نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری مقایسه اثر خاکپوشهای پلی اتیلن و آلی بر عملکرد پنبه [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • آبشستگی تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • آترازین اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی - عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • آزمایش PV تعیین زمان ماندگار ی ماهی کفال طلائی در سرد خانه [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • آزمایش TVN تعیین زمان ماندگار ی ماهی کفال طلائی در سرد خانه [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • آژیلوپس تلاقی پذیری در میان تعدادی از گونه های آژیلوپس و گندم نان [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • آمیتراز بررسی آزمایشگاهی اثرات جانبی چهار نوع آفت کش روی سن شکارگر (Orius albidipennis Reuter Het: Anthocoridae [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • آموزش الکترونیکی الگوی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشکده های کشاورزی ایران [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • آموزش حین خدمت تدوین الگویی برای سنجش نیازهای آموزشی - حرفه ای مروجین کشاورزی در استان فارس [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • آموزشهای حرفه ای تدوین الگویی برای سنجش نیازهای آموزشی - حرفه ای مروجین کشاورزی در استان فارس [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • آنتی بیوتیک اثر عمل آوری-سطح آنزیم و ا و افزودن آنتی بیوتیک به جیره گندم دار بر روی مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری -عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • آنزیم تثبیت کیفیت روغن سبوس برنج از طریق کنترل فعالیت آنزیم های لیپاژ و لیوز کسیداز [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • آنزیم اثر عمل آوری-سطح آنزیم و ا و افزودن آنتی بیوتیک به جیره گندم دار بر روی مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری -عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • آهن اثر مصرف توام کادمیوم و روی در خاک آهکی بر پاسخ های گیاه گندم [دوره 33، شماره 2، 1381]

ا

 • اتیلن بررسی اثر اتیلن در شناسایی گیاهان مقاوم به خشکی [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • اثرات جانبی بررسی آزمایشگاهی اثرات جانبی چهار نوع آفت کش روی سن شکارگر (Orius albidipennis Reuter Het: Anthocoridae [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • اثرات مادری ارزیابی عوامل موثر بر صفات رشد در گوسفند کرمانی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • ادی فنفوس مقاومت قارچ Pyricularia grisea sace عامل بیماری بلاست برنج به قارچکشهای ادی فنفوس و بنومیل در استان گیلان [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • ایران معرفی لارویک جنس و گونه جدید کنه از زیر خانواده Callidosomatinae(Acari,Prostigmata,Eryghraeidae) انگل ملخ کوتاه Oedipoda miniata pall.Orghoptera:Acrididae از ورامین [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • ارتفاع و قطر بلال تاثیر تراکم بوته و مقادیر نیتروژن بر ویژگی های مورفولوژیک و میزان پروتئین دانه ذرت دانه ای ( Zea mays L.) [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • ارزش بیولوژیکی ارزیابی بیولوژیکی دی کلسیم فسفات تولید شده از یک روش جدید برای جوجه های گوشتی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • ارقام بیدانه بررسی امکان کاربرد تکنیک نجات جنین در برنامه های اصلاحی انگور [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • ارقام زیتون مطالعه گرده افشانی سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • ارقام زراعی گندم اثر سویه و غلظت باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس روی رشد و نمو ریشه ارقام گندم [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • ارقام مقاوم کاهو بررسی مقاومت ارقام مختلف کاهو نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • ارقام هیبرید تعیین منافع حاصل از نوآوری بیولوژِکی در صنعت گوجه فرنگی استان خراسان [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • ارومیه رابطه هزینه های تولید با مقیاس و اندازه فعالیت تولید سیب در ارومیه [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • ایزوزیمهای پلی فنل اکسیداز بررسی تغییرات کمی و کیفی پلی فنل اکسیدازها در ضمن رشد و نمو گیاه چای Camellia sinensis( L) O. Kuntze [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • استان خراسان اندازه گیری و تحلیل بهره وری صنایع کوچک روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان) [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • استخراج متوالی بررسی پلی مورفیسم الکتروفورزی ارقام گندم نان از نظر زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین ( LMW - GS ) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • اسیدهای چرب غیر اشباع n-6 مقایسه اثر رژیمهای مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش التهابی در جوجه های گوشتی سویه 2000 و 1957 [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • اسکولیتیده زیست شناسی و تغییرات فصلی جمعیت سوسک سر شاخه خوار پستهhylesinus vestitus rey(col:scolytidae)در اصفهان [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • اشتغال معیارهای انتخاب شغل از دیدگاه دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشگاه شیراز ) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • اعتبارات کشاورزی عوامل موثر بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی:کاربرد تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی ( discriminant analysis ) مطالعه موردی شهرستان بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • اقتصاد کم آبیاری تحلیل اقتصادی کم آبیاری گندم در شرایط کرج [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • الیاف اثر دیواره سلولی علوفه فرآیند شده بر روی ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • انار بررسی تاثیر پر کردن گلوی انار برای جلو گیری از تخمگذاری پروانه گلو گاهspectrobates (ectomyelois)ceratoniae zeel. (lep.pyralidae:phycitinae) [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • انار کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار(Punica granatum L ) با گرمادهی متناوب [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • انتخاب زیان آور بیمه گندم با نگاهی بر مسائل مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور مطالعه موردی در استان فارس [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • اینترنت الگوی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشکده های کشاورزی ایران [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • انگل (Parasite ) معرفی لارویک جنس و گونه جدید کنه از زیر خانواده Callidosomatinae(Acari,Prostigmata,Eryghraeidae) انگل ملخ کوتاه Oedipoda miniata pall.Orghoptera:Acrididae از ورامین [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • انگور تجزیه رگرسیون و علیت برای صفات مختلف در 90 رقم انگور [دوره 33، شماره 1، 1381]

ب

 • بادام تاثیر نوع و طبیعت دانه گرده روی ابعاد میوه و برخی صفات چشایی مغز بادام(Prunus amygdalus Batch ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • بازپرداخت وام عوامل موثر بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی:کاربرد تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی ( discriminant analysis ) مطالعه موردی شهرستان بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • بازده بیولوژیک بررسی بازده بیولوژیک در گوسفند بختیاری [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • باز زایی اثر هورمون های گیاهی بر جوانه زائی مستقیم از جدا کشت های گیاه چغندر قند [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • باززائی مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • بانک کشاورزی عوامل موثر بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی:کاربرد تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی ( discriminant analysis ) مطالعه موردی شهرستان بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • بذر مطالعه اثرات شوری بر تنژگی دانه گرده و بذر چند پایه پسته [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • برآورده سازی مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای تابع تولید و بهینه سازی به طور همزمان ( ENLPM ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • برداشت تعیین مقاومت برشی و نیروی کندن گل پیرتروم [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • برگ اثر هورمون های گیاهی بر جوانه زائی مستقیم از جدا کشت های گیاه چغندر قند [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • برنامه ریزی غیر خطی مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای تابع تولید و بهینه سازی به طور همزمان ( ENLPM ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • برنج مقاومت قارچ Pyricularia grisea sace عامل بیماری بلاست برنج به قارچکشهای ادی فنفوس و بنومیل در استان گیلان [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • برنج بررسی های مقدماتی در مورد نحوه وراثت عطر وطعم در برنج ( Oryza sativa L) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • بره ورامینی مطالعه اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی توان تولیدی بره های نر پرواری نژاد ورامینی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • بستر زنده تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • بلاست مقاومت قارچ Pyricularia grisea sace عامل بیماری بلاست برنج به قارچکشهای ادی فنفوس و بنومیل در استان گیلان [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • بیماری مقاومت قارچ Pyricularia grisea sace عامل بیماری بلاست برنج به قارچکشهای ادی فنفوس و بنومیل در استان گیلان [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • بیمه بیمه گندم با نگاهی بر مسائل مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور مطالعه موردی در استان فارس [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • بینام دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم اصلاح شده و محلی برنج (oryza sativa L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • بنومیل مقاومت قارچ Pyricularia grisea sace عامل بیماری بلاست برنج به قارچکشهای ادی فنفوس و بنومیل در استان گیلان [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • بهره وری سرمایه اندازه گیری و تحلیل بهره وری صنایع کوچک روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان) [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • بهره وری کل عوامل تولید اندازه گیری و تحلیل بهره وری صنایع کوچک روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان) [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • بهینه یابی مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای تابع تولید و بهینه سازی به طور همزمان ( ENLPM ) [دوره 33، شماره 2، 1381]

پ

 • پارافین اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی - عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • پارامترهای ژنتیکی ارزیابی عوامل موثر بر صفات رشد در گوسفند کرمانی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • پارامتر های ژنتیکی بررسی بازده بیولوژیک در گوسفند بختیاری [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • پایری پروکسیفن بررسی آثار شبه هرمون جوانی پایری پروکسیفین روی شب پره هندی Plodia interpunctella(Huebner) و شب پره آرد Anagasta kuehniella(Zeller) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • پاسخ ایمنی همورال مقایسه اثر رژیمهای مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش التهابی در جوجه های گوشتی سویه 2000 و 1957 [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • پایه مطالعه اثرات شوری بر تنژگی دانه گرده و بذر چند پایه پسته [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • پایه پل تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • پراکنش زمان بارش تحلیل روابط عمق- سطح- تداوم بارش در دشت یزد- اردکان [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • پراکنش مکانی بارش تحلیل روابط عمق- سطح- تداوم بارش در دشت یزد- اردکان [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • پیرتروم تعیین مقاومت برشی و نیروی کندن گل پیرتروم [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • پروانه موم خوار پرورش سن شکاری Podisus maculiventris (say) (Hem : Pentatomidae)روی غذای مصنوعی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • پروپارژیت بررسی آزمایشگاهی اثرات جانبی چهار نوع آفت کش روی سن شکارگر (Orius albidipennis Reuter Het: Anthocoridae [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • پژمردگی فوزاریومی بررسی مقاومت ارقام مختلف کاهو نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • پست الکترونیک شبکه الگوی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشکده های کشاورزی ایران [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • پسته مطالعه اثرات شوری بر تنژگی دانه گرده و بذر چند پایه پسته [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • پسته مطالعه اولیه اثر فرومون ها و کایرومون ها در سوسک سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus (co;: scolytidae( [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • پسته زیست شناسی و تغییرات فصلی جمعیت سوسک سر شاخه خوار پستهhylesinus vestitus rey(col:scolytidae)در اصفهان [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • پسیل گز گونه های پسیل گون گزی پراکنش و تراکم نسبی آنها در استان اصفهان [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • پسیل گون گونه های پسیل گون گزی پراکنش و تراکم نسبی آنها در استان اصفهان [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • پسودوموناس فلورسنس اثرات کاربرد سویه های بومی پسود و موناس فلورسنس بر مقدار جذب عناصرغذایی در گندم [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • پلی اتیلن مقایسه اثر خاکپوشهای پلی اتیلن و آلی بر عملکرد پنبه [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • پلیمر آکوازورب مقایسه اثر خاکپوشهای پلی اتیلن و آلی بر عملکرد پنبه [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • پنبه بررسی کشت بافت و اثر کشت همجواری ریز نمونه ها در کلزا(Brassica napus L) [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • پنبه بررسی روابط برخی از صفات مهم مورفولوژیک و زراعی با عملکرد وش در ارقام گلاندلس پنبه از طریق روش های آماری چند متغیره [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • پنبه مقایسه اثر خاکپوشهای پلی اتیلن و آلی بر عملکرد پنبه [دوره 33، شماره 1، 1381]

ت

 • تابع تقاضا بیمه گندم با نگاهی بر مسائل مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور مطالعه موردی در استان فارس [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • تابع تولید مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای تابع تولید و بهینه سازی به طور همزمان ( ENLPM ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • تابع تولید تحلیل اقتصادی کم آبیاری گندم در شرایط کرج [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • تابع تولید بیمه گندم با نگاهی بر مسائل مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور مطالعه موردی در استان فارس [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • تابع عرضه مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای تابع تولید و بهینه سازی به طور همزمان ( ENLPM ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • تثبیت درآمد برآورد هزینه های دولت در اجرای سیاست پیشنهادی تثبیت درآمد بخش غلات ایران ( مطالعه موردی استان خراسان ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • تجزیه رگرسیون ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های چغندر قند برای صفات زراعی و کیفیت محصول [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • تجزیه رگرسیون گام به گام تجزیه رگرسیون و علیت برای صفات مختلف در 90 رقم انگور [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • تجزیه علیت تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات مختلف در لوبیای معمولی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • تجزیه علیت بررسی همبستگی ژنتیکی در صد روغن دانه با برخی از صفات مهم زراعی در سویا از طریق تجزیه علیت [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • تجزیه علیت تجزیه رگرسیون و علیت برای صفات مختلف در 90 رقم انگور [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • تجزیه کلاستر ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های چغندر قند برای صفات زراعی و کیفیت محصول [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • تجزیه میانگین نسلها تجزیه ژنتیکی مقاومت به سفیدک سطحی در جو [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • تجزیه و تحلیل تبعیضی عوامل موثر بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی:کاربرد تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی ( discriminant analysis ) مطالعه موردی شهرستان بیرجند [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • تجزیه و تحلیل چند متغیره ارزیابی خصوصیات کمی کیفی لاین های اصلاحی - ارقام زراعی و بومی گندم نان به روش تجزیه و تحلیل چند متغیره [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • تحلیل رگرسیونی تحلیل رگرسیونی شبکه عوامل مرتبط با توسعه و ترویج گل و گیاه [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • تحمل مطالعه اثرات شوری بر تنژگی دانه گرده و بذر چند پایه پسته [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • تراکم بوته تاثیر تراکم بوته و مقادیر نیتروژن بر ویژگی های مورفولوژیک و میزان پروتئین دانه ذرت دانه ای ( Zea mays L.) [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • ترک رابطه راندمان برنج سفید سالم(HRY ) با درصد ترک و مقاومت خمشی شلتوک برنج در طی فرآیند خشک کردن [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • ترکیب شیر اثر دیواره سلولی علوفه فرآیند شده بر روی ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • ترویج گل و گیاه تحلیل رگرسیونی شبکه عوامل مرتبط با توسعه و ترویج گل و گیاه [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • تشکیل میوه تاثیر نوع و طبیعت دانه گرده روی ابعاد میوه و برخی صفات چشایی مغز بادام(Prunus amygdalus Batch ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • تفاله گلبرگ حاصل از گلاب گیری مطالعه عوامل مختلف در ایجاد شرایط بهینه جهت کاربرد گل محمدی در تهیه مربا [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • تفرق ژنتیکی در جمعیت F2 بررسی های مقدماتی در مورد نحوه وراثت عطر وطعم در برنج ( Oryza sativa L) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • تلاقی بین گونه ای تلاقی پذیری در میان تعدادی از گونه های آژیلوپس و گندم نان [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • تنزگی مطالعه اثرات شوری بر تنژگی دانه گرده و بذر چند پایه پسته [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • تنش آبی اثر تنش رطوبتی بر صفات کمی و کیفی میوه هلو [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • تنش خشکی دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم اصلاح شده و محلی برنج (oryza sativa L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • تنش خشکی بررسی اثر اتیلن در شناسایی گیاهان مقاوم به خشکی [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • تنش رطوبت تاثیر تنش رطوبت و مقادیر مختلف کود نیتروژن درمراحل مختلف رشد بر عملکرد اجزای عملکرد بازده استفاده از آب و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه ذرت [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • تنوع ژنتیکی تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات مختلف در لوبیای معمولی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیکی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • توان تولیدی مطالعه اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی توان تولیدی بره های نر پرواری نژاد ورامینی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • توده بومی ایران بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیکی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • توزیع رطوبت چگونگی توزیع رطوبت در مخرن خشک کن نوع خوابیده طی فرآیند خشک کردن شلتوک [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • توسعه روستایی بررسی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستائی استان مازندران [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • توسعه گل و گیاه تحلیل رگرسیونی شبکه عوامل مرتبط با توسعه و ترویج گل و گیاه [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • تولید شیر اثر دیواره سلولی علوفه فرآیند شده بر روی ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین [دوره 33، شماره 2، 1381]

ج

 • جذب اثر مصرف توام کادمیوم و روی در خاک آهکی بر پاسخ های گیاه گندم [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • جنس و گونه جدید معرفی لارویک جنس و گونه جدید کنه از زیر خانواده Callidosomatinae(Acari,Prostigmata,Eryghraeidae) انگل ملخ کوتاه Oedipoda miniata pall.Orghoptera:Acrididae از ورامین [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • جنین نارس مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • جهان گستر الگوی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشکده های کشاورزی ایران [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • جو مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • جو بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیکی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • جو تجزیه ژنتیکی مقاومت به سفیدک سطحی در جو [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • جوانه راسی اثر هورمون های گیاهی بر جوانه زائی مستقیم از جدا کشت های گیاه چغندر قند [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • جوانه زایی اثر هورمون های گیاهی بر جوانه زائی مستقیم از جدا کشت های گیاه چغندر قند [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • جوانه زنی واکنش اجزای جوانه زنی بذر به تنش شوری در کلزا ( brassica napus L ) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • جوانه زنی دانه های گرده مطالعه جوانه زنی دانه های گرده سه رقم زیتون(Olea europaea L. ) در محیط کشت درون شیشه ای (In vitro ) و شرایط درون بدنی (In vitro ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • جوجه گوشتی اثر عمل آوری-سطح آنزیم و ا و افزودن آنتی بیوتیک به جیره گندم دار بر روی مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری -عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • جوجه گوشتی بررسی اثرات زمان محدودیت خوراک و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • جوجه های گوشتی مقایسه اثر رژیمهای مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش التهابی در جوجه های گوشتی سویه 2000 و 1957 [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • جوجه های گوشتی ارزیابی بیولوژیکی دی کلسیم فسفات تولید شده از یک روش جدید برای جوجه های گوشتی [دوره 33، شماره 3، 1381]

چ

 • چای بررسی تغییرات کمی و کیفی پلی فنل اکسیدازها در ضمن رشد و نمو گیاه چای Camellia sinensis( L) O. Kuntze [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • چغندرقند ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های چغندر قند برای صفات زراعی و کیفیت محصول [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • چغندر قند اثر هورمون های گیاهی بر جوانه زائی مستقیم از جدا کشت های گیاه چغندر قند [دوره 33، شماره 2، 1381]

خ

 • خاکپوش مقایسه اثر خاکپوشهای پلی اتیلن و آلی بر عملکرد پنبه [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • خاکهای غیر چسبنده تخریب پوشش کانالها در خاکهای ماسه ای(مطالعه موردی شبکه آبیاری ساوه) [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • خاکهای مشکل آفرین تخریب پوشش کانالها در خاکهای ماسه ای(مطالعه موردی شبکه آبیاری ساوه) [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • خزر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم اصلاح شده و محلی برنج (oryza sativa L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • خسارت سرمازدگی کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار(Punica granatum L ) با گرمادهی متناوب [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • خشک ارزیابی 30 رقم گندم از نظر واکنش به تنش شوری [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • خشک کن چگونگی توزیع رطوبت در مخرن خشک کن نوع خوابیده طی فرآیند خشک کردن شلتوک [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • خصوصیات کمی و کیفی ارزیابی خصوصیات کمی کیفی لاین های اصلاحی - ارقام زراعی و بومی گندم نان به روش تجزیه و تحلیل چند متغیره [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • خصوصیات لاشه بررسی اثرات زمان محدودیت خوراک و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • خواص ارگانولپتیک تعیین زمان ماندگار ی ماهی کفال طلائی در سرد خانه [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • خویشاوندان وحشی تلاقی پذیری در میان تعدادی از گونه های آژیلوپس و گندم نان [دوره 33، شماره 3، 1381]

د

 • دانشجویان کشاورزی معیارهای انتخاب شغل از دیدگاه دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشگاه شیراز ) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • دانشجوی کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر در افزایش کیفیت پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • دانه گرده مطالعه اثرات شوری بر تنژگی دانه گرده و بذر چند پایه پسته [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • دانه گرده تاثیر نوع و طبیعت دانه گرده روی ابعاد میوه و برخی صفات چشایی مغز بادام(Prunus amygdalus Batch ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • دانه گرده بررسی و معرفی مناسب ترین دانه گرده برای نارنگی پیچ [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • دانه وعملکرد اثر مصرف توام کادمیوم و روی در خاک آهکی بر پاسخ های گیاه گندم [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • دریای خزر تعیین زمان ماندگار ی ماهی کفال طلائی در سرد خانه [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • دشت یزد- اردکان تحلیل روابط عمق- سطح- تداوم بارش در دشت یزد- اردکان [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • دی کلسیم فسفات ارزیابی بیولوژیکی دی کلسیم فسفات تولید شده از یک روش جدید برای جوجه های گوشتی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • دگردیسی بررسی آثار شبه هرمون جوانی پایری پروکسیفین روی شب پره هندی Plodia interpunctella(Huebner) و شب پره آرد Anagasta kuehniella(Zeller) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • دگر گرده افشانی تاثیر نوع و طبیعت دانه گرده روی ابعاد میوه و برخی صفات چشایی مغز بادام(Prunus amygdalus Batch ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • دمبرگ اثر هورمون های گیاهی بر جوانه زائی مستقیم از جدا کشت های گیاه چغندر قند [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • دیواره سلولی اثر دیواره سلولی علوفه فرآیند شده بر روی ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • دو ردیفه مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • دوره بحرانی کنترل دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم اصلاح شده و محلی برنج (oryza sativa L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 33، شماره 4، 1381]

ذ

 • ذرت تاثیر تنش رطوبت و مقادیر مختلف کود نیتروژن درمراحل مختلف رشد بر عملکرد اجزای عملکرد بازده استفاده از آب و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه ذرت [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • ذرت وعملکرد اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی - عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود [دوره 33، شماره 2، 1381]

ر

 • راندمان آب مصرفی تحلیل اقتصادی کم آبیاری گندم در شرایط کرج [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • راندمان برنج سفید سالم رابطه راندمان برنج سفید سالم(HRY ) با درصد ترک و مقاومت خمشی شلتوک برنج در طی فرآیند خشک کردن [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • ردگذاری تاثیر نوع و طبیعت دانه گرده روی ابعاد میوه و برخی صفات چشایی مغز بادام(Prunus amygdalus Batch ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • ریسک بیمه گندم با نگاهی بر مسائل مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور مطالعه موردی در استان فارس [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • رشد جبرانی بررسی اثرات زمان محدودیت خوراک و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • رشد میوه اثر تنش رطوبتی بر صفات کمی و کیفی میوه هلو [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • رضایتمندی حرفه ای بررسی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستائی استان مازندران [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • رطوبت چگونگی توزیع رطوبت در مخرن خشک کن نوع خوابیده طی فرآیند خشک کردن شلتوک [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • رفاه تعیین منافع حاصل از نوآوری بیولوژِکی در صنعت گوجه فرنگی استان خراسان [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • رقابت علفهای هرز دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم اصلاح شده و محلی برنج (oryza sativa L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • رقم واکنش اجزای جوانه زنی بذر به تنش شوری در کلزا ( brassica napus L ) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • روی اثر مصرف توام کادمیوم و روی در خاک آهکی بر پاسخ های گیاه گندم [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • روابط عمق-سطح تحلیل روابط عمق- سطح- تداوم بارش در دشت یزد- اردکان [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • روابط عمق-سطح-تداوم بارش تحلیل روابط عمق- سطح- تداوم بارش در دشت یزد- اردکان [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • روابط عمق-مدت تحلیل روابط عمق- سطح- تداوم بارش در دشت یزد- اردکان [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • رویش لوله گرده مطالعه گرده افشانی سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • روش های آماری چند متغیره بررسی روابط برخی از صفات مهم مورفولوژیک و زراعی با عملکرد وش در ارقام گلاندلس پنبه از طریق روش های آماری چند متغیره [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • روغن تثبیت کیفیت روغن سبوس برنج از طریق کنترل فعالیت آنزیم های لیپاژ و لیوز کسیداز [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • روغن بررسی همبستگی ژنتیکی در صد روغن دانه با برخی از صفات مهم زراعی در سویا از طریق تجزیه علیت [دوره 33، شماره 4، 1381]

ز

 • زیتون مطالعه جوانه زنی دانه های گرده سه رقم زیتون(Olea europaea L. ) در محیط کشت درون شیشه ای (In vitro ) و شرایط درون بدنی (In vitro ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • زراعی و مورفولوژیکی بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیکی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی زیاد تعیین رابطه زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی زیاد با کیفیت نانوایی از طریق الکتروفورز [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • زیر واحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی پایین بررسی پلی مورفیسم الکتروفورزی ارقام گندم نان از نظر زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین ( LMW - GS ) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • زمان کشت بررسی امکان کاربرد تکنیک نجات جنین در برنامه های اصلاحی انگور [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • زمان ماندگاری تعیین زمان ماندگار ی ماهی کفال طلائی در سرد خانه [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • زنیا بررسی و معرفی مناسب ترین دانه گرده برای نارنگی پیچ [دوره 33، شماره 1، 1381]

س

 • ساختار پایان نامه بررسی عوامل موثر در افزایش کیفیت پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • سازه هیدرولیکی تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • سیاست پیشنهادی برآورد هزینه های دولت در اجرای سیاست پیشنهادی تثبیت درآمد بخش غلات ایران ( مطالعه موردی استان خراسان ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • سیب رابطه هزینه های تولید با مقیاس و اندازه فعالیت تولید سیب در ارومیه [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • سبوس برنج تثبیت کیفیت روغن سبوس برنج از طریق کنترل فعالیت آنزیم های لیپاژ و لیوز کسیداز [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • سیتویت اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی - عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • سرخرطومی یونجه بررسی سه روش کنترل سرخرطومی یونجه با تاکید بر شعله افکنی بر بقایای گیاهی [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • سریش بررسی تاثیر پر کردن گلوی انار برای جلو گیری از تخمگذاری پروانه گلو گاهspectrobates (ectomyelois)ceratoniae zeel. (lep.pyralidae:phycitinae) [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • سرعت آستانه تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • سرعت رشد مقایسه اثر رژیمهای مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش التهابی در جوجه های گوشتی سویه 2000 و 1957 [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • سرعت رشد پرورش سن شکاری Podisus maculiventris (say) (Hem : Pentatomidae)روی غذای مصنوعی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • سیستم ریشه اثر سویه و غلظت باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس روی رشد و نمو ریشه ارقام گندم [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • سفیدک سطحی تجزیه ژنتیکی مقاومت به سفیدک سطحی در جو [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • سمپاشی بررسی سه روش کنترل سرخرطومی یونجه با تاکید بر شعله افکنی بر بقایای گیاهی [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • سن شکاری Podisus maculiventris پرورش سن شکاری Podisus maculiventris (say) (Hem : Pentatomidae)روی غذای مصنوعی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • سویا بررسی همبستگی ژنتیکی در صد روغن دانه با برخی از صفات مهم زراعی در سویا از طریق تجزیه علیت [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • سوسک سرشاخه خوار پسته زیست شناسی و تغییرات فصلی جمعیت سوسک سر شاخه خوار پستهhylesinus vestitus rey(col:scolytidae)در اصفهان [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • سویه های آزوسپیریلوم اثر سویه و غلظت باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس روی رشد و نمو ریشه ارقام گندم [دوره 33، شماره 2، 1381]

ش

 • شب پره آرد بررسی آثار شبه هرمون جوانی پایری پروکسیفین روی شب پره هندی Plodia interpunctella(Huebner) و شب پره آرد Anagasta kuehniella(Zeller) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • شب پره هندی بررسی آثار شبه هرمون جوانی پایری پروکسیفین روی شب پره هندی Plodia interpunctella(Huebner) و شب پره آرد Anagasta kuehniella(Zeller) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • شیب غلظت بررسی پلی مورفیسم الکتروفورزی ارقام گندم نان از نظر زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین ( LMW - GS ) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • شبکه عصبی تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • شبیه سازی تصادفی پویا برآورد هزینه های دولت در اجرای سیاست پیشنهادی تثبیت درآمد بخش غلات ایران ( مطالعه موردی استان خراسان ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • شبه هرمون جوانی بررسی آثار شبه هرمون جوانی پایری پروکسیفین روی شب پره هندی Plodia interpunctella(Huebner) و شب پره آرد Anagasta kuehniella(Zeller) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • شرایط دون بدنی مطالعه جوانه زنی دانه های گرده سه رقم زیتون(Olea europaea L. ) در محیط کشت درون شیشه ای (In vitro ) و شرایط درون بدنی (In vitro ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • شرکتهای تعاونی تولید روستایی بررسی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستائی استان مازندران [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • شش ردیفه مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • شعله افکنی بررسی سه روش کنترل سرخرطومی یونجه با تاکید بر شعله افکنی بر بقایای گیاهی [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • شلتوک چگونگی توزیع رطوبت در مخرن خشک کن نوع خوابیده طی فرآیند خشک کردن شلتوک [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • شلتوک برنج رابطه راندمان برنج سفید سالم(HRY ) با درصد ترک و مقاومت خمشی شلتوک برنج در طی فرآیند خشک کردن [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • شمارش کلی باکتری ها تعیین زمان ماندگار ی ماهی کفال طلائی در سرد خانه [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • شوری مطالعه اثرات شوری بر تنژگی دانه گرده و بذر چند پایه پسته [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • شوری ارزیابی 30 رقم گندم از نظر واکنش به تنش شوری [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • شوری واکنش اجزای جوانه زنی بذر به تنش شوری در کلزا ( brassica napus L ) [دوره 33، شماره 1، 1381]

ص

 • صفات رشد ارزیابی عوامل موثر بر صفات رشد در گوسفند کرمانی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • صفات فیزیولوژیکی ارتباط فنولوژی و صفات فیزیولوژیک با عملکرد دانه گندم در شرایط دیم [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • صفات کمی و کیفی اثر تنش رطوبتی بر صفات کمی و کیفی میوه هلو [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • صفات مرفولوژیکی بررسی روابط برخی از صفات مهم مورفولوژیک و زراعی با عملکرد وش در ارقام گلاندلس پنبه از طریق روش های آماری چند متغیره [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • صنایع کوچک روستایی اندازه گیری و تحلیل بهره وری صنایع کوچک روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان) [دوره 33، شماره 4، 1381]

ط

 • طول تاثیر تراکم بوته و مقادیر نیتروژن بر ویژگی های مورفولوژیک و میزان پروتئین دانه ذرت دانه ای ( Zea mays L.) [دوره 33، شماره 3، 1381]

ع

 • عطر و طعم بررسی های مقدماتی در مورد نحوه وراثت عطر وطعم در برنج ( Oryza sativa L) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • علف های هرز بررسی سه روش کنترل سرخرطومی یونجه با تاکید بر شعله افکنی بر بقایای گیاهی [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • علوفه اثر دیواره سلولی علوفه فرآیند شده بر روی ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • عمل آوری اثر عمل آوری-سطح آنزیم و ا و افزودن آنتی بیوتیک به جیره گندم دار بر روی مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری -عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • عملکرد تجزیه رگرسیون و علیت برای صفات مختلف در 90 رقم انگور [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • عملکرد مقایسه اثر خاکپوشهای پلی اتیلن و آلی بر عملکرد پنبه [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • عملکرد انار بررسی تاثیر پر کردن گلوی انار برای جلو گیری از تخمگذاری پروانه گلو گاهspectrobates (ectomyelois)ceratoniae zeel. (lep.pyralidae:phycitinae) [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • عملکرد گندم ارتباط فنولوژی و صفات فیزیولوژیک با عملکرد دانه گندم در شرایط دیم [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • عملکرد و اجزای عملکرد و بازده استفاده از آب تاثیر تنش رطوبت و مقادیر مختلف کود نیتروژن درمراحل مختلف رشد بر عملکرد اجزای عملکرد بازده استفاده از آب و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه ذرت [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • عملکرد وش بررسی روابط برخی از صفات مهم مورفولوژیک و زراعی با عملکرد وش در ارقام گلاندلس پنبه از طریق روش های آماری چند متغیره [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • عناصر غذایی اثرات کاربرد سویه های بومی پسود و موناس فلورسنس بر مقدار جذب عناصرغذایی در گندم [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • عوامل محیطی بررسی بازده بیولوژیک در گوسفند بختیاری [دوره 33، شماره 4، 1381]

غ

 • غذای مصنوعی پرورش سن شکاری Podisus maculiventris (say) (Hem : Pentatomidae)روی غذای مصنوعی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • غلظت اثر مصرف توام کادمیوم و روی در خاک آهکی بر پاسخ های گیاه گندم [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • غلظت مایه تلقیح اثر سویه و غلظت باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس روی رشد و نمو ریشه ارقام گندم [دوره 33، شماره 2، 1381]

ف

 • فرومون تجمعی مطالعه اولیه اثر فرومون ها و کایرومون ها در سوسک سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus (co;: scolytidae( [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • فرومون جنسی مطالعه اولیه اثر فرومون ها و کایرومون ها در سوسک سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus (co;: scolytidae( [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • فسفر ارزیابی بیولوژیکی دی کلسیم فسفات تولید شده از یک روش جدید برای جوجه های گوشتی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • فعالیت پلی فنل اکسیدازی بررسی تغییرات کمی و کیفی پلی فنل اکسیدازها در ضمن رشد و نمو گیاه چای Camellia sinensis( L) O. Kuntze [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • فنولوژی گندم ارتباط فنولوژی و صفات فیزیولوژیک با عملکرد دانه گندم در شرایط دیم [دوره 33، شماره 1، 1381]

ق

 • قارچکش مقاومت قارچ Pyricularia grisea sace عامل بیماری بلاست برنج به قارچکشهای ادی فنفوس و بنومیل در استان گیلان [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • قطعات لاشه مطالعه اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی توان تولیدی بره های نر پرواری نژاد ورامینی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • قهوه ای شده کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار(Punica granatum L ) با گرمادهی متناوب [دوره 33، شماره 1، 1381]

ک

 • کادمیوم اثر مصرف توام کادمیوم و روی در خاک آهکی بر پاسخ های گیاه گندم [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • کریچینگ مقایسه کریجینگ و کولریجینگ در بر آورد غلظت کلر محلول د رخاک [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • کشت بافت بررسی کشت بافت و اثر کشت همجواری ریز نمونه ها در کلزا(Brassica napus L) [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • کشت تخمک بررسی امکان کاربرد تکنیک نجات جنین در برنامه های اصلاحی انگور [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • کشت همجوار بررسی کشت بافت و اثر کشت همجواری ریز نمونه ها در کلزا(Brassica napus L) [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • کشش تعیین مقاومت برشی و نیروی کندن گل پیرتروم [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • کیفیت تعیین زمان ماندگار ی ماهی کفال طلائی در سرد خانه [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • کیفیت بررسی عوامل موثر در افزایش کیفیت پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • کیفیت فعالیتهای آموزشی و ترویجی بررسی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستائی استان مازندران [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • کیفیت نانوایی تعیین رابطه زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی زیاد با کیفیت نانوایی از طریق الکتروفورز [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • کلرور سدیم واکنش اجزای جوانه زنی بذر به تنش شوری در کلزا ( brassica napus L ) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • کلزا بررسی کشت بافت و اثر کشت همجواری ریز نمونه ها در کلزا(Brassica napus L) [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • کلزا واکنش اجزای جوانه زنی بذر به تنش شوری در کلزا ( brassica napus L ) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • کلش مقایسه اثر خاکپوشهای پلی اتیلن و آلی بر عملکرد پنبه [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • کلینوپیتیلولیت مطالعه اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی توان تولیدی بره های نر پرواری نژاد ورامینی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • کم آبیاری گندم تحلیل اقتصادی کم آبیاری گندم در شرایط کرج [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • کولریجینگ مقایسه کریجینگ و کولریجینگ در بر آورد غلظت کلر محلول د رخاک [دوره 33، شماره 4، 1381]

گ

 • گامتوفیتیک مطالعه گرده افشانی سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • گیاهچه واکنش اجزای جوانه زنی بذر به تنش شوری در کلزا ( brassica napus L ) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • گرده افشانی مطالعه گرده افشانی سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • گرمادهی متناوب کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار(Punica granatum L ) با گرمادهی متناوب [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • گزانگبین گونه های پسیل گون گزی پراکنش و تراکم نسبی آنها در استان اصفهان [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • گلایدین بررسی پلی مورفیسم الکتروفورزی ارقام گندم نان از نظر زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین ( LMW - GS ) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • گل محمدی مطالعه عوامل مختلف در ایجاد شرایط بهینه جهت کاربرد گل محمدی در تهیه مربا [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • گلوگاه انار بررسی تاثیر پر کردن گلوی انار برای جلو گیری از تخمگذاری پروانه گلو گاهspectrobates (ectomyelois)ceratoniae zeel. (lep.pyralidae:phycitinae) [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • گندم اثر عمل آوری-سطح آنزیم و ا و افزودن آنتی بیوتیک به جیره گندم دار بر روی مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری -عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • گندم ارزیابی 30 رقم گندم از نظر واکنش به تنش شوری [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • گندم بهاره اثرات کاربرد سویه های بومی پسود و موناس فلورسنس بر مقدار جذب عناصرغذایی در گندم [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • گندم نان تلاقی پذیری در میان تعدادی از گونه های آژیلوپس و گندم نان [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • گندم نان تعیین رابطه زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی زیاد با کیفیت نانوایی از طریق الکتروفورز [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • گندم نان ارزیابی خصوصیات کمی کیفی لاین های اصلاحی - ارقام زراعی و بومی گندم نان به روش تجزیه و تحلیل چند متغیره [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • گوجه فرنگی تعیین منافع حاصل از نوآوری بیولوژِکی در صنعت گوجه فرنگی استان خراسان [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • گوجه فرنگی بررسی اثر اتیلن در شناسایی گیاهان مقاوم به خشکی [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • گوسفند بررسی بازده بیولوژیک در گوسفند بختیاری [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • گوسفند کرمانی ارزیابی عوامل موثر بر صفات رشد در گوسفند کرمانی [دوره 33، شماره 3، 1381]

ل

 • لیپاز تثبیت کیفیت روغن سبوس برنج از طریق کنترل فعالیت آنزیم های لیپاژ و لیوز کسیداز [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • لیپواکسیداز تثبیت کیفیت روغن سبوس برنج از طریق کنترل فعالیت آنزیم های لیپاژ و لیوز کسیداز [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • لوبیای معمولی تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات مختلف در لوبیای معمولی [دوره 33، شماره 4، 1381]

م

 • ماده ارزیابی 30 رقم گندم از نظر واکنش به تنش شوری [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • مارکرهای مولکولی RAPD بررسی های مقدماتی در مورد نحوه وراثت عطر وطعم در برنج ( Oryza sativa L) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • مالاتیون بررسی آزمایشگاهی اثرات جانبی چهار نوع آفت کش روی سن شکارگر (Orius albidipennis Reuter Het: Anthocoridae [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • میانگین محصول بررسی تاثیر پر کردن گلوی انار برای جلو گیری از تخمگذاری پروانه گلو گاهspectrobates (ectomyelois)ceratoniae zeel. (lep.pyralidae:phycitinae) [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • ماهی کفال طلائی تعیین زمان ماندگار ی ماهی کفال طلائی در سرد خانه [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • محتوی پایان نامه بررسی عوامل موثر در افزایش کیفیت پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • محدودیت فیزیکی بررسی اثرات زمان محدودیت خوراک و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • محیط کشت(MS ) بررسی کشت بافت و اثر کشت همجواری ریز نمونه ها در کلزا(Brassica napus L) [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • محیط کشت درون شیشه ای مطالعه جوانه زنی دانه های گرده سه رقم زیتون(Olea europaea L. ) در محیط کشت درون شیشه ای (In vitro ) و شرایط درون بدنی (In vitro ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • مخاطرات اخلاقی بیمه گندم با نگاهی بر مسائل مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور مطالعه موردی در استان فارس [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • مدیریت تراکتور و ماشین های کشاورزی تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور های کشاورزی مورد استفاده د رکشت و صنعت نیشکر کارون [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • مدل دام ارزیابی عوامل موثر بر صفات رشد در گوسفند کرمانی [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • مربا مطالعه عوامل مختلف در ایجاد شرایط بهینه جهت کاربرد گل محمدی در تهیه مربا [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • میروارگانیزم ها بررسی سه روش کنترل سرخرطومی یونجه با تاکید بر شعله افکنی بر بقایای گیاهی [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • مروجین کشاورزی تدوین الگویی برای سنجش نیازهای آموزشی - حرفه ای مروجین کشاورزی در استان فارس [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • میزان پروتئین دانه تاثیر تراکم بوته و مقادیر نیتروژن بر ویژگی های مورفولوژیک و میزان پروتئین دانه ذرت دانه ای ( Zea mays L.) [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • میزان موفقیت شرکتها بررسی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستائی استان مازندران [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • مس اثر مصرف توام کادمیوم و روی در خاک آهکی بر پاسخ های گیاه گندم [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • مصرف خوراک مقایسه اثر رژیمهای مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش التهابی در جوجه های گوشتی سویه 2000 و 1957 [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • مقادیر نیتروژن تاثیر تراکم بوته و مقادیر نیتروژن بر ویژگی های مورفولوژیک و میزان پروتئین دانه ذرت دانه ای ( Zea mays L.) [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • مقیاس و اندازه تولید رابطه هزینه های تولید با مقیاس و اندازه فعالیت تولید سیب در ارومیه [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • مقاومت مقاومت قارچ Pyricularia grisea sace عامل بیماری بلاست برنج به قارچکشهای ادی فنفوس و بنومیل در استان گیلان [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • مقاومت برشی تعیین مقاومت برشی و نیروی کندن گل پیرتروم [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • مقاومت خمشی ترک رابطه راندمان برنج سفید سالم(HRY ) با درصد ترک و مقاومت خمشی شلتوک برنج در طی فرآیند خشک کردن [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • مکانیزاسیون کشاورزی تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور های کشاورزی مورد استفاده د رکشت و صنعت نیشکر کارون [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • ملس یزدی کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار(Punica granatum L ) با گرمادهی متناوب [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • ملس ساوه کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار(Punica granatum L ) با گرمادهی متناوب [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • منازنیا بررسی و معرفی مناسب ترین دانه گرده برای نارنگی پیچ [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • منافع تعیین منافع حاصل از نوآوری بیولوژِکی در صنعت گوجه فرنگی استان خراسان [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • منگنز اثر مصرف توام کادمیوم و روی در خاک آهکی بر پاسخ های گیاه گندم [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • مواد ضد تعرق اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی - عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • موتورهای کاوش الگوی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشکده های کشاورزی ایران [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • موم اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی - عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • میوه گل محمدی مطالعه عوامل مختلف در ایجاد شرایط بهینه جهت کاربرد گل محمدی در تهیه مربا [دوره 33، شماره 3، 1381]

ن

 • نارنگی پیچ بررسی و معرفی مناسب ترین دانه گرده برای نارنگی پیچ [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • نیاز سنجی تدوین الگویی برای سنجش نیازهای آموزشی - حرفه ای مروجین کشاورزی در استان فارس [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • ناسازگاری مطالعه گرده افشانی سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • نیتروژن تاثیر تنش رطوبت و مقادیر مختلف کود نیتروژن درمراحل مختلف رشد بر عملکرد اجزای عملکرد بازده استفاده از آب و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه ذرت [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • نجات جنین بررسی امکان کاربرد تکنیک نجات جنین در برنامه های اصلاحی انگور [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • نحوه توارث تجزیه ژنتیکی مقاومت به سفیدک سطحی در جو [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • نیروی کندن تعیین مقاومت برشی و نیروی کندن گل پیرتروم [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • نشا کاری دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم اصلاح شده و محلی برنج (oryza sativa L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • نشت یون کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار(Punica granatum L ) با گرمادهی متناوب [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • نظریه انتظار معیارهای انتخاب شغل از دیدگاه دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشگاه شیراز ) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • نظریه هدفمداری معیارهای انتخاب شغل از دیدگاه دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشگاه شیراز ) [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • نوآوری تعیین منافع حاصل از نوآوری بیولوژِکی در صنعت گوجه فرنگی استان خراسان [دوره 33، شماره 2، 1381]

و

 • واریانس ژنتیکی ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های چغندر قند برای صفات زراعی و کیفیت محصول [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • واریو گرام متقال مقایسه کریجینگ و کولریجینگ در بر آورد غلظت کلر محلول د رخاک [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • واکشت مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • واگرایی فیزیکی تخریب پوشش کانالها در خاکهای ماسه ای(مطالعه موردی شبکه آبیاری ساوه) [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • واگرائی تخریب پوشش کانالها در خاکهای ماسه ای(مطالعه موردی شبکه آبیاری ساوه) [دوره 33، شماره 4، 1381]

ه

 • هپتنوفوس بررسی آزمایشگاهی اثرات جانبی چهار نوع آفت کش روی سن شکارگر (Orius albidipennis Reuter Het: Anthocoridae [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • هیدرولوژی مناطق خشک تحلیل روابط عمق- سطح- تداوم بارش در دشت یزد- اردکان [دوره 33، شماره 1، 1381]
 • هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور های کشاورزی مورد استفاده د رکشت و صنعت نیشکر کارون [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • هزینه های تولید رابطه هزینه های تولید با مقیاس و اندازه فعالیت تولید سیب در ارومیه [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • هزینه های دولت برآورد هزینه های دولت در اجرای سیاست پیشنهادی تثبیت درآمد بخش غلات ایران ( مطالعه موردی استان خراسان ) [دوره 33، شماره 2، 1381]
 • هلو اثر تنش رطوبتی بر صفات کمی و کیفی میوه هلو [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • همبستگی بین صفات تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات مختلف در لوبیای معمولی [دوره 33، شماره 4، 1381]
 • همبستگی صفات ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های چغندر قند برای صفات زراعی و کیفیت محصول [دوره 33، شماره 3، 1381]
 • همبستگی مکانی مقایسه کریجینگ و کولریجینگ در بر آورد غلظت کلر محلول د رخاک [دوره 33، شماره 4، 1381]