نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری بررسی اثر آبیاری با فاضلاب ( پساب) بر عملکرد کمی و کیفی محصول گندم [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • آبیاری اثر کود نیتروژن وآبیاری بر باروری ‹رشد، عملکرد دانه ومواد موثره ›کتان روغنی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • آبیاری اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزای پاییزه [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • آب پنیرشیرین تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا (پاروین) [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • آزیلوپس بررسی گیاگانی رویشگاههای گندم «تائودار» در ایران [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • آفات خرما ترجیح میزبانی سوسک سر خرطومی حنایی خرما،Rhyncophorus ferrugineus Oliv. ‹روی ارقام مهم خرمای بلوچستان ایران در شرایط صحرایی› [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • آکوبیک و آنترآکوییک بررسی تغییرات پتانسیل اکسایش و کاهش در اراضی شالیکاری، روی لندفرمهای مختلف شرق گیلان [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • آلبینیسم بیماری زالی یا سفید شدن گیاهچه های مرکبات (Albinism) سید مهدی بنی هاشمیان، سید جواد زاد، قربانعلی حجا رود، [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • آمار چند متغیره بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی گلرنگ [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • آنتاگونیست بررسی اثر آنتاگونیستی چند جدایه تریکودرما روی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه پیاز در آذربایجان شرقی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • آندروژنز بررسی پاسخ به کشت بساک درتعدادی از ارقام گندم بهاره ایرانی ‹Triticum aestivum L. › [دوره 32، شماره 1، 1380]

ا

 • ابرکوه معرفی سه خانواده از کنه های راسته نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) گزارش جدید برای فون ایران [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • ابزارهای سیاستی قیمتی تحلیل ساختار تولید و معادلات تقاضای آب گندم آْبی در ایران [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • اپیستاتیک بررسی اثر ژن ها در کنترل صفات کمی ارقام برنج [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • اثر افزایشی بررسی اثر ژن ها در کنترل صفات کمی ارقام برنج [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • اثرنگاری پروتئینی اثر نگاری پروتئینی جمعیت های گندم تائودار در ایران [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • اجزای عملکرد بررسی منابع مرفولوژیکی عملکرد ذرت از طریق تجزیه علیت [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • اراضی شالیکاری گیلان بررسی تغییرات پتانسیل اکسایش و کاهش در اراضی شالیکاری، روی لندفرمهای مختلف شرق گیلان [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • ایران بررسی گیاگانی رویشگاههای گندم «تائودار» در ایران [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • ایران معرفی سه خانواده از کنه های راسته نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) گزارش جدید برای فون ایران [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • ارزیابی صافی شنی مقایسه معیارهای طراحی صافی های زهکشی به روش U.S.B.R, S.C.S با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • ارزش اصلاحی تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • ارقام بی دانه انگور تاثیر عنصر بر بر گرده افشانی و باروری در ارقام انگور بی دانه سفید و عسکری [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • ارقام خرما ترجیح میزبانی سوسک سر خرطومی حنایی خرما،Rhyncophorus ferrugineus Oliv. ‹روی ارقام مهم خرمای بلوچستان ایران در شرایط صحرایی› [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • ازت بررسی اثرات مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر رشد و نمو ، عملکرد و میزان ماده موثره هیپریسین در گل راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • ایزوزایم بررسی خصوصیات زراعی و یبوشیمیایی ارقام جو [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • اسیدهای چرب اثر کود نیتروژن وآبیاری بر باروری ‹رشد، عملکرد دانه ومواد موثره ›کتان روغنی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • اقلیم تأثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه ای چند گونه مرتعی [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • اکسین ها ریشه زایی اخه های گردوی ایرانی از طریق خوابانیدن کپه ای [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • القای رشد القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • الگوی بهینه بهینه سازی بهره برداری تلفیقی از منابع آّبهای سطحی و زیر زمینی در کشاورزی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • الگوی نواری بررسی خصوصیات زراعی و یبوشیمیایی ارقام جو [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • انتقال مجدد واکنش دو رقم گندم از نظر جذب و توزیع فسفر در برابر تنش شوری [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • انتقال یونی نسبت K+/Na+ و انتقال انتخابی یونها در واکنش به تنش شوری در گندم [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • انسداد صافی ها مقایسه معیارهای طراحی صافی های زهکشی به روش U.S.B.R, S.C.S با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • انشو انتقال ویروس تریستیزای مرکبات توسط مهم ترین شته های مرکبات در مازندران [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • انگاره ارتباطی جریان انتقال اطلاعات مربوط به فن آوری های دامپروری در استان آذربایجان شرقی [دوره 32، شماره 1، 1380]

ب

 • بای پلات انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های نخود [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • بادام اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی بر تشکیل میوه بادام [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • باززایی ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج(Oryza sative L.) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • بیان ژن اثر توام درجه حرارت و ساکارز بر سرما سختی و بیان ژنهای القا شونده در برابر سرما در کشتهای سلول و کالوس جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • بدون تنش خشکی بررسی صفات مرفوفیزیولوژیکی گندم نان و رابطه آنها با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • بر اثر محلول پاشی برگی برخی ریز مغذی ها و انبار سرد بر کیفیت میوه سیب گلدن دلیشز [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • بر اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی بر تشکیل میوه بادام [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • برنامه ریزی خطی بررسی آثار تغییرات قیمت بر الگوی کشت محصولات مهم زراعی استان خراسان [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • برنامه ریزی خطی بهینه سازی بهره برداری تلفیقی از منابع آّبهای سطحی و زیر زمینی در کشاورزی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • برنج ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم های برنج استان گیلان نسبت به کرم ساقه خوار نواری برنج [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • برنج ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج(Oryza sative L.) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • برنج ارزیابی مقاومت ارقام برنج نسبت به کرم ساقه خوار نواری در شرایط آزمایشگاه [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • بستنی سویا تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا (پاروین) [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • بهره برداری از منابع آب بهینه سازی بهره برداری تلفیقی از منابع آّبهای سطحی و زیر زمینی در کشاورزی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • بهینه یابی تعیین طول دوره بهینه پرورش میگو با استفاده از مدلهای رشد [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • بور اثر محلول پاشی با نیتروژن ، بور و روی بر کمیت و کیفیت میوه زیتون [دوره 32، شماره 4، 1380]

پ

 • پایداری غشاء تعییین کروموزوم هایموثر در مقاومت به سرما ا استفاده از رگه های جایگزین در گندم زمستانه [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • پایدار کننده خصوصیات شیمیایی و فیزیکی تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا (پاروین) [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • پارامتر رداکس بررسی تغییرات پتانسیل اکسایش و کاهش در اراضی شالیکاری، روی لندفرمهای مختلف شرق گیلان [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • پیاز بررسی اثر آنتاگونیستی چند جدایه تریکودرما روی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه پیاز در آذربایجان شرقی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • پاسخ به گزینش پاسخ به یک دوره گزینش دو جانبه برای قابلیت هضم و قندهای محلول در آب در چچم دائمی (Lolium perenne) تحت شرایط گلخانه ای [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • پتانسیل آب وخاک ارزیابی مدل کمپیل برای تعیین منحنی خصوصیات آب خاک [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • پتانسیل اکسایش و کاهش Eh)) بررسی تغییرات پتانسیل اکسایش و کاهش در اراضی شالیکاری، روی لندفرمهای مختلف شرق گیلان [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • پرلیت وماسه ریشه زایی اخه های گردوی ایرانی از طریق خوابانیدن کپه ای [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • پروپلاست ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج(Oryza sative L.) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • پروتئین خام تأثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه ای چند گونه مرتعی [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • پروتئین ذخیره بذر اثر نگاری پروتئینی جمعیت های گندم تائودار در ایران [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • پرورش میگو تعیین طول دوره بهینه پرورش میگو با استفاده از مدلهای رشد [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • پژمردگی فوزاریومی بررسی اثر آنتاگونیستی چند جدایه تریکودرما روی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه پیاز در آذربایجان شرقی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • پسآب فاضلاب پیامد آبیاری با پسآب پالایشگاه فاضلاب شمال اصفهان بربرخی از ویژگی های شیمیایی خاک های ناحیه برخوار [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • پساب کرده تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا (پاروین) [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • پسیل پسته بررسی حساسیت جمعیت های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hom.: psyllidae) به حشره کش فوزالون در استان کرمان [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • پلی مورفیسم ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با نشانگرهای AFLP [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • پیه اثر سطح و منبع چربی جیره بر عملکرد پروار گوساله های نر کردی [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • پوسیدگی سفید پیاز بررسی اثر آنتاگونیستی چند جدایه تریکودرما روی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه پیاز در آذربایجان شرقی [دوره 32، شماره 4، 1380]

ت

 • تابع سود نرمال شده تحلیل ساختار تولید و معادلات تقاضای آب گندم آْبی در ایران [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • تاریخ برداشت بررسی اثر تراکم بوته بر زمان رسیدگی تکنولوژیک سه رقم چغندرقند [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تاریخ خوشه دهی تجزیه QTL صفات مقاومت به سرما وتاریخ خوشه دهی در گندم ،با استفاده از هاپلوئیدهای دوبل شده [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • تاریخ خوشه دهی کروموزومها و تعداد ژنهای کنترل کننده تاریخ خوشه دهی و وزن هزار دانه با استفاده از رگه های جایگزین در گندم [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تاریخ کاشت اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • تاکسول بررسی اثر نوع و غلظت قندها بر میزان تولید تاکسول در کشت بافت سرخدار Taxus baccata L. [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • تاگزان بررسی اثر نوع و غلظت قندها بر میزان تولید تاکسول در کشت بافت سرخدار Taxus baccata L. [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • تجزیه QTL تجزیه QTL صفات مقاومت به سرما وتاریخ خوشه دهی در گندم ،با استفاده از هاپلوئیدهای دوبل شده [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • تجزیه به عاملها بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی گلرنگ [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تجزیه خوشه ای انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های نخود [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • تجزیه علیت کاربرد چهار نوع شاخص انتخاب جهت افزایش عملکرد دانه اقام کندم نان ‹Triticum aestivum L.› [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • تجزیه علیت بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی گلرنگ [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تجزیه کلاستر تجزیه کلاستر ارقام کلکسیون سویای ایران و به دست آوردن توابع محیطی مربوط به آنها [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تجزیه کلاستر بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومی گلرنگ ایران [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تحلیل واریانس عاملی کاربرد روش تحلیل واریانس عاملی در ارزیابی اثرات نوع موتور پمپ، روش آبیاری واندازه ی زمین بر هزینه ی آبیاری: مطالعه ی موردی گندم آبی در شهرستان شیراز [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • تحمل غربال گلخانه ای 58 رقم گندم ویک رقم چاودارویک رقم ترتیکاله در مرحله گیاهچه ای برای تعیین نسبت مقاومت آنها به شته روسی گندم Diuraphis noxia:(Mordvilko) [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • تخصیص منابع کشاورزی بررسی تاثیر افزایش نقدینگی بر تولید بخش کشاورزی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • تخمک نفوذ یافته تاثیر عنصر بر بر گرده افشانی و باروری در ارقام انگور بی دانه سفید و عسکری [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تداوم شیردهی تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • تراکم بوته بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر فنولوژی دو هیبرید متوسط رس ذرت [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • تراکم کاشت بررسی اثر تراکم بوته بر زمان رسیدگی تکنولوژیک سه رقم چغندرقند [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • ترجیح میزبان ترجیح میزبانی سوسک سر خرطومی حنایی خرما،Rhyncophorus ferrugineus Oliv. ‹روی ارقام مهم خرمای بلوچستان ایران در شرایط صحرایی› [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • تریستیزا انتقال ویروس تریستیزای مرکبات توسط مهم ترین شته های مرکبات در مازندران [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • ترکیب گونه ای تاثیر زمان وجین برترکیب گونه ای ،تراکم ووزن خشک، علف های هرز در سویا‹Glycine max L. Merr › [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • ترکیب لاشه اثر دگزامتازون بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک و ترکیب لاشه د رخوکچه هندی [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • تریکودرما بررسی اثر آنتاگونیستی چند جدایه تریکودرما روی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه پیاز در آذربایجان شرقی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • ترویج نی داری نقش سازه های ترویجی تاثیر گذار در جلب مشارکت نی داران در احیای نی زارهای دریاچه هامون [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تشکیل میوه تاثیر عنصر بر بر گرده افشانی و باروری در ارقام انگور بی دانه سفید و عسکری [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تشکیل میوه اثر محلول پاشی با نیتروژن ، بور و روی بر کمیت و کیفیت میوه زیتون [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • تعداد دانه در ردیف اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • تعداد ردیف در بلال اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • تعداد ژنها کروموزومها و تعداد ژنهای کنترل کننده تاریخ خوشه دهی و وزن هزار دانه با استفاده از رگه های جایگزین در گندم [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تعیین غلظت خالص سازی وتعیین غلظت دوویروس عامل موزائیک روی چغندر قند در منطقه کرج [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • تکنولوژیکی بررسی اثر تراکم بوته بر زمان رسیدگی تکنولوژیک سه رقم چغندرقند [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تنش خشکی عکس العمل ارقام کلزا به تنش آب [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • تنش خشکی بررسی صفات مرفوفیزیولوژیکی گندم نان و رابطه آنها با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • تنوع ژنتیکی تجزیه کلاستر ارقام کلکسیون سویای ایران و به دست آوردن توابع محیطی مربوط به آنها [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومی گلرنگ ایران [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مخلف گلرنگ با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • تنوع سوماکلونی القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • توابع تشخیص تجزیه کلاستر ارقام کلکسیون سویای ایران و به دست آوردن توابع محیطی مربوط به آنها [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • تولید شیر تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle [دوره 32، شماره 1، 1380]

ج

 • جذب انتخابی نسبت K+/Na+ و انتقال انتخابی یونها در واکنش به تنش شوری در گندم [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • جذب و انتقال عناصر بررسی اثر شوری ناشی از کلرور سدیم برروی جذب وانتقال عناصر در پنج رقم خربزه بومی ایران [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • جریان انتقال اطلاعات جریان انتقال اطلاعات مربوط به فن آوری های دامپروری در استان آذربایجان شرقی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • جریان متغیر مکانی حل معادله جریان متغیر مکانی به وسیله روش ریاضی آشفتگی و تخمین ضریب تصحیح اندازه حرکت در این نوع جریان [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • جنین نارس القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • جو القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • جوانه زنی دانه گرده تاثیر عنصر بر بر گرده افشانی و باروری در ارقام انگور بی دانه سفید و عسکری [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • جو دو ردیفه بررسی خصوصیات زراعی و یبوشیمیایی ارقام جو [دوره 32، شماره 4، 1380]

چ

 • چچم دائمی پاسخ به یک دوره گزینش دو جانبه برای قابلیت هضم و قندهای محلول در آب در چچم دائمی (Lolium perenne) تحت شرایط گلخانه ای [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • چربی اثر سطح و منبع چربی جیره بر عملکرد پروار گوساله های نر کردی [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • چربی طیور اثر سطح و منبع چربی جیره بر عملکرد پروار گوساله های نر کردی [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • چروکیدگی تأثیر ویژگیهای فرآیند اسمزی بر خصوصیات کیفی برگه های سیب زرد لبنانی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • چغندرقند خالص سازی وتعیین غلظت دوویروس عامل موزائیک روی چغندر قند در منطقه کرج [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • چغندر قند بررسی اثر تراکم بوته بر زمان رسیدگی تکنولوژیک سه رقم چغندرقند [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • چغندر قند کاربرد مدل اقتصاد سنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن در تعیین عوامل موثر بر کشت چغندر قند در استان خراسان [دوره 32، شماره 2، 1380]

ح

 • حاصلخیزی خاک پیامد آبیاری با پسآب پالایشگاه فاضلاب شمال اصفهان بربرخی از ویژگی های شیمیایی خاک های ناحیه برخوار [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • حجم نقدینگی بررسی تاثیر افزایش نقدینگی بر تولید بخش کشاورزی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • حلقه برداری ریشه زایی اخه های گردوی ایرانی از طریق خوابانیدن کپه ای [دوره 32، شماره 1، 1380]

خ

 • خاک تأثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه ای چند گونه مرتعی [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • خالص سازی خالص سازی وتعیین غلظت دوویروس عامل موزائیک روی چغندر قند در منطقه کرج [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • خراسان کاربرد مدل اقتصاد سنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن در تعیین عوامل موثر بر کشت چغندر قند در استان خراسان [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • خربزه بررسی اثر شوری ناشی از کلرور سدیم برروی جذب وانتقال عناصر در پنج رقم خربزه بومی ایران [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • خرما ترجیح میزبانی سوسک سر خرطومی حنایی خرما،Rhyncophorus ferrugineus Oliv. ‹روی ارقام مهم خرمای بلوچستان ایران در شرایط صحرایی› [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • خشکی ارزیابی شاخص های مقومت به خشکی در گندم نان [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • خصوصیات کیفی بررسی تاثیر میزان پروتئین دانه در بروز خواص کیفی چهار رقم گندم نان در رابطه با ژنوتیپ گلوتنین های سنگین در آنها [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • خصوصیات لاشه اثر سطح و منبع چربی جیره بر عملکرد پروار گوساله های نر کردی [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • خوابانیدن کپه ای ریشه زایی اخه های گردوی ایرانی از طریق خوابانیدن کپه ای [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • خوکچه هندی اثر دگزامتازون بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک و ترکیب لاشه د رخوکچه هندی [دوره 32، شماره 3، 1380]

د

 • دابلد هاپلوئید بررسی پاسخ به کشت بساک درتعدادی از ارقام گندم بهاره ایرانی ‹Triticum aestivum L. › [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • دانسیته نوری تأثیر ویژگیهای فرآیند اسمزی بر خصوصیات کیفی برگه های سیب زرد لبنانی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • دانسیته نوری حل معادله جریان متغیر مکانی به وسیله روش ریاضی آشفتگی و تخمین ضریب تصحیح اندازه حرکت در این نوع جریان [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • دانشجویان کشاورزی بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان سال اول و چهارم دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به رشته تحصیلی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • دریاچه هامون نقش سازه های ترویجی تاثیر گذار در جلب مشارکت نی داران در احیای نی زارهای دریاچه هامون [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • درجه روزهای رشد بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر فنولوژی دو هیبرید متوسط رس ذرت [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • دگزامتازون اثر دگزامتازون بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک و ترکیب لاشه د رخوکچه هندی [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • دمای پایین بالاتر از نقطه انجماد اثر توام درجه حرارت و ساکارز بر سرما سختی و بیان ژنهای القا شونده در برابر سرما در کشتهای سلول و کالوس جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • دوره بحرانی تاثیر زمان وجین برترکیب گونه ای ،تراکم ووزن خشک، علف های هرز در سویا‹Glycine max L. Merr › [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • دوره رشد مناسب بودن سنین مختلف مگس سفید گلخانه Trialeurodes vaporaiorum Westwood برای (Hym.Aphelinidae) Encarsia inaron (Walker) [دوره 32، شماره 2، 1380]

ذ

 • ذخیره سازی طولانی ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج(Oryza sative L.) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • ذخیره وراثتی بررسی گیاگانی رویشگاههای گندم «تائودار» در ایران [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • ذرات خاک ارزیابی مدل کمپیل برای تعیین منحنی خصوصیات آب خاک [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • ذرت شیرین اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 32، شماره 4، 1380]

ر

 • رسیدن بررسی اثر تراکم بوته بر زمان رسیدگی تکنولوژیک سه رقم چغندرقند [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • رسوب بررسی کارایی مدل های EPM وMPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخیز طالقان به کمک GIS [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • رشته تحصیلی بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان سال اول و چهارم دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به رشته تحصیلی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • رشد پیش بینی شده عرضه پول بررسی تاثیر افزایش نقدینگی بر تولید بخش کشاورزی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • رشد پیش بینی نشده عرضه پول بررسی تاثیر افزایش نقدینگی بر تولید بخش کشاورزی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • رشد لوله گرده تاثیر عنصر بر بر گرده افشانی و باروری در ارقام انگور بی دانه سفید و عسکری [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • ریشه زایی ریشه زایی اخه های گردوی ایرانی از طریق خوابانیدن کپه ای [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • رقم بررسی اثر رقم و زمان برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه به عنوان کشت دوم در رشت [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • رقم عکس العمل ارقام کلزا به تنش آب [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • رگرسیون گام به گام بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی گلرنگ [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • رگرسیون مرحله ای بررسی منابع مرفولوژیکی عملکرد ذرت از طریق تجزیه علیت [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • رگه جایگزین تعییین کروموزوم هایموثر در مقاومت به سرما ا استفاده از رگه های جایگزین در گندم زمستانه [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • رگه های جایگزین کروموزومها و تعداد ژنهای کنترل کننده تاریخ خوشه دهی و وزن هزار دانه با استفاده از رگه های جایگزین در گندم [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • روی اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی بر تشکیل میوه بادام [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • روی اثر محلول پاشی با نیتروژن ، بور و روی بر کمیت و کیفیت میوه زیتون [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • روش MOTAD بررسی آثار تغییرات قیمت بر الگوی کشت محصولات مهم زراعی استان خراسان [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • روش حل آشفتگی حل معادله جریان متغیر مکانی به وسیله روش ریاضی آشفتگی و تخمین ضریب تصحیح اندازه حرکت در این نوع جریان [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • روش ها ورسانه های ارتباطی جریان انتقال اطلاعات مربوط به فن آوری های دامپروری در استان آذربایجان شرقی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • روغن اثر کود نیتروژن وآبیاری بر باروری ‹رشد، عملکرد دانه ومواد موثره ›کتان روغنی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • روغن اثر محلول پاشی با نیتروژن ، بور و روی بر کمیت و کیفیت میوه زیتون [دوره 32، شماره 4، 1380]

ز

 • زیتون اثر محلول پاشی با نیتروژن ، بور و روی بر کمیت و کیفیت میوه زیتون [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • زیست سنجی بررسی حساسیت جمعیت های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hom.: psyllidae) به حشره کش فوزالون در استان کرمان [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • زمان برداشت بررسی اثر رقم و زمان برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه به عنوان کشت دوم در رشت [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • زمان وجین تاثیر زمان وجین برترکیب گونه ای ،تراکم ووزن خشک، علف های هرز در سویا‹Glycine max L. Merr › [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • زنگ قهوه ای ژنتیک بیماری زایی puccinia recondite f.sp. tritici‘عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم [دوره 32، شماره 3، 1380]

ژ

 • ژرم پلاسم تجزیه کلاستر ارقام کلکسیون سویای ایران و به دست آوردن توابع محیطی مربوط به آنها [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • ژرم پلاسم ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج(Oryza sative L.) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • ژنتیک کمی پاسخ به یک دوره گزینش دو جانبه برای قابلیت هضم و قندهای محلول در آب در چچم دائمی (Lolium perenne) تحت شرایط گلخانه ای [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • ژن های القا شونده درمقابل سرما اثر توام درجه حرارت و ساکارز بر سرما سختی و بیان ژنهای القا شونده در برابر سرما در کشتهای سلول و کالوس جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • ژن های بیماریزایی ژنتیک بیماری زایی puccinia recondite f.sp. tritici‘عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم [دوره 32، شماره 3، 1380]

س

 • سازه های ترویجی نقش سازه های ترویجی تاثیر گذار در جلب مشارکت نی داران در احیای نی زارهای دریاچه هامون [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • ساکارز بررسی اثر نوع و غلظت قندها بر میزان تولید تاکسول در کشت بافت سرخدار Taxus baccata L. [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • سال اول بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان سال اول و چهارم دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به رشته تحصیلی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • سال چهارم بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان سال اول و چهارم دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به رشته تحصیلی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • سیب اثر محلول پاشی برگی برخی ریز مغذی ها و انبار سرد بر کیفیت میوه سیب گلدن دلیشز [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • سرخدار بررسی اثر نوع و غلظت قندها بر میزان تولید تاکسول در کشت بافت سرخدار Taxus baccata L. [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • سرخرطومی حنایی خرما ترجیح میزبانی سوسک سر خرطومی حنایی خرما،Rhyncophorus ferrugineus Oliv. ‹روی ارقام مهم خرمای بلوچستان ایران در شرایط صحرایی› [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • سرعت رشد بررسی منابع مرفولوژیکی عملکرد ذرت از طریق تجزیه علیت [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • سرمادهی القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • سرما سختی اثر توام درجه حرارت و ساکارز بر سرما سختی و بیان ژنهای القا شونده در برابر سرما در کشتهای سلول و کالوس جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • سیستم معادلات تقاضای سهم تحلیل ساختار تولید و معادلات تقاضای آب گندم آْبی در ایران [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • سویا تاثیر زمان وجین برترکیب گونه ای ،تراکم ووزن خشک، علف های هرز در سویا‹Glycine max L. Merr › [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • سوسپانسیون سلولی ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج(Oryza sative L.) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما [دوره 32، شماره 4، 1380]

ش

 • شات بری اثر محلول پاشی با نیتروژن ، بور و روی بر کمیت و کیفیت میوه زیتون [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • شاخص انتخاب کاربرد چهار نوع شاخص انتخاب جهت افزایش عملکرد دانه اقام کندم نان ‹Triticum aestivum L.› [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • شاخص قیمت بررسی تاثیر افزایش نقدینگی بر تولید بخش کشاورزی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • شاخص های رشد عکس العمل ارقام کلزا به تنش آب [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • شاخص های مقاومت به خشکی انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های نخود [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • شته روسی غربال گلخانه ای 58 رقم گندم ویک رقم چاودارویک رقم ترتیکاله در مرحله گیاهچه ای برای تعیین نسبت مقاومت آنها به شته روسی گندم Diuraphis noxia:(Mordvilko) [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • شته مرکبات انتقال ویروس تریستیزای مرکبات توسط مهم ترین شته های مرکبات در مازندران [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • شیر پس چرخ تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا (پاروین) [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • شش ردیفه بررسی خصوصیات زراعی و یبوشیمیایی ارقام جو [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • شمارش کروموزومی القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • شوری نسبت K+/Na+ و انتقال انتخابی یونها در واکنش به تنش شوری در گندم [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • شوری واکنش دو رقم گندم از نظر جذب و توزیع فسفر در برابر تنش شوری [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • شوری بررسی اثر شوری ناشی از کلرور سدیم برروی جذب وانتقال عناصر در پنج رقم خربزه بومی ایران [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • شوری پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک های شور دشت تبریز ورابطه آن با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • شوری واکنش توزیع کربوهیدراتهای دو رقم گندم در برابر تنش شوری [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • شوری وقلیاییت خاک پیامد آبیاری با پسآب پالایشگاه فاضلاب شمال اصفهان بربرخی از ویژگی های شیمیایی خاک های ناحیه برخوار [دوره 32، شماره 1، 1380]

ض

 • ضرایب همبستگی بررسی منابع مرفولوژیکی عملکرد ذرت از طریق تجزیه علیت [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • ضریب تصحیح اندازه حرکت حل معادله جریان متغیر مکانی به وسیله روش ریاضی آشفتگی و تخمین ضریب تصحیح اندازه حرکت در این نوع جریان [دوره 32، شماره 4، 1380]

ط

 • طالقان بررسی کارایی مدل های EPM وMPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخیز طالقان به کمک GIS [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • طراحی صافی زهکشی مقایسه معیارهای طراحی صافی های زهکشی به روش U.S.B.R, S.C.S با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • طول دوره پرورش تعیین طول دوره بهینه پرورش میگو با استفاده از مدلهای رشد [دوره 32، شماره 3، 1380]

ع

 • عدس اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر صفات مهم زراعی عدس در منطقه کرج [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • علائم ظاهری اکسایش و کاهش بررسی تغییرات پتانسیل اکسایش و کاهش در اراضی شالیکاری، روی لندفرمهای مختلف شرق گیلان [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • علف هرز تاثیر زمان وجین برترکیب گونه ای ،تراکم ووزن خشک، علف های هرز در سویا‹Glycine max L. Merr › [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • عملکرد بررسی خصوصیات زراعی و یبوشیمیایی ارقام جو [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • عملکرد بررسی صفات مرفوفیزیولوژیکی گندم نان و رابطه آنها با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • عملکرد پروار اثر سطح و منبع چربی جیره بر عملکرد پروار گوساله های نر کردی [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • عملکرد دانه کاربرد چهار نوع شاخص انتخاب جهت افزایش عملکرد دانه اقام کندم نان ‹Triticum aestivum L.› [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • عملکرد دانه اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر صفات مهم زراعی عدس در منطقه کرج [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • عملکرد دانه اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • عملکرد دانه و اجزای آن بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر فنولوژی دو هیبرید متوسط رس ذرت [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • عملکرد و اجزای آن اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزای پاییزه [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • عملکرد و اجزای عملکرد بررسی اثر رقم و زمان برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه به عنوان کشت دوم در رشت [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • عناصر سنگین خاک. پیامد آبیاری با پسآب پالایشگاه فاضلاب شمال اصفهان بربرخی از ویژگی های شیمیایی خاک های ناحیه برخوار [دوره 32، شماره 1، 1380]

غ

 • غالبیت بررسی اثر ژن ها در کنترل صفات کمی ارقام برنج [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • غربال گلخانه ای غربال گلخانه ای 58 رقم گندم ویک رقم چاودارویک رقم ترتیکاله در مرحله گیاهچه ای برای تعیین نسبت مقاومت آنها به شته روسی گندم Diuraphis noxia:(Mordvilko) [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • غلظت ساکارز اثر توام درجه حرارت و ساکارز بر سرما سختی و بیان ژنهای القا شونده در برابر سرما در کشتهای سلول و کالوس جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 32، شماره 2، 1380]

ف

 • فاضلاب تصفیه شده بررسی اثر آبیاری با فاضلاب ( پساب) بر عملکرد کمی و کیفی محصول گندم [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • فاضلاب در کشاورزی بررسی اثر آبیاری با فاضلاب ( پساب) بر عملکرد کمی و کیفی محصول گندم [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • فرآیند آبگیری اسمزی سیب زرد لبنانی تأثیر ویژگیهای فرآیند اسمزی بر خصوصیات کیفی برگه های سیب زرد لبنانی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • فرسایش بررسی کارایی مدل های EPM وMPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخیز طالقان به کمک GIS [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • فسفر واکنش دو رقم گندم از نظر جذب و توزیع فسفر در برابر تنش شوری [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • فسفر اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر صفات مهم زراعی عدس در منطقه کرج [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • فسفر بررسی اثرات مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر رشد و نمو ، عملکرد و میزان ماده موثره هیپریسین در گل راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • فنجانی شدن برگ انتقال ویروس تریستیزای مرکبات توسط مهم ترین شته های مرکبات در مازندران [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • فنولوژی تأثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه ای چند گونه مرتعی [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • فوزالون بررسی حساسیت جمعیت های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hom.: psyllidae) به حشره کش فوزالون در استان کرمان [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • فون معرفی سه خانواده از کنه های راسته نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) گزارش جدید برای فون ایران [دوره 32، شماره 4، 1380]

ق

 • قارچ های میکوریز آربوسکولار پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک های شور دشت تبریز ورابطه آن با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک [دوره 32، شماره 1، 1380]

ک

 • کاربرد اسید بوریک تاثیر عنصر بر بر گرده افشانی و باروری در ارقام انگور بی دانه سفید و عسکری [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • کالوس القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • کا لوس اثر توام درجه حرارت و ساکارز بر سرما سختی و بیان ژنهای القا شونده در برابر سرما در کشتهای سلول و کالوس جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • کتان روغنی اثر کود نیتروژن وآبیاری بر باروری ‹رشد، عملکرد دانه ومواد موثره ›کتان روغنی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • کربوهیدراتها واکنش توزیع کربوهیدراتهای دو رقم گندم در برابر تنش شوری [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • کرم ساقه خوار نواری ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم های برنج استان گیلان نسبت به کرم ساقه خوار نواری برنج [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • کرم ساقه خوار نواری ارزیابی مقاومت ارقام برنج نسبت به کرم ساقه خوار نواری در شرایط آزمایشگاه [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • کروموزوم کروموزومها و تعداد ژنهای کنترل کننده تاریخ خوشه دهی و وزن هزار دانه با استفاده از رگه های جایگزین در گندم [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • کشت بافت بررسی اثر نوع و غلظت قندها بر میزان تولید تاکسول در کشت بافت سرخدار Taxus baccata L. [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • کشت بساک بررسی پاسخ به کشت بساک درتعدادی از ارقام گندم بهاره ایرانی ‹Triticum aestivum L. › [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • کشش های عرضه تحلیل ساختار تولید و معادلات تقاضای آب گندم آْبی در ایران [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • کیفیت علوفه پاسخ به یک دوره گزینش دو جانبه برای قابلیت هضم و قندهای محلول در آب در چچم دائمی (Lolium perenne) تحت شرایط گلخانه ای [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • کیفیت علوفه تأثیر مراحل مختلف فنولوژیک و عوامل اکولوژیک بر روی کیفیت علوفه ای چند گونه مرتعی [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • کلروفیل بررسی اثرات مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر رشد و نمو ، عملکرد و میزان ماده موثره هیپریسین در گل راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • کلزا عکس العمل ارقام کلزا به تنش آب [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • کلزای پاییزه بررسی اثر رقم و زمان برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه به عنوان کشت دوم در رشت [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • کلزای پاییزه اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزای پاییزه [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • کنه ها معرفی سه خانواده از کنه های راسته نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) گزارش جدید برای فون ایران [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • کود ازت اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم کلزای پاییزه [دوره 32، شماره 4، 1380]

گ

 • گیاهان شورپسند پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک های شور دشت تبریز ورابطه آن با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • گیاهان غیرشورپسند پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک های شور دشت تبریز ورابطه آن با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • گیاهچه های مرکبات بیماری زالی یا سفید شدن گیاهچه های مرکبات (Albinism) سید مهدی بنی هاشمیان، سید جواد زاد، قربانعلی حجا رود، [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • گاوهای شیری تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • گردوی ایرانی ریشه زایی اخه های گردوی ایرانی از طریق خوابانیدن کپه ای [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • گره زایی تاثیر مایه زنی باکتری و سطوح مختلف نیتروژن در رشد و گره زایی ارقام یونجه [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • گروه بندی تجزیه کلاستر ارقام کلکسیون سویای ایران و به دست آوردن توابع محیطی مربوط به آنها [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • گزارش جدید معرفی سه خانواده از کنه های راسته نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) گزارش جدید برای فون ایران [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • گزینش دو جانبه پاسخ به یک دوره گزینش دو جانبه برای قابلیت هضم و قندهای محلول در آب در چچم دائمی (Lolium perenne) تحت شرایط گلخانه ای [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • گل راعی بررسی اثرات مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر رشد و نمو ، عملکرد و میزان ماده موثره هیپریسین در گل راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • گلرنگ بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی گلرنگ [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • گلرنگ بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومی گلرنگ ایران [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • گلرنگ بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مخلف گلرنگ با استفاده از روش RAPD-PCR [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • گلوتنین های سنگین بررسی تاثیر میزان پروتئین دانه در بروز خواص کیفی چهار رقم گندم نان در رابطه با ژنوتیپ گلوتنین های سنگین در آنها [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • گلوکز و فروکتوز بررسی اثر نوع و غلظت قندها بر میزان تولید تاکسول در کشت بافت سرخدار Taxus baccata L. [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • گندم بررسی اثر آبیاری با فاضلاب ( پساب) بر عملکرد کمی و کیفی محصول گندم [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • گندم نسبت K+/Na+ و انتقال انتخابی یونها در واکنش به تنش شوری در گندم [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • گندم واکنش دو رقم گندم از نظر جذب و توزیع فسفر در برابر تنش شوری [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • گندم ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با نشانگرهای AFLP [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • گندم ژنتیک بیماری زایی puccinia recondite f.sp. tritici‘عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • گندم بررسی پاسخ به کشت بساک درتعدادی از ارقام گندم بهاره ایرانی ‹Triticum aestivum L. › [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • گندم کروموزومها و تعداد ژنهای کنترل کننده تاریخ خوشه دهی و وزن هزار دانه با استفاده از رگه های جایگزین در گندم [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • گندم واکنش توزیع کربوهیدراتهای دو رقم گندم در برابر تنش شوری [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • گندم بررسی صفات مرفوفیزیولوژیکی گندم نان و رابطه آنها با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • گندم ارزیابی شاخص های مقومت به خشکی در گندم نان [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • گندم نان بررسی تاثیر میزان پروتئین دانه در بروز خواص کیفی چهار رقم گندم نان در رابطه با ژنوتیپ گلوتنین های سنگین در آنها [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • گندم نان تجزیه QTL صفات مقاومت به سرما وتاریخ خوشه دهی در گندم ،با استفاده از هاپلوئیدهای دوبل شده [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • گندم نان کاربرد چهار نوع شاخص انتخاب جهت افزایش عملکرد دانه اقام کندم نان ‹Triticum aestivum L.› [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • گندم وحشی بررسی گیاگانی رویشگاههای گندم «تائودار» در ایران [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • گندم وحشی اثر نگاری پروتئینی جمعیت های گندم تائودار در ایران [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • گوساله نر پرواری اثر سطح و منبع چربی جیره بر عملکرد پروار گوساله های نر کردی [دوره 32، شماره 3، 1380]

م

 • مافوق سرما ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج(Oryza sative L.) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • مایه زنی باکتری ریزوبیوم تاثیر مایه زنی باکتری و سطوح مختلف نیتروژن در رشد و گره زایی ارقام یونجه [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • محیط MS القای رشد مجدد کالوسهای غیر فعال شده و بررسی تنوع سوماکلونی در ارقام جو [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • محلول پاشی اثر محلول پاشی برگی برخی ریز مغذی ها و انبار سرد بر کیفیت میوه سیب گلدن دلیشز [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • محلول پاشی اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی بر تشکیل میوه بادام [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • محلول پاشی اثر محلول پاشی با نیتروژن ، بور و روی بر کمیت و کیفیت میوه زیتون [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • مدل بررسی کارایی مدل های EPM وMPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخیز طالقان به کمک GIS [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • مدل توبیت کاربرد مدل اقتصاد سنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن در تعیین عوامل موثر بر کشت چغندر قند در استان خراسان [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • مدل حیوانی تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • مدلهای رشد تعیین طول دوره بهینه پرورش میگو با استفاده از مدلهای رشد [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • مدل هکمن کاربرد مدل اقتصاد سنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن در تعیین عوامل موثر بر کشت چغندر قند در استان خراسان [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • مرفوفیزیولوژیکی بررسی صفات مرفوفیزیولوژیکی گندم نان و رابطه آنها با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • مرگ و میر مناسب بودن سنین مختلف مگس سفید گلخانه Trialeurodes vaporaiorum Westwood برای (Hym.Aphelinidae) Encarsia inaron (Walker) [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • میزان پروتئین دانه بررسی تاثیر میزان پروتئین دانه در بروز خواص کیفی چهار رقم گندم نان در رابطه با ژنوتیپ گلوتنین های سنگین در آنها [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • میزان رشد اثر دگزامتازون بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک و ترکیب لاشه د رخوکچه هندی [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • مس اثر محلول پاشی برگی برخی ریز مغذی ها و انبار سرد بر کیفیت میوه سیب گلدن دلیشز [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • مشارکت نقش سازه های ترویجی تاثیر گذار در جلب مشارکت نی داران در احیای نی زارهای دریاچه هامون [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • مشخصات آب خاک ارزیابی مدل کمپیل برای تعیین منحنی خصوصیات آب خاک [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • مصرف خوراک اثر دگزامتازون بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک و ترکیب لاشه د رخوکچه هندی [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • مقاومت ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم های برنج استان گیلان نسبت به کرم ساقه خوار نواری برنج [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • مقاومت غربال گلخانه ای 58 رقم گندم ویک رقم چاودارویک رقم ترتیکاله در مرحله گیاهچه ای برای تعیین نسبت مقاومت آنها به شته روسی گندم Diuraphis noxia:(Mordvilko) [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • مقاومت ارزیابی مقاومت ارقام برنج نسبت به کرم ساقه خوار نواری در شرایط آزمایشگاه [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • مقاومت ارزیابی شاخص های مقومت به خشکی در گندم نان [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • مقاومت به سرما تجزیه QTL صفات مقاومت به سرما وتاریخ خوشه دهی در گندم ،با استفاده از هاپلوئیدهای دوبل شده [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • مقاومت به شوری پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک های شور دشت تبریز ورابطه آن با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • مقاومت در برابر حشره کش ها بررسی حساسیت جمعیت های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hom.: psyllidae) به حشره کش فوزالون در استان کرمان [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • مکش ورود هوا ارزیابی مدل کمپیل برای تعیین منحنی خصوصیات آب خاک [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • مناسب بودن میزبان مناسب بودن سنین مختلف مگس سفید گلخانه Trialeurodes vaporaiorum Westwood برای (Hym.Aphelinidae) Encarsia inaron (Walker) [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • منگنز اثر محلول پاشی برگی برخی ریز مغذی ها و انبار سرد بر کیفیت میوه سیب گلدن دلیشز [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • موتور الکتریکی کاربرد روش تحلیل واریانس عاملی در ارزیابی اثرات نوع موتور پمپ، روش آبیاری واندازه ی زمین بر هزینه ی آبیاری: مطالعه ی موردی گندم آبی در شهرستان شیراز [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • موتور دیزلی کاربرد روش تحلیل واریانس عاملی در ارزیابی اثرات نوع موتور پمپ، روش آبیاری واندازه ی زمین بر هزینه ی آبیاری: مطالعه ی موردی گندم آبی در شهرستان شیراز [دوره 32، شماره 1، 1380]

ن

 • نان ارزیابی شاخص های مقومت به خشکی در گندم نان [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • نیتروژن اثر کود نیتروژن وآبیاری بر باروری ‹رشد، عملکرد دانه ومواد موثره ›کتان روغنی [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • نیتروژن تاثیر مایه زنی باکتری و سطوح مختلف نیتروژن در رشد و گره زایی ارقام یونجه [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • نیتروژن اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر صفات مهم زراعی عدس در منطقه کرج [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • نیتروژن اثر محلول پاشی با نیتروژن ، بور و روی بر کمیت و کیفیت میوه زیتون [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • نیتروژن فنولوژی بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر فنولوژی دو هیبرید متوسط رس ذرت [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • نخل وحشی ترجیح میزبانی سوسک سر خرطومی حنایی خرما،Rhyncophorus ferrugineus Oliv. ‹روی ارقام مهم خرمای بلوچستان ایران در شرایط صحرایی› [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • نخود انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های نخود [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • نسبت K+/Na+ نسبت K+/Na+ و انتقال انتخابی یونها در واکنش به تنش شوری در گندم [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • نسبت منفعت به هزینه کاربرد روش تحلیل واریانس عاملی در ارزیابی اثرات نوع موتور پمپ، روش آبیاری واندازه ی زمین بر هزینه ی آبیاری: مطالعه ی موردی گندم آبی در شهرستان شیراز [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • نشانگرهای مولکولی ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با نشانگرهای AFLP [دوره 32، شماره 3، 1380]
 • نگرش بررسی و مقایسه نگرش دانشجویان سال اول و چهارم دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به رشته تحصیلی [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • نهان استیگمایان (Oribatida) معرفی سه خانواده از کنه های راسته نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) گزارش جدید برای فون ایران [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • نورذرن بلاتینگ اثر توام درجه حرارت و ساکارز بر سرما سختی و بیان ژنهای القا شونده در برابر سرما در کشتهای سلول و کالوس جو (Hordeum vulgare L.) [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • نوسانات قیمت بررسی آثار تغییرات قیمت بر الگوی کشت محصولات مهم زراعی استان خراسان [دوره 32، شماره 1، 1380]

و

 • وTrialeurodes vaporaiarum مناسب بودن سنین مختلف مگس سفید گلخانه Trialeurodes vaporaiorum Westwood برای (Hym.Aphelinidae) Encarsia inaron (Walker) [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • وراثت پذیری تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • وراثت پذیری بررسی اثر ژن ها در کنترل صفات کمی ارقام برنج [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • وراثت پذیری پاسخ به یک دوره گزینش دو جانبه برای قابلیت هضم و قندهای محلول در آب در چچم دائمی (Lolium perenne) تحت شرایط گلخانه ای [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • ویروس موزائیک چغندرقند خالص سازی وتعیین غلظت دوویروس عامل موزائیک روی چغندر قند در منطقه کرج [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • ویروس موزائیک خیار خالص سازی وتعیین غلظت دوویروس عامل موزائیک روی چغندر قند در منطقه کرج [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • وزن تک دانه اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • وزن دانه کروموزومها و تعداد ژنهای کنترل کننده تاریخ خوشه دهی و وزن هزار دانه با استفاده از رگه های جایگزین در گندم [دوره 32، شماره 2، 1380]

ه

 • هاپلوئید بررسی پاسخ به کشت بساک درتعدادی از ارقام گندم بهاره ایرانی ‹Triticum aestivum L. › [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • هاپلوئید دوبل شده تجزیه QTL صفات مقاومت به سرما وتاریخ خوشه دهی در گندم ،با استفاده از هاپلوئیدهای دوبل شده [دوره 32، شماره 1، 1380]
 • هیبریداسیون تجزیه کلاستر ارقام کلکسیون سویای ایران و به دست آوردن توابع محیطی مربوط به آنها [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • هیبریدهای سینگل کراس متوسط رس ذرت بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر فنولوژی دو هیبرید متوسط رس ذرت [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • هیپریسین بررسی اثرات مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر رشد و نمو ، عملکرد و میزان ماده موثره هیپریسین در گل راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 32، شماره 4، 1380]
 • همبستگی صفات بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی گلرنگ [دوره 32، شماره 2، 1380]
 • هوردئین بررسی خصوصیات زراعی و یبوشیمیایی ارقام جو [دوره 32، شماره 4، 1380]

ی

 • یونجه تاثیر مایه زنی باکتری و سطوح مختلف نیتروژن در رشد و گره زایی ارقام یونجه [دوره 32، شماره 2، 1380]