روش ترقیق اوره برای تخمین ترکیب بدن گوساله [دوره 1، شماره 0، 1375]

و

 • وندیوسفی، جلیل باکتریهای کلی فرم ومیزان پایداری آنها در طی رسانیدن پنیر سفید آب –نمکی ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1375]

ه

 • همت، عباس اثرات شیوه های تهیه بستر بذر وکاشت بر سبز شدن گندم پاییزه آبی [دوره 1، شماره 0، 1375]
 • هنرنژاد، رحیم برآورد اثر ژنها وترکیب پذیری برخی از صفات کمی برنج به روش دی آلل [دوره 1، شماره 0، 1375]