نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی، احمد اثر تغذیه مقادیر با نسبتهای مختلف N-NH4 و N-NO3 بر رشد واندازه عناصر پرمصرف نهالهای سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • احمدی، محمدرضا اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برروند رشد وعملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه (Brassica mapus L.) درمنطقه کرج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • احمدزاده، مسعود جداسازی باکتریهای آنتا گونیست از ناحیه ریزوسفر نخود ایرانی و بررسی مکانیسم بازدارندگی علیه قارچ Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • ادریس، محمدعلی اثر رقیق کردن جیره ومحدودیت زمانی بر عملکرد نهایی جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • اربط، حمداله کاظمی بررسی ارقام نخود زراعی در دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • اردلان، محمد معز بررسی رابطه بین غلظت پتاسیم درمحلول خاک و پتاسیم قابل تبادل Q/I درخاکهای دشت کرج محمد معز اردلان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • اسدی، علی بررسی نقش دانش ومهارت مدیریتی رؤسای دبیرستانهای کشاورزی درموقعیت آموزشی این مراکز [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • اسماعیلی، مرتضی تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • امام، یحیی اثر ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید بررشد‘ نمو وعملکرد برنج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • امانی، رضا معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • ایمانی، علی معرفی دورقم بادام جدید دیر گل و پر بار و بررسی خصوصیات مرفولوژی و پومولوژی آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • امید، محمدحسین ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]

ب

 • بابالار، مصباح اثر تغذیه مقادیر با نسبتهای مختلف N-NH4 و N-NO3 بر رشد واندازه عناصر پرمصرف نهالهای سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • باغشاهی، محمد رضا نادری در کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • بخش، محسن فرح رابطه هدایت الکتریکی عصاره اشباع و غلظت کل املاح محلول درخاکهای متاثر از نمک ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • بلوکی، محمد نبی سر شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین [دوره 1، شماره 0، 1376]

پ

 • پذیرا، ابراهیم مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پناهی، بهمن اثر دانه گرده در خصوصیات فیزیکی خرمای مضافتی جیرفت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پور، علیرضا حسین اثر مانداب شدن موقت سه خاک آهکی بر برخی ویژگیهای شیمیایی و تغییرات آنها پس از زهکشی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پور، محمدرضا خواجه کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پوردوایی، حشمت اله اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پوستینی، کاظم اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پوستینی، کاظم اثر شوری بر روی تولید و انتقال مجددماده خشک در دو رقم گندم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • پوستینی، کاظم اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند [دوره 1، شماره 0، 1376]

ت

 • ترابی، محمد مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تهرانی، عباس شریفی جداسازی باکتریهای آنتا گونیست از ناحیه ریزوسفر نخود ایرانی و بررسی مکانیسم بازدارندگی علیه قارچ Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • تورچی، محمود همبستگی بین صفات و تجزیه علیت برای عملکرد دانه در سورگوم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • توفیقی، حسن رابطه هدایت الکتریکی عصاره اشباع و غلظت کل املاح محلول درخاکهای متاثر از نمک ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]

ج

 • جلیلیان، علی بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشد زایشی برجوانه زنی وقدرت بذر سویا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • جوادپورضا، اثر رقیق کردن جیره ومحدودیت زمانی بر عملکرد نهایی جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • جوادترکمانی، تأثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته [دوره 1، شماره 0، 1376]

خ

 • خانقاه، حسن زینالی تجزیه به عاملها درآفتابگردان تحت شرایط عادی و تنش آبی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • خدابنده، ناصر بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشد زایشی برجوانه زنی وقدرت بذر سویا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • خدابنده، ناصر اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • خراسانی، سعیدخاوری بررسی همبستگی بین برخی صفات لینه های اینبرد و تست کراسهای آنها درتلاقی با محک مشترک در ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • خشوئی، اردشیر اسدی اثرات سیستمهای مستقیم – کاشت‘ بی برگردان ورزی وخاک ورزی مرسوم برعملکرد دانه گندم پاییزه آبی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • خویی، فرخ رحیم زاده بررسی ارقام نخود زراعی در دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی [دوره 1، شماره 0، 1376]

د

 • درودی، سعید بررسی رابطه بین غلظت پتاسیم درمحلول خاک و پتاسیم قابل تبادل Q/I درخاکهای دشت کرج محمد معز اردلان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • دیلمی، مرداویچ شعاعی اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی وکیفی واریته های توتون [دوره 1، شماره 0، 1376]

ذ

ر

 • راحمی، مجید اثرات اتفن بر نیروی جدا نمودن میوه ومیزان کلروفیل درمیوه لیموی آب [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • راد، امیرحسین شیرانی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برروند رشد وعملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه (Brassica mapus L.) درمنطقه کرج [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • رحیمی، حسن پوشش کانالهای آبیاری در حین بهره برداری با استفاده از تشک بتنی (مطالعه موردی کانال اصلی دشت مغان) [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • رحیمی، حسن ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • رحیمیان، حشمت الله جداسازی باکتریهای آنتا گونیست از ناحیه ریزوسفر نخود ایرانی و بررسی مکانیسم بازدارندگی علیه قارچ Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • رضائی، عبدالمجید همبستگی بین صفات و تجزیه علیت برای عملکرد دانه در سورگوم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • رضائی، عبدالمجید نحوه عمل ژن و وراثت پذیری برای برخی صفات زراعی در 17 تلاقی سورگوم دانه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • رنجی، ذبیح اله بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1376]

ز

 • زاخری، جعفر بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • زاده، حسن ابراهیم تشکیل کالوس و تولید موسیلاژ در قطعات جدا کشت برگ و ریشه چهار گونه بارهنگ [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • زاده، سراین رزاق بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • زاده، فرداد فتح اله بررسی رواناب درسیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت کم فشار [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • زاده، قربانعلی نعمت معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • زینالی، حسن اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • زینالی، حسن بررسی همبستگی بین برخی صفات لینه های اینبرد و تست کراسهای آنها درتلاقی با محک مشترک در ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • زنجانی، بهرام ملکی تکثیر سریع در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از جوانه انتهایی [دوره 1، شماره 0، 1376]

س

 • ساز، احمدبانکه بررسی همبستگی بین برخی صفات لینه های اینبرد و تست کراسهای آنها درتلاقی با محک مشترک در ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • سربلوکی، محمد نبی طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • سلماسی، سعید زهتاب اثر شوری بر روی تولید و انتقال مجددماده خشک در دو رقم گندم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • سهرابی، تیمور بررسی رواناب درسیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت کم فشار [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • سهرابی، تیمور بررسی کارآیی آبیاری زیرزمینی با لوله های لاستیکی تراوا [دوره 1، شماره 0، 1376]

ش

ص

 • صمدی، بهمن یزدی طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • صمدی، بهمن یزدی شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • صمدی، بهمن یزدی بررسی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند از نظر تحمل به خشکی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • صمدی، دکتر بهمن یزدی تأثیر تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد در ارزش نانوائی لاینهای بهنژادی گندم نان [دوره 1، شماره 0، 1376]

ط

 • طالعی، علیرضا بررسی همبستگی بین برخی صفات لینه های اینبرد و تست کراسهای آنها درتلاقی با محک مشترک در ذرت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • طباطبایی، سید محمد فخر تشکیل کالوس و تولید موسیلاژ در قطعات جدا کشت برگ و ریشه چهار گونه بارهنگ [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • طلایی، علیرضا اثر دانه گرده در خصوصیات فیزیکی خرمای مضافتی جیرفت [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • طلایی، علیرضا معرفی دورقم بادام جدید دیر گل و پر بار و بررسی خصوصیات مرفولوژی و پومولوژی آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • طلائی، علیرضا تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • طهماسبی، غلامحسین تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1376]

ع

 • عارفی، حبیب ا... معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • عبادی، رحیم تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • عباسی، فریبرز مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • عبدالباقی، ژاله میر استفاده از زئولیت و سدیم متاسلیکات در تغذیه مرغهای تخمگذار [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • عبدمیشانی، سیروس شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین [دوره 1، شماره 0، 1376]

ف

 • فرجی، سعید تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • فردوسی، رحمت نقش بیمه د رتولید محصول پنبه ‘ مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 1، شماره 0، 1376]

ق

 • قربانی، احمد اثرات غذایی سطوح مختلف کنجاله زیتون روی تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • قربانی، محمد تأثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • قطبی، شایان پوشش کانالهای آبیاری در حین بهره برداری با استفاده از تشک بتنی (مطالعه موردی کانال اصلی دشت مغان) [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • قلاوند، امیر بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • قنادها، محمدرضا مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم [دوره 1، شماره 0، 1376]

ک

 • کریمی، عباس بررسی اثر شخم دربازده آبشویی خاکهای شور وسنگین بافت دشت تبریز [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • کلباسی، محمود اثر مانداب شدن موقت سه خاک آهکی بر برخی ویژگیهای شیمیایی و تغییرات آنها پس از زهکشی [دوره 1، شماره 0، 1376]

گ

 • گازری، نعمت الله بررسی کارآیی آبیاری زیرزمینی با لوله های لاستیکی تراوا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • گیلانپور، امید اثرات آزاد سازی تجاری بر اقتصاد برنج ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • گودرزی، رضا تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی [دوره 1، شماره 0، 1376]

ل

 • لطیفی، ناصر بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران [دوره 1، شماره 0، 1376]

م

 • مانی، رمضان معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مجیدی، اسلام بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مجیدی، اسلام تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • محمدی، ایرج ملک بررسی نقش دانش ومهارت مدیریتی رؤسای دبیرستانهای کشاورزی درموقعیت آموزشی این مراکز [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • محمدی، جعفر تکثیر سریع در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از جوانه انتهایی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • محمدمقدم، بررسی ارقام نخود زراعی در دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مشایخی، کامبیز بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • میشانی، دکتر سیروس عبد تأثیر تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد در ارزش نانوائی لاینهای بهنژادی گندم نان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • میشانی، سیروس عبد تکثیر سریع در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از جوانه انتهایی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • میشانی، سیروس عبد طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • میشانی، سیروس عبد بررسی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند از نظر تحمل به خشکی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مصطفوی، مصطفی تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مظفری، کامران تجزیه به عاملها درآفتابگردان تحت شرایط عادی و تنش آبی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • معصومی، مسعود میر تشکیل کالوس و تولید موسیلاژ در قطعات جدا کشت برگ و ریشه چهار گونه بارهنگ [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مقدم، رضا اسدی بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • مواساتی، احمد ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]

ن

 • ناصرکاشیان، بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نامجویان، محمد حسین اثرات اتفن بر نیروی جدا نمودن میوه ومیزان کلروفیل درمیوه لیموی آب [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نجفی، حسین اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نجفیان، گودرز تأثیر تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد در ارزش نانوائی لاینهای بهنژادی گندم نان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نژاد، حمید نجفی اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نژاد، رحیم هنر اثر ژنها و قابلیت ترکیب پذیری برخی از صفات کمی وکیفی واریته های توتون [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نژاد، علی اشرف امیری اثرات توپوگرافی برروی تشکیل وتکامل خاکهای منطقه کرمانشاه [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نژاد، علی اصغر نصرالله مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نژاد، علی مسعودی طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نژاد، علی مسعودی شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نژاد، مجید باقر اثرات توپوگرافی برروی تشکیل وتکامل خاکهای منطقه کرمانشاه [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نیکخواه، علی استفاده از زئولیت و سدیم متاسلیکات در تغذیه مرغهای تخمگذار [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • نیکخواه، علی اثرات غذایی سطوح مختلف کنجاله زیتون روی تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده [دوره 1، شماره 0، 1376]

و

 • ولی، نصرالله اثر رقیق کردن جیره ومحدودیت زمانی بر عملکرد نهایی جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • ولیزاده، مصطفی استفاده از الکتروفورز پروتئین در ارزیابی فاصله ژنتیکی گونه های یونجه [دوره 1، شماره 0، 1376]

ه

 • همت، عباس اثرات سیستمهای مستقیم – کاشت‘ بی برگردان ورزی وخاک ورزی مرسوم برعملکرد دانه گندم پاییزه آبی [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • هوشمند، سعدالله نحوه عمل ژن و وراثت پذیری برای برخی صفات زراعی در 17 تلاقی سورگوم دانه ای [دوره 1، شماره 0، 1376]

ی

 • یزدانی، سعید اثرات آزاد سازی تجاری بر اقتصاد برنج ایران [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • یزدانی، سعید نقش بیمه د رتولید محصول پنبه ‘ مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 1، شماره 0، 1376]
 • یوسفی، بایزد بررسی ارقام نخود زراعی در دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی [دوره 1، شماره 0، 1376]