نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری بررسی رواناب درسیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت کم فشار [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • آبیاری زیرزمینی بررسی کارآیی آبیاری زیرزمینی با لوله های لاستیکی تراوا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • آبیاری نخود و زراعت دیم نخود بررسی ارقام نخود زراعی در دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • آبیاری نواری مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • آترازین کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • آرایش کاشت اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • آزاد سازی تجاری اثرات آزاد سازی تجاری بر اقتصاد برنج ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • آفتابگردان تجزیه به عاملها درآفتابگردان تحت شرایط عادی و تنش آبی [دوره 1، شماره 0، 1376]

ا

 • اتفن اثرات اتفن بر نیروی جدا نمودن میوه ومیزان کلروفیل درمیوه لیموی آب [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • اثرات افزایشی و غالبیت و تجزیه وتحلیل میانگین نسلها نحوه عمل ژن و وراثت پذیری برای برخی صفات زراعی در 17 تلاقی سورگوم دانه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • اثرات ژن معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • اثر شخم دربازده باز شوئی خاکها وخاکهای شور وسنگین بررسی اثر شخم دربازده آبشویی خاکهای شور وسنگین بافت دشت تبریز [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • اثر متقابل ژنوتیپ ومحیط اجزاء عملکرد تاپ کراس همبستگی بین صفات و تجزیه علیت برای عملکرد دانه در سورگوم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • اجزا وعملکرد دانه اثر ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید بررشد‘ نمو وعملکرد برنج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • ارادیکان کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • اصلاح عملکرد معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • افت اصطکاکی ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • افت بار ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • افت بارهیدرولیکی ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • اکسایش وکاهش اثر مانداب شدن موقت سه خاک آهکی بر برخی ویژگیهای شیمیایی و تغییرات آنها پس از زهکشی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • الیاف بز بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • الکتروفورز استفاده از الکتروفورز پروتئین در ارزیابی فاصله ژنتیکی گونه های یونجه [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • الکتروفورز طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • الکتروفورز شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • الیگو المانها اثر تغذیه مقادیر با نسبتهای مختلف N-NH4 و N-NO3 بر رشد واندازه عناصر پرمصرف نهالهای سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • انتقال مجدد اثر شوری بر روی تولید و انتقال مجددماده خشک در دو رقم گندم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • اینرسی صفر مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری [دوره 1، شماره 0، 1376]

ب

 • بادام معرفی دورقم بادام جدید دیر گل و پر بار و بررسی خصوصیات مرفولوژی و پومولوژی آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • بادام جدید دیرگل معرفی دورقم بادام جدید دیر گل و پر بار و بررسی خصوصیات مرفولوژی و پومولوژی آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • بارهنگ بزرگ یا بارهنگ معمولی (قاشقی) تشکیل کالوس و تولید موسیلاژ در قطعات جدا کشت برگ و ریشه چهار گونه بارهنگ [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • بارهنگ تخم مرغی (اسفرزه) تشکیل کالوس و تولید موسیلاژ در قطعات جدا کشت برگ و ریشه چهار گونه بارهنگ [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • بارهنگ ککی یا پسیلیوم (اسفرزه فرنگی) تشکیل کالوس و تولید موسیلاژ در قطعات جدا کشت برگ و ریشه چهار گونه بارهنگ [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • بارهنگ نیزه ای (کاردی) تشکیل کالوس و تولید موسیلاژ در قطعات جدا کشت برگ و ریشه چهار گونه بارهنگ [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • باکتریهای آنتاگونیست . جداسازی باکتریهای آنتا گونیست از ناحیه ریزوسفر نخود ایرانی و بررسی مکانیسم بازدارندگی علیه قارچ Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • بتائین بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • بی خاک ورزی اثرات سیستمهای مستقیم – کاشت‘ بی برگردان ورزی وخاک ورزی مرسوم برعملکرد دانه گندم پاییزه آبی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • برنج اثر ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید بررشد‘ نمو وعملکرد برنج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • برنج معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • بیمه نقش بیمه د رتولید محصول پنبه ‘ مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 1، شماره 0، 1376]

پ

 • پارامتر رداکس اثر مانداب شدن موقت سه خاک آهکی بر برخی ویژگیهای شیمیایی و تغییرات آنها پس از زهکشی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پتاسیم قابل تبادل بررسی رابطه بین غلظت پتاسیم درمحلول خاک و پتاسیم قابل تبادل Q/I درخاکهای دشت کرج محمد معز اردلان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پتانسیل اثر مانداب شدن موقت سه خاک آهکی بر برخی ویژگیهای شیمیایی و تغییرات آنها پس از زهکشی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پروتئینهای ذخیره ای شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پرولین بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی نقش دانش ومهارت مدیریتی رؤسای دبیرستانهای کشاورزی درموقعیت آموزشی این مراکز [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پلی مورفیسم شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پنبه نقش بیمه د رتولید محصول پنبه ‘ مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پوشش حین بهره برداری پوشش کانالهای آبیاری در حین بهره برداری با استفاده از تشک بتنی (مطالعه موردی کانال اصلی دشت مغان) [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پوشش کانالها پوشش کانالهای آبیاری در حین بهره برداری با استفاده از تشک بتنی (مطالعه موردی کانال اصلی دشت مغان) [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پومولوژی و گرده افشانی معرفی دورقم بادام جدید دیر گل و پر بار و بررسی خصوصیات مرفولوژی و پومولوژی آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]

ت

 • تاج خروس کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تاریخ کاشت اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برروند رشد وعملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه (Brassica mapus L.) درمنطقه کرج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تجزیه خوشه ای طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تجزیه علیت بررسی ارقام نخود زراعی در دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تجزیه مرکب تراکم وتاریخ کاشت همبستگی بین صفات و تجزیه علیت برای عملکرد دانه در سورگوم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تحمل به خشکی وشاخص حساسیت تنش خشکی بررسی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند از نظر تحمل به خشکی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تراکم بوته اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برروند رشد وعملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه (Brassica mapus L.) درمنطقه کرج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • ترکیب پذیری اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی وکیفی واریته های توتون [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تشک بتنی پوشش کانالهای آبیاری در حین بهره برداری با استفاده از تشک بتنی (مطالعه موردی کانال اصلی دشت مغان) [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تشکیل وتکامل خاک و خاکهای منطقه کرمانشاه اثرات توپوگرافی برروی تشکیل وتکامل خاکهای منطقه کرمانشاه [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تعداد فلس در 100 میکرون بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تکثیر پایه تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تکثیر ذرت تکثیر سریع در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از جوانه انتهایی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تنش خشکی بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشد زایشی برجوانه زنی وقدرت بذر سویا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تنش شوری اثر شوری بر روی تولید و انتقال مجددماده خشک در دو رقم گندم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تنظیم شیمیایی رشد ونمو اثر ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید بررشد‘ نمو وعملکرد برنج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تنوع ژنتیکی طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تو کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • توپوگرافی اثرات توپوگرافی برروی تشکیل وتکامل خاکهای منطقه کرمانشاه [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • توتون اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی وکیفی واریته های توتون [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تولید تخم مرغ استفاده از زئولیت و سدیم متاسلیکات در تغذیه مرغهای تخمگذار [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تولید محصول پنبه وگرگان نقش بیمه د رتولید محصول پنبه ‘ مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 1، شماره 0، 1376]

ج

 • جذب سطحی اثر تغذیه مقادیر با نسبتهای مختلف N-NH4 و N-NO3 بر رشد واندازه عناصر پرمصرف نهالهای سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • جوانه انتهایی تکثیر سریع در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از جوانه انتهایی [دوره 1، شماره 0، 1376]

چ

 • چغندرقند بررسی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند از نظر تحمل به خشکی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • چغندرقند اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند [دوره 1، شماره 0، 1376]

خ

 • خارک اثر دانه گرده در خصوصیات فیزیکی خرمای مضافتی جیرفت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • خاکهای آهکی بررسی رابطه بین غلظت پتاسیم درمحلول خاک و پتاسیم قابل تبادل Q/I درخاکهای دشت کرج محمد معز اردلان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • خاکهای متاثر از املاح محلول رابطه هدایت الکتریکی عصاره اشباع و غلظت کل املاح محلول درخاکهای متاثر از نمک ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • خاک ورزی حفاظتی اثرات سیستمهای مستقیم – کاشت‘ بی برگردان ورزی وخاک ورزی مرسوم برعملکرد دانه گندم پاییزه آبی [دوره 1، شماره 0، 1376]

د

 • دای الل مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • دبیرستان کشاورزی بررسی نقش دانش ومهارت مدیریتی رؤسای دبیرستانهای کشاورزی درموقعیت آموزشی این مراکز [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • درجه روز رشد اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برروند رشد وعملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه (Brassica mapus L.) درمنطقه کرج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • درصد چربی بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • درصد ریشه و درصد قند اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • درصد موادگیاهی بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • دشت کرج بررسی رابطه بین غلظت پتاسیم درمحلول خاک و پتاسیم قابل تبادل Q/I درخاکهای دشت کرج محمد معز اردلان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • دنسیتومتری طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]

ذ

 • ذرت تکثیر سریع در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از جوانه انتهایی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • ذرت کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • ذرت بررسی همبستگی بین برخی صفات لینه های اینبرد و تست کراسهای آنها درتلاقی با محک مشترک در ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • ذرت خوشه ای همبستگی بین صفات و تجزیه علیت برای عملکرد دانه در سورگوم [دوره 1، شماره 0، 1376]

ر

 • ریزوسفر نخود ایرانی قارچ Pythium ultimum جداسازی باکتریهای آنتا گونیست از ناحیه ریزوسفر نخود ایرانی و بررسی مکانیسم بازدارندگی علیه قارچ Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • رشد زایشی بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشد زایشی برجوانه زنی وقدرت بذر سویا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • رطب اثر دانه گرده در خصوصیات فیزیکی خرمای مضافتی جیرفت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • رقت جیره اثر رقیق کردن جیره ومحدودیت زمانی بر عملکرد نهایی جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • رقم اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برروند رشد وعملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه (Brassica mapus L.) درمنطقه کرج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • رگه های نتایج بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • رواناب و آبفشان بررسی رواناب درسیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت کم فشار [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • روش شجره اصلاح معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب [دوره 1، شماره 0، 1376]

ز

 • زیر واحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد تأثیر تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد در ارزش نانوائی لاینهای بهنژادی گندم نان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • زعفران بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • زنبورعسل تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • زنگ زرد مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • زئولیت استفاده از زئولیت و سدیم متاسلیکات در تغذیه مرغهای تخمگذار [دوره 1، شماره 0، 1376]

ژ

 • ژنوتیپ تکثیر سریع در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از جوانه انتهایی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • ژئوتکستایل پوشش کانالهای آبیاری در حین بهره برداری با استفاده از تشک بتنی (مطالعه موردی کانال اصلی دشت مغان) [دوره 1، شماره 0، 1376]

س

 • سال آوری و بارآوری اثر تغذیه مقادیر با نسبتهای مختلف N-NH4 و N-NO3 بر رشد واندازه عناصر پرمصرف نهالهای سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • سرعت رشد محصول اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برروند رشد وعملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه (Brassica mapus L.) درمنطقه کرج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • سرعت رشد نسبی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برروند رشد وعملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه (Brassica mapus L.) درمنطقه کرج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • سنتز پیوت بررسی رواناب درسیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت کم فشار [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • سویا اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • سویا و جوانه زنی سویا بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشد زایشی برجوانه زنی وقدرت بذر سویا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • سوروف کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]

ش

ص

 • صفات زراعی بررسی ارقام نخود زراعی در دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • صفات فیزیکوشیمیایی و رقم نعمت پرمحصول معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • صفات کیفی معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • صفات کمی و تجزیه دی آلل اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی وکیفی واریته های توتون [دوره 1، شماره 0، 1376]

ض

ط

 • طراحی وحل عددی مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • طول الیاف بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]

ع

 • علفهای هرز کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • عمق شخم اثرات سیستمهای مستقیم – کاشت‘ بی برگردان ورزی وخاک ورزی مرسوم برعملکرد دانه گندم پاییزه آبی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت اثر ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید بررشد‘ نمو وعملکرد برنج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • عملکرد و اجزاء عملکرد دانه اثرات سیستمهای مستقیم – کاشت‘ بی برگردان ورزی وخاک ورزی مرسوم برعملکرد دانه گندم پاییزه آبی [دوره 1، شماره 0، 1376]

غ

 • غلظت پتاسیم بررسی رابطه بین غلظت پتاسیم درمحلول خاک و پتاسیم قابل تبادل Q/I درخاکهای دشت کرج محمد معز اردلان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • غلظت کل املاح محلول رابطه هدایت الکتریکی عصاره اشباع و غلظت کل املاح محلول درخاکهای متاثر از نمک ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]

ف

 • فاصله ژنتیکی استفاده از الکتروفورز پروتئین در ارزیابی فاصله ژنتیکی گونه های یونجه [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • فصل تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1376]

ق

 • قابلیت توارث اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی وکیفی واریته های توتون [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • قدرت بذر سویا بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشد زایشی برجوانه زنی وقدرت بذر سویا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • قطر الیاف بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]

ک

 • کراکوس سانیووس بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • کربوکسیلات بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • کشت بافت تشکیل کالوس و تولید موسیلاژ در قطعات جدا کشت برگ و ریشه چهار گونه بارهنگ [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • کیفیت نانوایی تأثیر تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد در ارزش نانوائی لاینهای بهنژادی گندم نان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • کلر مکوات کلراید اثر ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید بررشد‘ نمو وعملکرد برنج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • کلروفیل اثرات اتفن بر نیروی جدا نمودن میوه ومیزان کلروفیل درمیوه لیموی آب [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • کنترل شیمیایی کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • کنجاله زیتون اثرات غذایی سطوح مختلف کنجاله زیتون روی تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • کوددامی اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند [دوره 1، شماره 0، 1376]

گ

 • گات اثرات آزاد سازی تجاری بر اقتصاد برنج ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • گلیادین شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • گیلاس وریزازدیادی تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • گلدهی زعفران بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • گلوتنین طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • گندم اثر شوری بر روی تولید و انتقال مجددماده خشک در دو رقم گندم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • گندم طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • گندم شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • گندم مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • گندم آبی اثرات سیستمهای مستقیم – کاشت‘ بی برگردان ورزی وخاک ورزی مرسوم برعملکرد دانه گندم پاییزه آبی [دوره 1، شماره 0، 1376]

ل

 • لاینهای بهنژادی گندم تأثیر تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد در ارزش نانوائی لاینهای بهنژادی گندم نان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • لیزر طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • لینه اینبرد بررسی همبستگی بین برخی صفات لینه های اینبرد و تست کراسهای آنها درتلاقی با محک مشترک در ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • لوله پلی اتیلن ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • لوله پلاستیکی بررسی کارآیی آبیاری زیرزمینی با لوله های لاستیکی تراوا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • لوله تراوا بررسی کارآیی آبیاری زیرزمینی با لوله های لاستیکی تراوا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • لوله های صاف ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]

م

 • ماده خشک اثر شوری بر روی تولید و انتقال مجددماده خشک در دو رقم گندم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مالینگ 9 اثر تغذیه مقادیر با نسبتهای مختلف N-NH4 و N-NO3 بر رشد واندازه عناصر پرمصرف نهالهای سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مالوس پومیلا رقم گلدن دلیشس اثر تغذیه مقادیر با نسبتهای مختلف N-NH4 و N-NO3 بر رشد واندازه عناصر پرمصرف نهالهای سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مانداب شدن خاک اثر مانداب شدن موقت سه خاک آهکی بر برخی ویژگیهای شیمیایی و تغییرات آنها پس از زهکشی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • متازنیا وزنیا اثر دانه گرده در خصوصیات فیزیکی خرمای مضافتی جیرفت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • متاسلیکات استفاده از زئولیت و سدیم متاسلیکات در تغذیه مرغهای تخمگذار [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • محدودیت زمانی اثر رقیق کردن جیره ومحدودیت زمانی بر عملکرد نهایی جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • محدودیت غذایی اثر رقیق کردن جیره ومحدودیت زمانی بر عملکرد نهایی جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • محیط های مساعد ونامساعد همبستگی بین صفات و تجزیه علیت برای عملکرد دانه در سورگوم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • محک (تستر) و تست کراس بررسی همبستگی بین برخی صفات لینه های اینبرد و تست کراسهای آنها درتلاقی با محک مشترک در ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • محلول خاک بررسی رابطه بین غلظت پتاسیم درمحلول خاک و پتاسیم قابل تبادل Q/I درخاکهای دشت کرج محمد معز اردلان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • محلول هوگلند بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مدیریت آموزشی بررسی نقش دانش ومهارت مدیریتی رؤسای دبیرستانهای کشاورزی درموقعیت آموزشی این مراکز [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مدل مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مرفولوژی معرفی دورقم بادام جدید دیر گل و پر بار و بررسی خصوصیات مرفولوژی و پومولوژی آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مرفولوژی تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مستقیم –کاشت کم خاک ورزی اثرات سیستمهای مستقیم – کاشت‘ بی برگردان ورزی وخاک ورزی مرسوم برعملکرد دانه گندم پاییزه آبی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مقاومت اختصاصی مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مقاومت گیاهچه ای مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • منگنز قابل جذب وآهن قابل جذب اثر مانداب شدن موقت سه خاک آهکی بر برخی ویژگیهای شیمیایی و تغییرات آنها پس از زهکشی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • موسیلاژ تشکیل کالوس و تولید موسیلاژ در قطعات جدا کشت برگ و ریشه چهار گونه بارهنگ [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • میوه لیمو اثرات اتفن بر نیروی جدا نمودن میوه ومیزان کلروفیل درمیوه لیموی آب [دوره 1، شماره 0، 1376]

ن

 • نخود بررسی ارقام نخود زراعی در دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نخود زراعی بررسی ارقام نخود زراعی در دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نژاد ایرانی و ایران تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نشت از کانال پوشش کانالهای آبیاری در حین بهره برداری با استفاده از تشک بتنی (مطالعه موردی کانال اصلی دشت مغان) [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نقش بیمه نقش بیمه د رتولید محصول پنبه ‘ مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نین هیدرین بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1376]

و

 • وزن بیده بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • وزن پیاز بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • وزن خشک کل گیاه اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برروند رشد وعملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه (Brassica mapus L.) درمنطقه کرج [دوره 1، شماره 0، 1376]

ه