نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اترل اثر اتفن‘ کلرید سدیم و اسید استیک بر روی کیفیت خرمای مضافتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اتفن وCCC اثر اتفن و CCC بر کیفیت نهالهای بذری گوجه فرنگی رقم های ارلی اورباناورد کلود [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اثر متقابل انرژی جیره و ژنوتیپ ومصرف خوراک اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اثر متقابل ژنوتیپ * مکان* سال و پارامترهای پایداری مطالعه پایداری عملکرد ارقام کنجد در مناطق شمالی ایران با استفاده از روشهای مختلف آماری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اراضی زراعی ارزیابی اثرات فرسایش بر روی خصوصیات خاک و توان تولیدی اراضی زراعی در بخشی از حوزه آبخیز گرگان رود [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ارزیابی آب نشتی و آبیاری نشتی پنبه ارزیابی کمی وکیفی آب برگشتی در آبیاری نشتی پنبه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ارزش نانوایی شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ارزش نانوایی و الکتروفورز تعیین رابطه پروتئین های ذخیره ای دانه (گلوتنین) با ارزش نانوایی لاینهای پیشرفته گندم از طریق تکنیک الکتروفوز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ارقام پیاز اثرازت بر عملکرد ‘ کیفیت و قابلیت نگهداری ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در انبار [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ازت اثرازت بر عملکرد ‘ کیفیت و قابلیت نگهداری ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در انبار [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ازوسپیریلوم بررسی فراوانی و فعالیت از وسپیریلوم در برخی از خاکهای ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • استات بازی سرب وعیار چغندرقند روش نوین برای جایگزینی استات بازی سرب در تعیین عیار چغندرقند [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • استخوان وهلشتین اثرات تعادل کاتیون- آنیون جیره بر توان پرواری ‘ خصوصیات لاشه و استخوان گوساله های نر هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اسیدیته قابل اندازه گیری بررسی تغییرات صفات کمی وکیفی دو رقم انگور فخری شاهرودی و کشمکش بیدانه در طول دوره نگهداری در سردخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اسید جبیرلیک تأثیر کاربرد اسید جیبرلیک در رشد ونمو دانهال های بنه و کلخوک [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اسیدهای امینه اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتیینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اسیدهای آمینه وجوجه گوشتی استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اعتبارات کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات رسمی ونحوه تأثیرگذاری آن بر تولیدات کشاورزی ‘«مطالعه موردی» [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اکامت وگیلاس بررسی باقیمانده دو حشره کش زولون واکامت در میوه گیلاس [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • الکتروفورز شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • الکترولیت و PH خون اثرات فیزیولوژیکی کلرید آمونیوم‘ کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم +کلرید پتاسیم بر الکترولیتها‘ PH خون ومیزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • الگوی اجتماعی الگوی اجتماعی وکارآیی سنجی فعالیتهای ترویجی موثر درکنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج در سال زراعی 73-1372 (درمنطقه شرق استان مازندران) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • امتزاج پروتوپلاست کشت تعلیق سلولی‘جداسازی وامتزاج پروتوپلاست دوگونه بی بذر پرتقال واشنگتن ناول و نارنگی انشو [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • انبان تجمع و تحرک مجد کربوهیدراتهای غیرساختاری ساقه در ایزولاینهای گندم بهاره تحت تنش کمبود آب [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اندازه بذر اثرات مقادیر مختلف نیتروژن در گیاه مادری و اندازه بذر بر حفظ قدرت جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم سورگوم دانه ای ‍‌‌‍[Sorghum bicolor (L.)Moench] [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اندامهای رویشی وغوزه اثر فاصله ردیف کاشت وتراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • انرژی جیره اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • انگور بررسی تغییرات صفات کمی وکیفی دو رقم انگور فخری شاهرودی و کشمکش بیدانه در طول دوره نگهداری در سردخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • انگورکشمشی بیدانه بررسی تغییرات صفات کمی وکیفی دو رقم انگور فخری شاهرودی و کشمکش بیدانه در طول دوره نگهداری در سردخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اوره اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]

ب

 • بادام تأثیر نوع محیط کشت بر جوانه زنی دانه گرده بادام درکشت In-vitro [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • بارانی وشیاری اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی وشیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • باززایی بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • باقیمانده حشره کش بررسی باقیمانده دو حشره کش زولون واکامت در میوه گیلاس [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • باکتریهای لاکتیکی و پروتئولیز مطالعه تأثیرباکتریهای لاکتیکی حرارت دیده بر روی سرعت پروتئولیز پنیر سفید آب – نمکی ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • بالک انتخابی مقایسه لاین های نسل هشتم حاصل از سه روش گزینش بالک در گندم نان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • بالک کامل مقایسه لاین های نسل هشتم حاصل از سه روش گزینش بالک در گندم نان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • بالک ناقص مقایسه لاین های نسل هشتم حاصل از سه روش گزینش بالک در گندم نان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • بتا گلوکانیز روشهای مختلف فرآوری جو در تغدیه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • بتاگلوگان روشهای مختلف فرآوری جو در تغدیه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • برنج تجزیه پایداری ارقام برنج در برخی نقاط استان گیلان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • برنج بررسی کاهش ضایعات درمراحل تبدیل شلتوک به برنج سفید [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • برنج و تجزیه علیت مطالعه همبستگی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت در برنج [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • بیمه تأثیر بیمه برکارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان: کاربرد تابع مرزی تصادفی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • بنه وکلخونک تأثیر کاربرد اسید جیبرلیک در رشد ونمو دانهال های بنه و کلخوک [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • بهره وری بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات رسمی ونحوه تأثیرگذاری آن بر تولیدات کشاورزی ‘«مطالعه موردی» [دوره 4، شماره 0، 1377]

پ

 • پایداری تجزیه پایداری ارقام برنج در برخی نقاط استان گیلان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پارامترهای ژنتیکی برآورد پارامترهای ژنتیکی ومحیطی موثر بر صفات قبل از شیرگیری بره های لری بختیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پاسخ برنج به پتاسیم بررسی پاسخ برنج به کود پتاسیم در خاکهای شالیزاری شمال ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پتاسیم درخاکهای شالیزاری بررسی پاسخ برنج به کود پتاسیم در خاکهای شالیزاری شمال ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پتاسیم غیر تبادلی بررسی پاسخ برنج به کود پتاسیم در خاکهای شالیزاری شمال ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پدیده انسداد بررسی صحرایی و آزمایشگاهی تغییرات سرعت نفوذ آب به خاک در اثر مواد معلق موجود در آب درطرحهای تغذیه مصنوعی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پرواری اثرات تعادل کاتیون- آنیون جیره بر توان پرواری ‘ خصوصیات لاشه و استخوان گوساله های نر هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پروتئین اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتیینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پروتئین اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پروتئین دانه و جذب ازت تغییرات ازت در بافت رویشی و رابطه آن با پروتئین دانه در گندم [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پروتئینهای ذخیره ای شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پروتئین های ذخیره ای تعیین رابطه پروتئین های ذخیره ای دانه (گلوتنین) با ارزش نانوایی لاینهای پیشرفته گندم از طریق تکنیک الکتروفوز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پروتئین و تاریخ کاشت بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد‘ اجزاء آن و درصد پروتیین خام ماش [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پژمردگی فوزاریومی ومیخک تأثیر مقاومت ارقام وکاربرد سموم قارچ کش درمهار بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پسته وحاصلخیزی و تولید اندازه گیری بهره وری مهمترین عوامل موثر بر تولید پسته درشهرستان اردکان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پلی اتیلن بررسی مشخصات فنی لوله های پلی اتیلین ساخت ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پنبه اثر فاصله ردیف کاشت وتراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پنبه اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی وشیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پنیر آب –نمکی مطالعه تأثیرباکتریهای لاکتیکی حرارت دیده بر روی سرعت پروتئولیز پنیر سفید آب – نمکی ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پینه زایی بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پوشش کانال و کانالهای آبیاری استفاده از موزاییک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]

ت

 • تاریخ خوشه دهی تعیین کروموزوم های حامل ژن های کنترل کننده در تاریخ خوشه دهی با استفاده از رگه های جایگزین کروموزومی متقابل در گندم زمستانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تثبیت ازت مولکولی بررسی فراوانی و فعالیت از وسپیریلوم در برخی از خاکهای ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تجزیه به عامل ها بررسی رابطه عملکرد دانه با صفات کمی در 500 لاین گندم نان از طریق تجزیه به عامل ها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تحمل شوری بررسی تحمل 10 رقم انگور در غلظتهای مختلف نمک به صورت کلرور سدیم تحت شرایط [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تراش بررسی اثرات هرس و تنک میوه بر روی عملکرد و کیفیت میوه ارقام خربزه (Cucumis melo L.) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ترانزیندنتال وکرمان مقیاس کارایی مزارع کشاورزی درشهرستان کرمان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ترکیب پذیری بررسی ترکیب پذیری ونوع عمل ژن در لاین های کنجد(Sesamum indicum) سعدالله [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ترویج کشاورزی الگوی اجتماعی وکارآیی سنجی فعالیتهای ترویجی موثر درکنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج در سال زراعی 73-1372 (درمنطقه شرق استان مازندران) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تسریع رسانیدن مطالعه تأثیرباکتریهای لاکتیکی حرارت دیده بر روی سرعت پروتئولیز پنیر سفید آب – نمکی ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تشمع کبدی (سیروز) بررسی تولید «سیلیمارین» و «سیلیبین» درگیاه ماریتغال باکشت بذور وحشی و زراعی آن [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تعادل آنیون-کاتیون اثرات تعادل کاتیون- آنیون جیره بر توان پرواری ‘ خصوصیات لاشه و استخوان گوساله های نر هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تغذیه جوجه گوشتی اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تغذیه مصنوعی بررسی صحرایی و آزمایشگاهی تغییرات سرعت نفوذ آب به خاک در اثر مواد معلق موجود در آب درطرحهای تغذیه مصنوعی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تلاقی وکالوس بررسی فاکتورهای مختلف د رتولید گندم هاپلوئید از طریق تلاقی با ذرت [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تنش حرارتی و جوجه گوشتی اثرات فیزیولوژیکی کلرید آمونیوم‘ کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم +کلرید پتاسیم بر الکترولیتها‘ PH خون ومیزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تنش خشکی واکنش انتقال مجددماده خشک نسبت به خشکی و نیتروژن در شش رقم جو در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تنش خشکی اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتیینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تنش خشکی بررسی اثر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد بربرخی ویژگیهای مرفولوژیکی واجزای عملکرد آفتابگردان (رقم رکورد) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تنک میوه بررسی اثرات هرس و تنک میوه بر روی عملکرد و کیفیت میوه ارقام خربزه (Cucumis melo L.) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی کلکسیون گندم نان ایران در رابطه با صفات مورفولوژیک و طبقه بندی جغرافیایی و اقلیمی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • توان تولیدی ارزیابی اثرات فرسایش بر روی خصوصیات خاک و توان تولیدی اراضی زراعی در بخشی از حوزه آبخیز گرگان رود [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • توزیعات ترکیبی جملات اخلال و حداکثر درستنمایی اندازه گیری کارآیی فنی مزارع (مطالعه موردی دشت تبریز- آذرشهر) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • تولید بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات رسمی ونحوه تأثیرگذاری آن بر تولیدات کشاورزی ‘«مطالعه موردی» [دوره 4، شماره 0، 1377]

ث

 • ثابت انرژی پیوندی ویژگیهای جذب سطحی و واجذبی فسفر دربعضی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس [دوره 4، شماره 0، 1377]

ج

 • جامعه عملکرد بالا و پایین تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی دربرگ پسته [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جذب سدیم و انگور بررسی تحمل 10 رقم انگور در غلظتهای مختلف نمک به صورت کلرور سدیم تحت شرایط [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جذب سطحی ویژگیهای جذب سطحی و واجذبی فسفر دربعضی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جیره های رقیق شده اثر جیره های رقیق شده در دوره های آغازین و رشدی روی توان تولیدی وخصوصیات لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جو واکنش انتقال مجددماده خشک نسبت به خشکی و نیتروژن در شش رقم جو در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جو ارزیابی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور نسبت به بیماری سفیدک سطحی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جو روشهای مختلف فرآوری جو در تغدیه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جو تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جو آمونیاکی شده اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جوانه زنی تأثیر نوع محیط کشت بر جوانه زنی دانه گرده بادام درکشت In-vitro [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جوانه زنی اثرات مقادیر مختلف نیتروژن در گیاه مادری و اندازه بذر بر حفظ قدرت جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم سورگوم دانه ای ‍‌‌‍[Sorghum bicolor (L.)Moench] [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جو تف داده اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]

چ

 • چربی اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • چغندر قند روش نوین برای جایگزینی استات بازی سرب در تعیین عیار چغندرقند [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • چغندرقند و تغذیه نیمچه های گوشتی بررسی استفاده از ویناس چغندر قند در تغذیه نیمچه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]

ح

خ

 • خاک ارزیابی اثرات فرسایش بر روی خصوصیات خاک و توان تولیدی اراضی زراعی در بخشی از حوزه آبخیز گرگان رود [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • خاک ارزیابی برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاکهای گچی ومقایسه آن با روشهای متداول استاندارد [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • خاک سیمان استفاده از موزاییک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • خاکهای گچی رده بندی وخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای گچی جنوبغربی گیلانغرب [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • خاکهای گچی و آبشویی ارزیابی برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاکهای گچی ومقایسه آن با روشهای متداول استاندارد [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • خاک و سزیم 137 ارزیابی اثرات فرسایش بر روی خصوصیات خاک و توان تولیدی اراضی زراعی در بخشی از حوزه آبخیز گرگان رود [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • خربزه بررسی اثرات هرس و تنک میوه بر روی عملکرد و کیفیت میوه ارقام خربزه (Cucumis melo L.) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • خرمای مضافتی اثر اتفن‘ کلرید سدیم و اسید استیک بر روی کیفیت خرمای مضافتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی رده بندی وخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای گچی جنوبغربی گیلانغرب [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • خصوصیات لاشه اثرات تعادل کاتیون- آنیون جیره بر توان پرواری ‘ خصوصیات لاشه و استخوان گوساله های نر هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]

د

 • دای آلل ومقاومت ژنتیکی توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • دانه بندی خاک و رش شپارد تعیین منحنی مشخصه رطوبتی آب خاک و ضرائب هیدرولیکی خاک از رده دانه بندی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • دانه جو اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • دریس تغییر یافته تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی دربرگ پسته [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • دستگاه اندازه گیری طراحی وساخت دستگاه اندازه گیری عمق کارگاوآهنها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • دل آلل کراس وکنجد بررسی ترکیب پذیری ونوع عمل ژن در لاین های کنجد(Sesamum indicum) سعدالله [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • دما بررسی روند تغییرات دما و رطوبت در فرآیند پخت کیفی نان بربری در تنور الکتریکی [دوره 4، شماره 0، 1377]

ذ

 • ذرت بررسی فاکتورهای مختلف د رتولید گندم هاپلوئید از طریق تلاقی با ذرت [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ذرت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن در زراعت مخلوط ذرت و سویا [دوره 4، شماره 0، 1377]

ر

 • ریزنمونه بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رسانیدن مطالعه تأثیرباکتریهای لاکتیکی حرارت دیده بر روی سرعت پروتئولیز پنیر سفید آب – نمکی ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رسیدن اثر اتفن‘ کلرید سدیم و اسید استیک بر روی کیفیت خرمای مضافتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ریسک تأثیر بیمه برکارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان: کاربرد تابع مرزی تصادفی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ریسک گریزی و تابع مرزی تصادفی تأثیر بیمه برکارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان: کاربرد تابع مرزی تصادفی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رشد آغازین و رشد پایانی اثر جیره های رقیق شده در دوره های آغازین و رشدی روی توان تولیدی وخصوصیات لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رشد شاخه بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و مواد آلی نیتروژن دار بر رشد شاخه گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رشد گیاهچه و نیتروژن اثرات مقادیر مختلف نیتروژن در گیاه مادری و اندازه بذر بر حفظ قدرت جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم سورگوم دانه ای ‍‌‌‍[Sorghum bicolor (L.)Moench] [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رشد ونمو تأثیر کاربرد اسید جیبرلیک در رشد ونمو دانهال های بنه و کلخوک [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رطوبت بررسی روند تغییرات دما و رطوبت در فرآیند پخت کیفی نان بربری در تنور الکتریکی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رطوبت خاک تعیین منحنی مشخصه رطوبتی آب خاک و ضرائب هیدرولیکی خاک از رده دانه بندی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رقم بررسی اثرات هرس و تنک میوه بر روی عملکرد و کیفیت میوه ارقام خربزه (Cucumis melo L.) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رگرسیون گام به گام و صفات کمی بررسی رابطه عملکرد دانه با صفات کمی در 500 لاین گندم نان از طریق تجزیه به عامل ها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رگه های جایگزین کروموزومی تعیین کروموزوم های حامل ژن های کنترل کننده در تاریخ خوشه دهی با استفاده از رگه های جایگزین کروموزومی متقابل در گندم زمستانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • روش تلفیقی تشخیص و توصیه کودی (دریس) تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی دربرگ پسته [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • روغن پالم آثار ناشی از مصرف روغن پالم در لیپید انسان [دوره 4، شماره 0، 1377]

ز

 • زیتون بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • زراعت مخلوط تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن در زراعت مخلوط ذرت و سویا [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • زریک تمپ یوستیک و بافت رده بندی وخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای گچی جنوبغربی گیلانغرب [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • زمان کوددهی تأثیر سطوح متفاوت کود ازته و زمان مصرف آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره درشرایط محیطی تبریز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • زنگ زرد توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • زولون بررسی باقیمانده دو حشره کش زولون واکامت در میوه گیلاس [دوره 4، شماره 0، 1377]

س

 • سازگاری و عملکرد تجزیه پایداری ارقام برنج در برخی نقاط استان گیلان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سیاست قیمت گذاری بررسی اثرسیاست گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات در ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سدیم کلرید و اسید استیک اثر اتفن‘ کلرید سدیم و اسید استیک بر روی کیفیت خرمای مضافتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سطح بحرانی پتاسیم بررسی پاسخ برنج به کود پتاسیم در خاکهای شالیزاری شمال ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سطح زیرکشت بررسی اثرسیاست گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات در ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سفتی اثرازت بر عملکرد ‘ کیفیت و قابلیت نگهداری ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در انبار [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سفیدک سطحی تأثیرکشت درهم دو رقم گندم درکاهش بیماری سفیدک سطحی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سفیدک سطحی و ارزیابی ارزیابی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور نسبت به بیماری سفیدک سطحی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سیلیبین بررسی تولید «سیلیمارین» و «سیلیبین» درگیاه ماریتغال باکشت بذور وحشی و زراعی آن [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سیلیدیانین بررسی تولید «سیلیمارین» و «سیلیبین» درگیاه ماریتغال باکشت بذور وحشی و زراعی آن [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سیلیکریستین بررسی تولید «سیلیمارین» و «سیلیبین» درگیاه ماریتغال باکشت بذور وحشی و زراعی آن [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سیلیمارین بررسی تولید «سیلیمارین» و «سیلیبین» درگیاه ماریتغال باکشت بذور وحشی و زراعی آن [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سلولهای جنین زا و جنین زایی کشت تعلیق سلولی‘جداسازی وامتزاج پروتوپلاست دوگونه بی بذر پرتقال واشنگتن ناول و نارنگی انشو [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سویا و روش جایگزینی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن در زراعت مخلوط ذرت و سویا [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سورگوم اثرات مقادیر مختلف نیتروژن در گیاه مادری و اندازه بذر بر حفظ قدرت جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم سورگوم دانه ای ‍‌‌‍[Sorghum bicolor (L.)Moench] [دوره 4، شماره 0، 1377]

ش

 • شاخص تعدل تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی دربرگ پسته [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • شاهرودی بررسی تغییرات صفات کمی وکیفی دو رقم انگور فخری شاهرودی و کشمکش بیدانه در طول دوره نگهداری در سردخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • شیر اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • شلتوک بررسی کاهش ضایعات درمراحل تبدیل شلتوک به برنج سفید [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • شوری اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی وشیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • شوک حرارتی مطالعه تأثیرباکتریهای لاکتیکی حرارت دیده بر روی سرعت پروتئولیز پنیر سفید آب – نمکی ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]

ض

 • ضایعات و پولیش بررسی کاهش ضایعات درمراحل تبدیل شلتوک به برنج سفید [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ضرایب هیدرولیکی خاک تعیین منحنی مشخصه رطوبتی آب خاک و ضرائب هیدرولیکی خاک از رده دانه بندی [دوره 4، شماره 0، 1377]

ط

 • طبقه بندی جغرافیایی و تنوع اقلیمی بررسی تنوع ژنتیکی کلکسیون گندم نان ایران در رابطه با صفات مورفولوژیک و طبقه بندی جغرافیایی و اقلیمی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • طراحی طراحی وساخت دستگاه اندازه گیری عمق کارگاوآهنها [دوره 4، شماره 0، 1377]

ع

 • عصاره مخمر بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و مواد آلی نیتروژن دار بر رشد شاخه گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • عمل ژن بررسی ترکیب پذیری ونوع عمل ژن در لاین های کنجد(Sesamum indicum) سعدالله [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • عملکرد بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد‘ اجزاء آن و درصد پروتیین خام ماش [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • عملکرد اثرازت بر عملکرد ‘ کیفیت و قابلیت نگهداری ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در انبار [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • عملکرد جوجه های گوشتی اثر جیره های رقیق شده در دوره های آغازین و رشدی روی توان تولیدی وخصوصیات لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • عملکرد و کیفیت بررسی اثرات هرس و تنک میوه بر روی عملکرد و کیفیت میوه ارقام خربزه (Cucumis melo L.) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • عناصر غذایی (NBI) تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی دربرگ پسته [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • عوامل تولید اندازه گیری بهره وری مهمترین عوامل موثر بر تولید پسته درشهرستان اردکان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • عوامل محیطی برآورد پارامترهای ژنتیکی ومحیطی موثر بر صفات قبل از شیرگیری بره های لری بختیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]

ف

 • فرسایش ارزیابی اثرات فرسایش بر روی خصوصیات خاک و توان تولیدی اراضی زراعی در بخشی از حوزه آبخیز گرگان رود [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • فرم بیان و دامنه نرم تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی دربرگ پسته [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • فروکتان تجمع و تحرک مجد کربوهیدراتهای غیرساختاری ساقه در ایزولاینهای گندم بهاره تحت تنش کمبود آب [دوره 4، شماره 0، 1377]

ق

 • قارچ کش تأثیر مقاومت ارقام وکاربرد سموم قارچ کش درمهار بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • قلمه های نیمه خشبی بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • قهوه ای شدن و چروکیدگی بررسی تغییرات صفات کمی وکیفی دو رقم انگور فخری شاهرودی و کشمکش بیدانه در طول دوره نگهداری در سردخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]

ک

 • کاتیون اثرات تعادل کاتیون- آنیون جیره بر توان پرواری ‘ خصوصیات لاشه و استخوان گوساله های نر هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کارایی مقیاس کارایی مزارع کشاورزی درشهرستان کرمان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کارایی تأثیر بیمه برکارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان: کاربرد تابع مرزی تصادفی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کارایی انتقال مجددازت تغییرات ازت در بافت رویشی و رابطه آن با پروتئین دانه در گندم [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کارایی تکنیکی اندازه گیری کارآیی فنی مزارع (مطالعه موردی دشت تبریز- آذرشهر) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کارایی سنجی الگوی اجتماعی وکارآیی سنجی فعالیتهای ترویجی موثر درکنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج در سال زراعی 73-1372 (درمنطقه شرق استان مازندران) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کازئین هیدرولیزات و پودرموز بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و مواد آلی نیتروژن دار بر رشد شاخه گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کالوس ومعاپلوئید تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کاه غنی شده اثر گل گوگرد وکاه غنی شده برخصوصیات پشم بره ها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کربوهیدراتهای محلول و لاین ایزوژن تجمع و تحرک مجد کربوهیدراتهای غیرساختاری ساقه در ایزولاینهای گندم بهاره تحت تنش کمبود آب [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کرتهای خرد شده بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد‘ اجزاء آن و درصد پروتیین خام ماش [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کشت بساک تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کشت درهم تأثیرکشت درهم دو رقم گندم درکاهش بیماری سفیدک سطحی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کشت درون شیشه ای بررسی تحمل 10 رقم انگور در غلظتهای مختلف نمک به صورت کلرور سدیم تحت شرایط [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کشت درون شیشه ای بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و مواد آلی نیتروژن دار بر رشد شاخه گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کیفیت وکمیت پشم و بره وامینی اثر گل گوگرد وکاه غنی شده برخصوصیات پشم بره ها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کلرید آمونیوم اثرات فیزیولوژیکی کلرید آمونیوم‘ کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم +کلرید پتاسیم بر الکترولیتها‘ PH خون ومیزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کلرید پتاسیم اثرات فیزیولوژیکی کلرید آمونیوم‘ کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم +کلرید پتاسیم بر الکترولیتها‘ PH خون ومیزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کلور سدیم بررسی تحمل 10 رقم انگور در غلظتهای مختلف نمک به صورت کلرور سدیم تحت شرایط [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کم پروتئین استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کنجد مطالعه پایداری عملکرد ارقام کنجد در مناطق شمالی ایران با استفاده از روشهای مختلف آماری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کود ازته تأثیر سطوح متفاوت کود ازته و زمان مصرف آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره درشرایط محیطی تبریز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کود ازته و گندم بهاره تأثیر سطوح متفاوت کود ازته و زمان مصرف آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره درشرایط محیطی تبریز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کود بیولوژیک و سویه های بومی بررسی فراوانی و فعالیت از وسپیریلوم در برخی از خاکهای ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]

گ

 • گاو آهن طراحی وساخت دستگاه اندازه گیری عمق کارگاوآهنها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گچ رده بندی وخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای گچی جنوبغربی گیلانغرب [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گرده بادام وکشت In-vitro تأثیر نوع محیط کشت بر جوانه زنی دانه گرده بادام درکشت In-vitro [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گردوی ایرانی بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و مواد آلی نیتروژن دار بر رشد شاخه گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گزینش مقایسه لاین های نسل هشتم حاصل از سه روش گزینش بالک در گندم نان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گلگیری بررسی اثرات هرس و تنک میوه بر روی عملکرد و کیفیت میوه ارقام خربزه (Cucumis melo L.) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گلوتنین شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گلوتنین تعیین رابطه پروتئین های ذخیره ای دانه (گلوتنین) با ارزش نانوایی لاینهای پیشرفته گندم از طریق تکنیک الکتروفوز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گندم شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گندم توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گندم بررسی فاکتورهای مختلف د رتولید گندم هاپلوئید از طریق تلاقی با ذرت [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گندم تغییرات ازت در بافت رویشی و رابطه آن با پروتئین دانه در گندم [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گندم تأثیرکشت درهم دو رقم گندم درکاهش بیماری سفیدک سطحی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گندم تعیین رابطه پروتئین های ذخیره ای دانه (گلوتنین) با ارزش نانوایی لاینهای پیشرفته گندم از طریق تکنیک الکتروفوز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گندم بهاره قدس تأثیر سطوح متفاوت کود ازته و زمان مصرف آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره درشرایط محیطی تبریز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گندم زمستانه تعیین کروموزوم های حامل ژن های کنترل کننده در تاریخ خوشه دهی با استفاده از رگه های جایگزین کروموزومی متقابل در گندم زمستانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گندم نان بررسی تنوع ژنتیکی کلکسیون گندم نان ایران در رابطه با صفات مورفولوژیک و طبقه بندی جغرافیایی و اقلیمی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گندم نان بررسی رابطه عملکرد دانه با صفات کمی در 500 لاین گندم نان از طریق تجزیه به عامل ها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گوجه فرنگی اثر اتفن و CCC بر کیفیت نهالهای بذری گوجه فرنگی رقم های ارلی اورباناورد کلود [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گوسفند تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گوگرد اثر گل گوگرد وکاه غنی شده برخصوصیات پشم بره ها [دوره 4، شماره 0، 1377]

ل

 • لایروبی بررسی صحرایی و آزمایشگاهی تغییرات سرعت نفوذ آب به خاک در اثر مواد معلق موجود در آب درطرحهای تغذیه مصنوعی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • لاین کنجد بررسی ترکیب پذیری ونوع عمل ژن در لاین های کنجد(Sesamum indicum) سعدالله [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • لیپید انسان و روغن نباتی هیدروژنه آثار ناشی از مصرف روغن پالم در لیپید انسان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • لوله های پلی اتیلین بررسی مشخصات فنی لوله های پلی اتیلین ساخت ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • لوله های دریچه دار بررسی خصوصیات هیدرولیکی وفنی لوله های دریچه دار انعطاف پذیر [دوره 4، شماره 0، 1377]

م

 • ماده خشک اثرازت بر عملکرد ‘ کیفیت و قابلیت نگهداری ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در انبار [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ماریتیغال بررسی تولید «سیلیمارین» و «سیلیبین» درگیاه ماریتغال باکشت بذور وحشی و زراعی آن [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ماش بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد‘ اجزاء آن و درصد پروتیین خام ماش [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مبارزه بیولوژیک وکرم ساقه خوار برنج الگوی اجتماعی وکارآیی سنجی فعالیتهای ترویجی موثر درکنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج در سال زراعی 73-1372 (درمنطقه شرق استان مازندران) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • محصولات اساسی بررسی اثرسیاست گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات در ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • محیط کشت تأثیر نوع محیط کشت بر جوانه زنی دانه گرده بادام درکشت In-vitro [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • محیط کشت و ژنوتیپ بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مراحل رشد و آفتابگردان بررسی اثر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد بربرخی ویژگیهای مرفولوژیکی واجزای عملکرد آفتابگردان (رقم رکورد) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مرکبات کشت تعلیق سلولی‘جداسازی وامتزاج پروتوپلاست دوگونه بی بذر پرتقال واشنگتن ناول و نارنگی انشو [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مشخصات فنی لوله و لوله های صاف بررسی مشخصات فنی لوله های پلی اتیلین ساخت ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مقیاس مقیاس کارایی مزارع کشاورزی درشهرستان کرمان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مقایسه روش KS مقایسه چند روش تعیین ضریب آبگذری خاک در حالت اشباع [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مقاومت تأثیر مقاومت ارقام وکاربرد سموم قارچ کش درمهار بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مقاوم و حساس تأثیرکشت درهم دو رقم گندم درکاهش بیماری سفیدک سطحی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • منابع اعتباری بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات رسمی ونحوه تأثیرگذاری آن بر تولیدات کشاورزی ‘«مطالعه موردی» [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مه پاش بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مواد جامد قابل محلول بررسی تغییرات صفات کمی وکیفی دو رقم انگور فخری شاهرودی و کشمکش بیدانه در طول دوره نگهداری در سردخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]

ن

 • نان بربری و تنورالکتریکی بررسی روند تغییرات دما و رطوبت در فرآیند پخت کیفی نان بربری در تنور الکتریکی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نیتروژن تغییرات ازت در بافت رویشی و رابطه آن با پروتئین دانه در گندم [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نیتروژن و انتقال مجدد کربوهیدرات واکنش انتقال مجددماده خشک نسبت به خشکی و نیتروژن در شش رقم جو در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نخود اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتیینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نسبت برابری زمین تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن در زراعت مخلوط ذرت و سویا [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نفوذ ومناطق خشک بررسی صحرایی و آزمایشگاهی تغییرات سرعت نفوذ آب به خاک در اثر مواد معلق موجود در آب درطرحهای تغذیه مصنوعی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نقطه پژمردگی بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نگهداری در انبار اثرازت بر عملکرد ‘ کیفیت و قابلیت نگهداری ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در انبار [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نگهداری درسردخانه بررسی تغییرات صفات کمی وکیفی دو رقم انگور فخری شاهرودی و کشمکش بیدانه در طول دوره نگهداری در سردخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]

و

 • واجذبی ویژگیهای جذب سطحی و واجذبی فسفر دربعضی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • وراثت پذیری تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • وزن تولد برآورد پارامترهای ژنتیکی ومحیطی موثر بر صفات قبل از شیرگیری بره های لری بختیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • وزن شیرگیری وبره برآورد پارامترهای ژنتیکی ومحیطی موثر بر صفات قبل از شیرگیری بره های لری بختیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ویناس بررسی استفاده از ویناس چغندر قند در تغذیه نیمچه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]

ه

 • هاپلوئید بررسی فاکتورهای مختلف د رتولید گندم هاپلوئید از طریق تلاقی با ذرت [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • هدایت هیدرولیکیKوروش گلف مقایسه چند روش تعیین ضریب آبگذری خاک در حالت اشباع [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • هرس بررسی اثرات هرس و تنک میوه بر روی عملکرد و کیفیت میوه ارقام خربزه (Cucumis melo L.) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • هلشتاین اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • همبستگی ژنتیکی تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • همبستگی فنوتیپی ومحیطی و صفات رشد. تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • همبستگی و وراثت پذیری مقایسه لاین های نسل هشتم حاصل از سه روش گزینش بالک در گندم نان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • همدماهای فرندلیچ ویژگیهای جذب سطحی و واجذبی فسفر دربعضی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • همدماهای لانگ مویر ویژگیهای جذب سطحی و واجذبی فسفر دربعضی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • همیشه سبز و مقاوم سازی نهایی بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist [دوره 4، شماره 0، 1377]

ی

 • یونجه بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه [دوره 4، شماره 0، 1377]